Kancelář tajemníka

Sídlo:      Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                Vlašský dvůr, 1. patro, dveře č. 1
Adresa:   Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí: Mgr. Adéla Kloudová
Telefon:  327 710 111 - ústředna  
Fax:         327 710 106
E-mail:
podatelna@mu_kutnahora_cz

Vnitřní členění kanceláře tajemníka
1) oddělení zastupitelských orgánů
2) oddělení personální a krizového řízení
3) oddělení informatiky
4) úsek vnitřní správy

 Rozsah činností

1) oddělení zastupitelských orgánů
Oddělení zajišťuje komplexní servis pro starostu, oba místostarosty a tajemníka úřadu. Zpracovává ucelené agendy týkající se jednání zastupitelstva (ZM) a  rady (RM) města, vede přehledy o komisích RM a výborech ZM, zajišťuje vyvěšování dokumentů na úřední desce a vede evidenci korespondence celého odboru. Vydává tiskové zprávy a prohlášení vedení města.

2) oddělení personální a krizového řízení
Oddělení zajišťuje personální práci na městském úřadě, komplexně zpracovává mzdovou agendu, spolupracuje s úřadem práce ve využívání absolventských míst. Kromě toho vede, sleduje a eviduje zvyšování kvalifikace pracovníků úřadu v souladu s platnými právními předpisy. Uceleně zajišťuje agendu krizového řízení a obrany včetně zpracování krizového plánu ORP Kutná Hora.

3) oddělení informatiky
Oddělení informatiky zajišťuje komplexní správu a údržbu počítačové sítě úřadu, doplňování hardwaru a softwaru a aktualizaci webových stránek města, městského úřadu včetně Intranetu.

4) úsek vnitřní správy
Oddělení vnitřní správy zabezpečuje zejména materiální vybavenost úřadu, inventarizaci movitého majetku. Koordinuje práce na centrální podatelně ve Vlašském dvoře a zajišťuje pro úřad spisovou, archivační a skartační službu. Oddělení vnitřní správy eviduje všechny obecně závazné vyhlášky města, zajišťuje oblast ztrát a nálezů, veřejně prospěšných prací, práva shromažďovacího a sdružovacího a součinnost s PČR.

Činnost odboru jako celku spočívá zejména v zabezpečení vnitřního chodu Městského úřadu Kutná Hora a odbor plní povětšině úkoly spadající do samosprávy města. Kromě výše uvedených činností zabezpečuje kancelář tajemníka veškeré aktivity související s účastí města v mezinárodních organizacích, úzkou spolupráci s partnerskými městy v zahraničí a v neposlední řadě organizační přípravu a realizaci státních a vládních zahraničních i tuzemských návštěv.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Kancelář tajemníka

Nahoru