Odpadové hospodářství

Od ledna 2023 probíhá společný sběr plastu a nápojového kartonu. Obě uvedené komodity je možné společně soustřeďovat ve žluté nádobě (popř. nádoba se žlutým víkem označená PLAST) označené na "plasty".

V rámci projektu Navýšení separace odpadů v Kutné Hoře bude občanům vydáno 3 000 sběrných nádob (1 500 na papír a 1 500 na plast), které byly zakoupeny díky finanční podpoře z Operačního programu Životní prostředí. Svoz byl zahájen v září. K převzetí nádob na třídění postačí zájemci občanský průkaz. Výdejní dny v roce 2023: středa 20.9. od 13 do 16 hodin v areálu bývalé Cihelny v ul. Cihlářská.

Upozornění !!!! Od září je zahájen svoz popelnic na plasty a papír dle městských částí. Ulice Pobřežní (část od Nových mlýnů k zimnímu stadionu a U Splavu bude svážena jako část VNITŘNÍ MĚSTO). 

V sekci Náklady na odpadové hospodářství jsou zveřejněny náklady a příjmy města v rámci hospodaření s odpady. 

Harmonogram svozu odpadů na rok 2023 - zde

Sběr plastu a papíru z domácnosti - občané, kteří budou mít zájem o třídění plastu a papíru obdrží sběrnou nádobu a v rámci místního poplatku bude zajištěn pravidelný svoz. 

V roce 2022 bylo vydáno občanům města 1000 ks kompostérů pro kompostování rostlinných odpadů. Kompostéry byly zdarma poskytnuty občanům v rámci projetku z OPŽP "Předcházení vzniku odpadů v Kutné Hoře".

Návod jak složit kompostér: https://www.youtube.com/watch?v=LwjBG5kZS78&t=1s  

Doporučení pro nakládání s ochrannými rouškami - doporučení se týká i použitých kapesníků.

Zastupitelstvo města Kutné Hory schválilo na svém zasedání dne 9. května 2017 usnesením č.110/17 Plán odpadového hospodářství města Kutná Hora pro období 2017 - 2021.

Zastupitelstvo města Kutné Hory vzalo na vědomí dne 10.11.2020 usnesením č. 169/20 Vyhodnoceni_Plánu odpadového hospodářství města za rok 2019

Koncepce_odpadové hospodářství města_2018

Aktuality

Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Největší změnou je posunutí termínu omezení skládkování odpadů z roku 2024 do roku 2030, kdy by mělo být recyklováno 60% z celkových odpadů v ČR a v roce 2035 máme za cíl pouze 10 % odpadů skládkovat. Postupně také bude zvyšován poplatek za ukládání odpadů na skládky ze současných 500 Kč až na 1850 Kč za tunu odpadu uloženého na skládku v roce 2029. Tento ekonomický nástroj nás má přinutit, aby každý z nás dodržoval hierarchii nakládání s odpady - předcházet vzniku odpadů, recyklovat a využívat odpady a až na posledním místě ukládat odpady na skládku. Město Kutná Hora se na tuto změnu připravilo a požádalo  v roce 2020 o dotaci na nákup nádob na třídění papíru, plastu a na nákup zahradních kompostérů. Nádoby budou mít objem 240 litrů a barevné rozlišení bude pouze na jejím víku. Nevýhodu vidíme pouze v tom, že nádoby zaberou prostor na pozemku občanů.  Kontejnery na třídění odpadů v ulicích města zůstanou, pouze budeme dle výtěžnosti počty kontejnerů redukovat.

V současné době byla dotace z Operačního programu Životní prostředí schválena a je reálné, že ke konci roku 2022 budou zájemcům předány nádoby na třídění odpadů a domácí kompostér.

 

#nejsemprase klikni zde - Desatero cool výletníka

Jenom třídit nestačí - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ


Předcházet vzniku odpadů znamená, že odpad vůbec nevznikne.  Je to ta nejlepší cesta k nulové produkci odpadů. Předcházení vzniku odpadů patří úplně na vrcholek odpadové pyramidy. Jedním ze způsobů je například kompostování, čímž vracíme půdě co nám dala. Další způsob je nakupování potravin bez obalu, což i v Kutné Hoře jde! Tyto způsoby činí celý systém do budoucna udržitelným jak ekologicky, tak ekonomicky.

Projekt nevyhazujto.cz

Nabídněte věci zdarma nebo za odvoz. Daruj gauč, křeslo, skříň nebo funkční elektrotechnicku. V rámci předcházení vzniku odpadu nemusí funkční věci končit na skládce a někdo je ještě rád využije. Město Kutná Hora podporuje server:

Nevyhazujto_logo.png

28.6.2018

Sběr použitého textilu - Rada města schválila na svém jednání uzavření smlouvy o spolupráci při umístění a provozování kontejnerů na textil se společností Dimatex CS, spol. s r.o.

V současné době má město uzavřenou smlouvu o provozování kontejnerů na textil se sociálním družstvem Diakonií Broumov. Dva malé kontejnery najdeme v ulici Sochorova a Mincovní, jeden velký kontejner v ulici Opletalova a další velký kontejner na použitý textil je umístěn ve sběrném dvoře. Vzhledem k tomu, že v poslední době je sběrná síť pravidelně přeplněná, rozhodlo se město o rozšíření sběrné sítě na textil. V loňském roce jsme vytřídili 86 tun textilu, který díky občanům neskončil na skládce a byl využit.

