Kancelář tajemníka

Sídlo:      Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
                Vlašský dvůr, 1. patro, dveře č. 1
Adresa:   Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Vedoucí: Mgr. Adéla Kloudová
Telefon:  327 710 111 - ústředna  
Fax:         327 710 106
E-mail:
podatelna@mu_kutnahora_cz

Vnitřní členění kanceláře tajemníka
1) oddělení informatiky
2) úsek vnitřní správy

 Rozsah činností

1) oddělení informatiky

Oddělení informatiky zajišťuje komplexní správu a údržbu počítačové sítě úřadu, doplňování hardwaru a softwaru a aktualizaci webových stránek města, městského úřadu včetně Intranetu.

2) úsek vnitřní správy
Oddělení vnitřní správy zabezpečuje zejména materiální vybavenost úřadu, inventarizaci movitého majetku. Koordinuje práce na centrální podatelně ve Vlašském dvoře a zajišťuje pro úřad spisovou, archivační a skartační službu. Oddělení vnitřní správy eviduje všechny obecně závazné vyhlášky města, zajišťuje oblast ztrát a nálezů, veřejně prospěšných prací, práva shromažďovacího a sdružovacího a součinnost s PČR.

Činnost odboru jako celku spočívá zejména v zabezpečení vnitřního chodu Městského úřadu Kutná Hora a odbor plní povětšině úkoly spadající do samosprávy města. Kromě výše uvedených činností zabezpečuje kancelář tajemníka veškeré aktivity související s účastí města v mezinárodních organizacích, úzkou spolupráci s partnerskými městy v zahraničí a v neposlední řadě organizační přípravu a realizaci státních a vládních zahraničních i tuzemských návštěv.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Kancelář tajemníka

Nahoru