Místní poplatek ze psů

 1. Identifikační číslo

 2. Kód

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Místní poplatek ze psů
 4. Základní informace k životní situaci
  Přihlášení psa do evidence
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Držitelé psů, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodu města, a to ze psů starších 3 měsíců.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podmínkou je být držitelem psa staršího 3 měsíců.
  Dostavit se na ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora, oddělení daní a poplatků č. dveří 6.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Vyplněním přiznání k místnímu poplatku ze psů
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Výkon správy  tohoto poplatku provádí ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, pí Venclová,  tel. 327 710 146.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  Občanský průkaz. V případě uplatnění nároku na úlevu i doklad o důchodu, popř. doklad o převzetí psa z útulku.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  K přihlášení je nutné vyplnit formulář "doc.pngPřihláška ze psů, soubor typu doc, (44,5 kB)", který je k vyzvednutí na MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor nebo je umístěn na stránkách www.mu.kutnahora.cz pod odkazem formuláře ekonomického odboru.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Roční poplatek je:
  - 300,- Kč za 1. psa a 700,- Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinných domech a na ohlašovně
  - 700,- Kč za 1. psa a 1200,- Kč za druhého a každého dalšího psa v ostatních typech staveb
  - 150,- Kč za 1. psa a 400,- Kč za druhého a dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Kaňk a Malín
  - 100,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Neškaredice, Perštejnec, Poličany
  - 300,- Kč za 1. psa a 700,- Kč za druhého a každého dalšího psa u poplatníka, který má zrušený trvalý pobyt a je evidován v informačním systému na adrese sídla úřadu.
  Sazba poplatku pro držitele psa, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem přijmů anebo poživatel sirotčího důchodu činí ročně:
  - 150,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v rodinných domech a na ohlašovně
  - 200,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa v ostatních typech staveb
  - 100,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Kaňk a Malín
  - 100,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a dalšího psa ve všech typech staveb v městských částech Neškaredice, Perštejnec, Poličany 
  - 150,- Kč za 1. psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa u poplatníka, který má zrušený trvalý pobyt a je evidován v informačním systému na adrese sídla úřadu
  Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
  a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu,
  b) osoba provádějící výcvik psů k doprovodu těchto osob,
  c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy
  d) osoba, které stanoví povinnosti držení a použivání psa zvláštní předpisy
  e) Policie ČR, Městská policie.
  Úleva je dále poskytnuta držiteli psa který:
  a) převzal psa z útulku - po dobu 2 let od převzetí- v plné výši
  z poplatku vypočteného podle místa trvalého pobytu.
  Poplatky lze uhradit v pokladně Města Kutná Hora, Radnická ulice, nebo na účet č. 19-444212389/0800.
  Při platbě je nutno znát variabilní symbol.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Při osobním předložení přihlášky popř. odhlášky na ekonomickém odboru je okamžitě vyměřen poplatek a vydána složenka k zaplacení.
 14. Kteří jsou účastníci 
   -
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
   -
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
   -
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 7/2015, o místním poplatku ze psů.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti platebnímu výměru se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Kutná Hora ekonomického odboru, oddělení daní a poplatků.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   -
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků
 26. Kontaktní osoba
  pí Venclová Dagmar
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31.12.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
   -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Místní poplatek ze psů

Nahoru