Společnost DIMATEX CS působí na českém trhu v oblasti svozu a recyklace textilu od roku 1991 a provozuje vlastní třídící linku ve Stráži nad Nisou. Spolupracuje s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, s místní Oblastní charitou Kutná Hora a rozdává vytříděný textil neziskovým organizacím. Do kontejneru je možné vhazovat všechny druhy oblečení, spárovanou obuv i hračky. Svezené věci pak pomáhají potřebným k dalšímu upotřebení. Nepoužitelný textil putuje k průmyslovému využití nebo jako surovina pro výrobu netkaných textilií.

 

Datum: 18.10.2017

Sběr kovových obalů ve městě
Město Kutná Hora pokračuje v rozšiřování sběrné sítě na třídění odpadů. V dubnu se začaly třídit použité jedlé oleje, které přelité do PET lahví mohou občané odkládat do 10ti sběrných nádob rozmístěných v ulicích města.  Protože chceme, aby další dále využitelná komodita nekončila na skládce, bylo v říjnu rozmístěno 10 zvonových kontejnerů šedé barvy na sběr kovových obalů.
Do kontejnerů patří např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, nádobky od kosmetiky, víčka od jogurtů, ostatní kovové obaly a ostatní drobné kovové předměty. Sběrná nádoba není určena pro odložení např. plechovek od barev nebo obalů znečištěných nebezpečnými látkami. Technické služby Kutná Hora umístily kontejnery na Žižkově do ulice Vojtěšská, v Poličanech, v Malíně do ulice Pod Hradbami, na Karlově do ulice Na Spravedlnosti, dále v ulici Uhelná, Puškinská, Jana Palacha, Opletalova, Vítězná a Jiráskovy sady. Pokud bude sběr kovů efektivní, postupně budou po městě přibývat kontejnery šedivé barvy.


Datum: 12.9.2017
Město Kutná Hora bojuje s nepořádkem u kontejnerů na odpad.Na stanovištích se stále objevuje odpad, který ke kontejnerům nepatří! Jedná se například o skříně, židle, stoly, koberce, pohovky, pneumatiky, WC apod.  Občané pro odložení objemného nebo stavebního odpadu musí využít sběrný dvůr v ulici Zelenkova, který je otevřen 5 dní v týdnu (úterý až sobota). Pro občany jsou navíc 3x ročně organizovány mobilní svozy objemného odpadu. Technické oddělení odboru investic ve spolupráci s Městskou policií na nejproblémovější stanoviště kontejnerů umisťuje fotopasti. Ke kontrole je využíván i Městský dohlížecí kamerový systém. Občanům, kteří odkládají odpady mimo sběrnou nádobu, hrozí v příkazním řízení na místě pokuta do výše 10 000 Kč, ve správním řízení pak pokuta do výše 100 000 Kč. V současné době byl navýšen svoz plastů a pravidelně probíhají úklidy kontejnerových stání. Náklady na úklidy, které provádí svozová společnost MVE PLUS s.r.o. se ročně vyšplhají na více jak milion korun.

Datum: 13.6.2017  

Sběr starého elektra.

Město Kutná Hora se zapojilo do soutěže společnosti ASEKOL s názvem „Aktivní obec“. Cílem je nasbírat co nejvíce starého elektroodpadu. Počítat se bude výtěžnost sběru ve všech červených kontejnerech a množství elektroodpadů nasbíraného ve sběrném dvoře v ulici Zelenkova. Na vítěznou obec čeká odměna 20 000,- Kč, která by mohla přispět na modernizaci kontejnerových stanovišť v Kutné Hoře.

Zapojit se tedy může každý. Staré nebo rozbité elektro odkládejte do červených kontejnerů na 21 místech v ulicích města. Patří sem např. varná konvice a další kuchyňské elektro, klávesnice, myš, tiskárna, sluchátka, přehrávače, kalkulačka, videokamera, mobilní telefon, tablet, fotoaparát atd. Seznam sběrných míst naleznete na stánkách města https://mu.kutnahora.cz/mu/kolektivni-systemy . Pokud vyhodíte elektro do červených kontejnerů nebo předáte do sběrného dvora, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.


Od 29.5.2017 bude zahájen svoz biopopelnic v části Neškaredice.

  Třídit odpad má smysl!

Občané města mohou třídit papír, plast, nápojový karton a sklo na celkem 118ti  kontejnerových stanovištích nacházejících se na území Kutné Hory. Navíc do sběrného dvora v ulici Zelenkova a do výkupny společnosti S-Firma s.r.o. v ulici Vítězná mohou odkládat kovy. Papír, plast, sklo a nápojový karton z barevných kontejnerů, putují na čáslavskou dotříďovací linku, odkud se odváží ke zpracovatelům k jejich dalšímu využití.  Z recyklovaného papíru se vyrábí např. toaletní papír, sešity nebo časopisy. Plastové obaly lze znovu využít na výrobu nových PET lahví, vázacích pásků či např. fleecového oblečení, ponožek nebo výplní do bund. Ze skla se znovu vyrobí sklenička a z nápojových katronů, tzv. tetrapaků se stane stavební deska.

 


Všechny aktuality

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství

Nahoru