Místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, a využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1. Identifikační číslo

 2. Kód

 3. Pojmenování (název) životní situace
  Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 4. Základní informace k životní situaci
  Upravuje vybírání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Poplatníkem je osoba:
  A) 1) která má v obci trvalý pobyt,
      2) které byl podle zákona
  upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
  přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
      3) která podle zákona upravujícího
  pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky
  přechodně po dobu delší 3 měsíců,
      4) které byla udělena mezinárodní
  ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
  upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

  B) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
  rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
  osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
  stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
  právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Správu poplatku vykonává ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Přihlášením do evidence obyvatel k trvalému pobytu, podáním ohlášení u cizinců, domů a bytu a rekreačních objektů.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Výkon správy tohoto poplatku provádí ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora, oddělení daní a poplatků.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
   MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, pí Králová,
  tel. 327 710 149.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  -Občanský průkaz.
  Při prokázání úlevy podle článku 6 odstavec 2:
  dle bodu c) vyhlášky Města Kutná Hora č. 8/2015 - ohlášení počtu dětí v rodině
  dle bodu d) vyhlášky Města Kutná Hora č. 8/2015 - potvrzení o pobytu
  dle bodu e) vyhlášky Města Kutná Hora č. 8/2015 - čestné prohlášení
  dle bodu f) vyhlášky Města Kutná Hora č. 8/2015 - potvrzení o platbě dle zákona 185/2001 Sb. nebo nájemní smlouvu,
  dle bodu g) vyhlášky Města Kutná Hora č. 8/2015 - potvrzení o zaplacení poplatku na ubytovně.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Všechny formuláře k úlevám jsou k vyzvednutí na MěÚ Kutná Hora nebo jsou umístěny na internetových stránkách www.mu.kutnahora.cz pod odkazem formuláře ekonomického odboru
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
   -Sazba poplatku za fyzickou osobu podle čl. 2 vyhlášky Města Kutná Hora č. 8/2015 činí 650,- Kč.
  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určená nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se poplatek uhradí v poměrné výši. Je rozhodný stav na konci měsíce. Poplatky lze uhradit v pokladně Města Kutná Hora, Radnická ulice, nebo na účet
  č. 19-444212389/0800. Při placení je nutné znát svůj variabilní symbol.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
   Při osobní návštěvě na ekonomickém odboru je okamžitě vystaven poplatek a vydána složenka k zaplacení.
 14. Kteří jsou účastníci 
   -
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
   -
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
   -
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Vyhláška Města Kutná Hora č. 8/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
  sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v aktuálním znění.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Proti platebnímu výměru se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Kutná Hora ekonomického odboru, oddělení daní a poplatků.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány.
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   -
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
   -
 25. Za správnost popisu odpovídá
  Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků
 26. Kontaktní osoba
  pí Králová Markéta
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31.12.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
   -
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Místní poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, a využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nahoru