Místní poplatek z pobytu

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Místní poplatek z pobytu
 4. Základní informace k životní situaci
  Jedná se o místní poplatek, který se platí z úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  "Správu poplatku na území města Kutná Hora vykonává ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků.
  Povinností plátce je:
  - vést evidenční knihu, kde budou uvedeny základní údaje:
  jméno, příjmení, adresa přihlášení k pobytu, číslo občanského průkazu nebo pasu, den počátku a den konce pobytu
  - při každé platbě je doporučeno předkládat vyúčtování na formuláři vydaném k tomuto účelu MěÚ Kutná Hora - ekonomickým odborem. "
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Vyplněním přiznání k místnímu poplatku z pobytu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Výkon správy  tohoto poplatku provádí ekonomický odbor Městského úřadu Kutná Hora, oddělení daní a poplatků.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  MěÚ Kutná Hora, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků,  tel. 327 710 146, paní Venclová Dagmar.
 10. "Jaké doklady je nutné mít s sebou"
  Občanský průkaz.
 11. "Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici"
  "K přihlášení je nutné vyplnit formulář ""Přiznání k místnímu poplatku z pobytu"", který je k vyzvednutí na MěÚ Kutná Hora
  nebo je umístěn na stránkách www.mu.kutnahora.cz pod odkazem formuláře ekonomického odboru."
 12. "Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit"
  "Sazba poplatku činí 21,- Kč. Poplatky lze uhradit v pokladně Města Kutná Hora, Radnická ulice, nebo na účet Města Kutná Hora vedený u České
  spořitelny a.s. č. 19-444212389/0800. "
 13. "Jaké jsou lhůty pro vyřízení"
  "Při osobním předložení přihlášky popř. odhlášky  na ekonomickém odboru je okamžitě vyměřen poplatek a vydány
  platební údaje."
 14. "Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace"
 15. "Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány"
 16. "Elektronická služba, kterou lze využít"
 17. "Podle kterého právního předpisu se postupuje"
  Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 4/ 2019, o místním poplatku pobytu.
 18. "Jaké jsou související předpisy"
  "Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon
  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů."
 19. "Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují"
  "Proti platebnímu výměru se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje
  prostřednictvím MěÚ Kutná Hora ekonomického odboru, oddělení daní a poplatků."
 20. "Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností"
  "Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb.,
  daňový řád, ve znění pozdějších předpisů."
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. "Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě"
 24. "Související životní situace a návody, jak je řešit"
 25. "Za správnost popisu odpovídá útvar"
  Ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků
 26. Kontaktní osoba
  pí Venclová Dagmar
 27. "Popis je zpracován podle právního stavu ke dni"
  01.01.2020
 28. "Popis byl naposledy aktualizován"
  27.01.2020
 29. "Datum konce platnosti popisu"
  nestanoveno
 30. "Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace"
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor ekonomický » Životní situace » Místní poplatek z pobytu

Nahoru