Ohlášení turnaje malého rozsahu

 1. Identifikační číslo
   
 2. Kód
   
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Pořádání karetního turnaje malého rozsahu.
 4. Základní informace k životní situaci
  Karetní turnaj malého rozsahu je hazardní hrou, do níž sázející (účastník) vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje. Jedná se o karetní hru vyřazovacího typu, kdy je předem znám počet účastníků hry a úhrnný vklad jednotlivého účastníka hry do jednoho turnaje nepřesáhne 500,- Kč během 24 hodin. 

  Karetního turnaje malého rozsahu se mohou v jedné hře účastnit nejméně 3 hráči, nejvýše ale 90 hráčů.
  Karetní turnaje malého rozsahu nesmí být provozovány ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému.

  Uspořádání karetního turnaje malého rozsahu podléhá povinnosti provozovatele:

  -   podat na Městský úřad Kutná Hora ohlášení nejméně 30 dnů před jeho konáním (ohlášení musí splňovat náležitosti dle zákona o hazardních hrách a turnaj může být v odůvodněných případech zakázán)
  -   provozovatelem může být pouze právnická osoba (dle zákona o hazardních hrách)
  -   pořadatel nesmí umožnit účast na hře osobě mladší 18 let
  -   v souvislosti s provozováním karetního turnaje se zakazuje poskytovat účastníkům občerstvení a tabákové výrobky
  -   k pořádání turnaje musí být vypracován herní plán
  -   provozovatel turnaje nesmí vyplatit na výhrách více než 95% z úhrnné výše všech vkladů
  -   po skončení turnaje je nutné bezodkladně vyhotovit zápis, který obsahuje název turnaje, údaje o místě a datu jeho konání, době jeho trvání, jmenovitý seznam účastníků turnaje včetně jejich identifikace, výše jejich vkladů, a seznam vyplacených výher za pořadí v turnaji
  -   opis zápisu zaslat do 20 dnů ode dne skončení turnaje na Městský úřad Kutná Hora
  po skončení turnaje se odvede příslušnému finančnímu úřadu daň z hazardních her

  Při ohlášení karetního turnaje malého rozsahu jedná za právnickou osobu její statutární orgán.  
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Při ohlášení karetního turnaje malého rozsahu jedná za právnickou osobu její statutární orgán.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Ohlášení karetního turnaje malého rozsahu musí splňovat náležitosti:
  -   identifikace pořadatele turnaje – název, IČ, adresa sídla, případně adresa pro doručování, statutární orgán či jednající osoba, kontakt (telefon, e-mail apod.)
  -   název a popis pořádané akce včetně adresy a data pořádání (kde a kdy bude turnaj pořádán a předpokládaná doba trvání hry),
  -   vypracovaný herní plán
  -   identifikační data osoby, která bude zajišťovat řádný průběh turnaje a odpovídat za dodržování podmínek
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Dostavit se na Městský úřad Kutná Hora a podat ohlášení, nebo toto ohlášení zaslat.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, ekonomický odbor, Havlíčkovo náměstí 552, 28401 Kutná Hora.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků,  Dana Kratinová 
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Ohlášení karetního turnaje malého rozsahu včetně případných příloh, doklad totožnosti jednatele nebo zmocněné osoby.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Lze využít uvedený formulář: Formulář ohlášení hazardní hry
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za ohlášení karetního turnaje malého rozsahu se neplatí žádné správní poplatky.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Správní řízení probíhá bez zbytečného odkladu, zakázat pořádání karetního turnaje malého rozsahu lze ve lhůtě 15 dnů od podání ohlášení.
 14. Kteří jsou účastníci
  Dozor nad dodržováním zákona o hazardních hrách vykonává příslušný celní úřad.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Vypracování herního plánu: stanovení pravidel pro karetní turnaj od jeho započetí až po skončení, zejména systém vkladů, způsob hry, způsob určení výher a lhůtu pro jejich výplatu.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nestanoveno
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti rozhodnutí Městského úřadu Kutná Hora lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení předmětného rozhodnutí. Odvolání se podává k Středočeskému krajskému úřadu – odboru správních agend a krajského živnostenského úřadu.  Včas podané odvolání má odkladný účinek.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Dle § 123 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy
  Nestanoveno.
 22. Další informace Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Nestanoveno.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nestanoveno.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.
 26. Kontaktní osoba
  Dana Kratinová, tel. 327710142, e-mail kratinova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2017
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  8.3.2017
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Nestanoveno
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Ohlášení turnaje malého rozsahu

Nahoru