Generel dopravy města Kutná Hora

GD_420x300_2.png

V pondělí dne 20. ledna 2020 v 16.00 hod. se v Dačického domě (Konferenční sál), Komenského náměstí 41/23, Kutná Hora koná veřejné projednání Generelu dopravy města Kutná Hora.

Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, jako koordinátor projednání návrhu Generelu dopravy města Kutná Hora, oznamuje konání veřejného projednání dne 20. 1. 2020 v 16.00 hod v Dačického domě (Konferenční sál), Komenského náměstí 41/23, Kutná Hora. Před veřejným projednáním je návrh generelu vystaven k veřejnému nahlédnutí na internetové adrese Městského úřadu Kutná Hora ZDE.

Generel dopravy, resp. zpracování základního dopravně – inženýrského dokumentu v oblasti rozvoje a udržitelnosti dopravy ve městě a nejbližším okolí, identifikuje hlavní problémy dopravy - mobilitu a dopravní potřeby obyvatel, a zároveň navrhuje opatření na jejich řešení v etapách s výhledem do budoucích let. Generel dopravy bude strategickým dokumentem v oblasti dopravy, který navazuje na územní plán města a zároveň tvoří závazný rámec pro všechny následující dopravní projekty a stavby v území, například Strategický plán pro dopravní infrastruktury města.
Zpracovatelem Generelu dopravy města Kutná Hora je ČVUT v Praze Fakulta dopravní. 

K projednávanému návrhu generelu dopravy může každý uplatnit připomínky, náměty, návrhy:

  • v písemné podobě do 15. 1. 2020 zaslat na Městský úřad Kutná Hora - kontaktní osoba: Ing. Pavlína Daňková,  e-mail: dankova@mu_kutnahora_cz, tel.: 327 710 218
  • ústní formou při veřejném projednání.

 K později uplatněným připomínkám se nebude přihlížet.

 Ing. Pavlína Daňková, referentka odboru

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor reg. rozvoje a územního plánování » Generel dopravy města Kutná Hora

Nahoru