REGISTROVANÁ MLÁDEŽ 2022

Cílem dotačního programu je podpora sportovních aktivit na území města Kutná Hora v souladu s Koncepcí podpory sportu ve městě Kutná Hora na léta 2021–2026. Dotační program je zaměřen především na podporu aktivního zapojení dětí a mládeže do sportovních aktivit.

PROGRAM PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA – REGISTROVANÁ MLÁDEŽ PRO ROK 2022

Dotační program_registrovaná mládež_2022

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA - REGISTROVANÁ MLÁDEŽ

Příloha k žádosti_Individuální sporty

Příloha k žádosti_kolektivní sporty

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob

Kopie dokladu o registraci žadatele a doklady o vzniku organizace, včetně jmenování statutárního zástupce

 VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU PODPORA SPORTU VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA - REGISTROVANÁ MLÁDEŽ

Vzor žádosti.docx

______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva_RŽ_2022

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: .

______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL:  (GRANTYS.SPORT@MUKUTNAHORACZ)

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » REGISTROVANÁ MLÁDEŽ 2022

Nahoru