Občan a pořizování územně plánovacích dokumentací a podkladů

 1. Identifikační číslo
  SIT_ROZ_01
 2. Kód
  ROZ_01
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Občan a pořizování územně plánovací dokumentace.
 4. Základní informace k životní situaci
   Územně plánovací dokumentace mohou po dokončení a schválení výrazně ovlivnit možnost výstavby, nebo využití i stávajících nemovitostí. Proto jsou tyto územně plánovací dokumentace veřejně projedávány a vlastník těchto nemovitostí, i kterýkoli občan mohou při projednávání zadání a návrhů řešení hájit svá práva uplatňováním námitek (vlastník) a připomínek (kdokoli).
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Občan, občanské sdružení, právní zástupce občana (dále jen občan).
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Při pořizování územních plánů je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem ve všech fázích pořizovacího procesu při projednávání: - zadání, - návrhu územně plánovací dokumentace. Občan má následující pravomoci v procesu pořizování územně plánovacích dokumentací (dále jen ÚPD ):
  1) Pořizovatel je povinen doručit veřejnou vyhláškou návrh zadání ÚPD. Návrh zadání musí být veřejně přístupný u pořizovatele, případně na dalších, ve vyhlášce uvedených místech. Každý občan má možnost se s návrhem zadání seznámit a může také písemně uplatnit své návrhy, připomínky a doporučení, nejpozději  do 15 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou.
  2) Ve fázi společného jednání se návrh územního plánu obce  doručuje veřejnou vyhláškou.  Každý může do 30 dnů ode dne doručení návrhu veřejnou vyhláškou uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

       3) Ve fázi veřejného projednání návrhu územního plánu musí být  návrh vystaven a veřejně přístupný  k          nahlédnutí po dobu minimálně 30 dnů u pořizovatele, případně na dalších stanovených místech.     Pořizovatel je povinen tyto skutečnosti občanům oznámit veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání se koná  nejdříve 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (t.j. 30 dnů ode dne vyvěšení)  a jeho součástí musí být pro veřejnost srozumitelný výklad. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení mohou podat do 7 dnů ode dne veřejného projednání námitky proti návrhu územního plánu.
 

 1. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Občan by měl sledovat úřední desku příslušné obce, kde se dozví o veřejném projednávání a svých právech s dostatečným předstihem. V případě, že se cití být dotčen na svých právech projednávaným řešením zúčastní se veřejného jednámí s odborným výkladem nebo kontaktuje pořizovatele územně plánovací dokumentace.
 2. Na které instituci životní situaci řešit
  V případě územního plánu obce, regulačního plánu a územní studie na obecním (městském) úřadu, v případě zásad územního rozvoje na krajském úřadu.
 3. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Občan situaci řeší na výše zmíněných místech (viz bod 8.) se zaměstnanci příslušných odborů a oddělení, a to v termínech uvedených ve vyhláškách zveřejněných na úřední desce obce (města).
 4. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádné. Chce-li občan uplatnit námitku jako vlastník nemovitosti, měl by být schopen vlastnictví k nemovitosti prokázat.
 5. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 6. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 7. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty pro jednotlivé etapy jsou stanoveny stavebním zákonem (zák.č. 183/2006 Sb) a jeho prováděcí vyhláškou (vyhl.č. 501/2006 Sb.). Rozhodnutí o námitkách se oznamuje veřejnou vyhláškou po příslušném rozhodnutí schvalujícího orgánu (obecní, městský, krajský úřad).
 8. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 9. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny ani požadovány.
 10. Elektronická služba, kterou lze využít
  Elektronická podatelna, e-mailové adresy pořizovatele územně plánovacích dokumentací.
 11. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 12. Jaké jsou související předpisy
  Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
 13. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
   Opravné prostředky nelze uplatnit. Případný nesouhlas s rozhodnutím o námitkách lze řešit u správního soudu.
 14. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Při nezákonném postupu může v krajním případě dojít až k pozastavení platnosti územně plánovací dokumentace a následnému rozhodnutí soudu o jeho platnosti.
 15. Nejčastější dotazy
  Dotazy na postup při iniciování změny územního plánu a postup projednání.
 16. Další informace
  V případných otázkách k územním plánům obcí se obraťte se na příslušný obecní úřad. V mimořádných případech na nadřízený orgán územního plánování - krajský úřad, či ve zcela individuálních případech na Ministerstvo pro místní rozvoj.
 17. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj. Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor územního plánování ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje. Internet - portál veřejné správy České republiky.
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Občan a územní plán  při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku.
 19. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kutná Hora.
 20. Kontaktní osoba
    Vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování
 21. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
   31.12.2015
 22. Popis byl naposledy aktualizován
   31.3.2016
 23. Datum konce platnosti popisu
  bez omezení
 24. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Návod na řešení životní situace byl zpracován dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR - odbor územního plánování.
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Oddělení reg. rozvoje a územního plánování » Životní situace » Občan a pořizování územně plánovacích dokumentací a podkladů

Nahoru