Petice

 1. Identifikační číslo
  SIT_AUD_02
 2. Kód
  AUD_02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Petice
 4. Základní informace k životní situaci
  Peticí je písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, jímž se občané obracejí na orgány města.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Fyzické osoby. Každý má právo se sám nebo společně s jinými obracet se na město se svými žádostmi, návrhy nebo stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti tohoto orgánu. Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li v souladu s cíli jejich činnosti.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Petice musí být písemná a musí v ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo jí podává. Podává-li ji petiční výbor, musí v ní být uvedena jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru a jméno, příjmení a bydliště osoby (starší 18-ti let), která je oprávněna členy petičního výboru v této věci zastupovat. Do podpisového archu petice uvede občan své jméno, příjmení, bydliště a připojí svůj podpis. Musí mu být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. Jestliže podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena a dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Podáním petice. Petice se podávají v písemné formě. Lze je zaslat poštou nebo  osobně doručit na podatelnu Městského úřadu Kutná Hora.
 8. Na které instituci situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Petici vyřizuje orgán města, do jehož působnosti předmět petice patří, nebo který byl určen příjemcem petice. Podané petice se evidují na oddělení interního auditu, Václavské nám. 182, 284 01 Kutná Hora.
 10. Jaké doklady je nutné mít sebou
  Nejsou předepsány.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nejsou specifikovány.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Město je povinno petici přijmout, pokud mu byla adresována. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5-ti dnů postoupí příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. Lhůta pro vyřízení petice je do 30-ti dnů ode dne poručení. V písemné odpovědi tomu, kdo petici podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru, se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dle předmětu petice mohou být dotčeny jednotlivé orgány města (zastupitelstvo města, rada města, starosta města, odbory městského úřadu), případně další subjekty veřejné správy.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadováni
  Žádné.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  -
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 s účinností od 1.1.2013.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nelze uplatnit.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce se neukládají. Na základě výsledku šetření jsou přijata příslušná opatření.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Stížnost. Podání a vyřízení stížnosti upravují Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností s účinností od 1.1.2013.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Oddělení interního auditu.
 26. Kontaktní osoba
  Ing. Vágnerová Kateřina (vedoucí oddělení - dočasně pověřená tajemníkem MÚ Kutná Hora).
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31.12.2015
 29. Datum konce platnost popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení interního auditu » Životní situace » Petice

Nahoru