Občan a územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku.

 1. Identifikační číslo
  SIT_ROZ_02
 2. Kód
  ROZ_02
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Občan a územní plán (regulační plán) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku.
 4. Základní informace k životní situaci
  Územní plán a regulační plán určují zásady organizace území, stanovují, kde lze stavět, podmínky pro výstavbu a jiné využití území, koordinují výstavbu apod. Občan se potřebujeve svém zájmu včas seznámit s podmínkami schválenými v územním plánu nebo regulačním plánu, zejména: - při koupi nemovitosti, - při záměru stavět nebo měnit využití stavby, či pozemku (např. využít stavbu nebo pozemek pro podnikání).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Ve věci informování se o funkčním využitím ploch stanoveným v územním, či regulačním plánu jedná občan přímo, nebo prostřednictvím svého zástupce.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  V případě záměru změny funkčního využití nemovtostí by si občan měl zjistit zda: - pro obec (město )existuje platný územní (regulační) plán obce (města, části města, obce); - pro danou lokalitu, ve které hodlá nějaký záměr realizovat, existuje regulační plán, zástavbová studie apod.; - je obec (město) zahrnuta do území řešeného územním plánem velkého územního celku; - pro lokalitu (pozemek) se zamýšleným záměrem není vydán některý druh územního rozhodnutí, limitující funkční využití této lokality (rozhodnutí o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu). - pro obec (město )existuje platný územní (regulační) plán obce (města, části města, obce); situace - pro danou lokalitu, ve které hodlá nějaký záměr realizovat, existuje regulační plán, zástavbová studie apod.; - je obec (město) zahrnuta do území řešeného územním plánem velkého územního celku; - pro lokalitu (pozemek) se zamýšleným záměrem není vydán některý druh územního rozhodnutí, limitující funkční využití této lokality (rozhodnutí o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu).
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Zjištěním, zda existuje dokumentace k území uvedeném v bodě 06 a z obsahu této dokumentace zjistit omezujíci podmínky pro daný záměr na využití předmětné nemovitosti nebo nemovitosti kupované za daným záměrem.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Potřebné informace lze zjistit na místně příslušném obecním (městském) uřadě, popřípadě na krajském úřadu, či magistrátu města. Informace podá stavební úřad, nebo odbor regionálního rozvoje těchto úřadů.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  S pracovníky oddělení nebo odborů zabývajících se územním plánováním a stavebním řádem, popřípadě regionálním rozvojem.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Osobní doklady nejsou podmínkou. Nejvhodnější je předložit snímek pozemkové nebo katastrální mapy předmětné lokality, nebo znát alespoň číslo pozemku (nemovitosti) a katastrální území, kde se nemovitost nachází. nebo znát alespoň číslo pozemku (nemovitosti) a katastrální území, kde se nemovitost nachází.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  K danému úkonu nejsou žádné formuláře potřebné.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Na příslušných úřadech je každý oprávněn zdarma nahlížet do výše uvedených územně plánovacích dokumentací a dělat si z nich výpisky. Platné výše uvedené územně plánovací dokumentace jsou veřejnými listinami.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůta pro písemné vyřízení žádosti o informace o funkčním využití nemovitosti (pozemku) dle platného územního plánu je 30 dnů, dle správního řádu. Nahlížení do výše uvedených dokumentací při osobních návštěvách je umožněno v kterýkoli úřední den (pondělí, středa 7.00-17.00hod.).
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Pro získání informací z výše uvedené územně plánovací dokumentace nejsou stanoveni další účastníci řízení.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Při podání žádosti o informace ohledně funkčního využití předmětných pozemků nejsou požadovány žádné další činnosti.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronická podatelna. Elektronická pošta úřadu, odboru, oddělení místně příslušného úřadu.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 18. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolání oproti rozhodnutí nepodat informace z územně plánovací dokumentace k nadřízenému orgánu dotyčné instituce.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce a odvolání proti neposkytnutí informace vyplývají ze zákona o svobodném přístupu k informacím (§15 odst. 4 a §16).
 21. Nejčastější dotazy
  Kde získám informace o plánovaném funkčním využití pozemků? Mohu na daném pozemku postavit nemovitost, nebo podnikat?
 22. Další informace
  Obraťte se na příslušný obecní (městský) úřad nebo na místně příslušný stavební úřad. V mimořádných případech se lze obrátit na krajský úřad nebo Ministerstvo pro místní rozvoj.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Konkrétní informsce o území lze získat na internetových stránkách jednotlivých obcí, do jejichž působnosti řešené území spadá nebo v případě obecných informací o obci na internetových stránkách veřejné správy, Ministerstva pro místní rozvoj nebo Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje. Internet - portál veřejné správy České republiky.
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Občan a pořizování územních a regulačních plánů.
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování.
 26. Kontaktní osoba
    Vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  12.12.2006
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  12.12.2007
 29. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Návod na řešení životní situace byl zpracován dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR - odbor územního plánování.
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení reg. rozvoje a územního plánování » Životní situace » Občan a územní plán při koupi nemovitosti, přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku.

Nahoru