Odpadové hospodářství

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu eliminace rizika šíření koronaviru COVID-19 a na základě usnesení vlády ČR je od 2. 3. 2021 regulován vstup do sběrného dvora. Každý příchozí vyčká u vjezdu do areálu, do doby než obsluha odbaví „prvního“ příchozího. Do areálu sběrného dvora vjíždějte a vstupujte jednotlivě! Respektujte pokyny obsluhy a dodržujte provozní dobu. Později už nebude vjezd umožněn. Do areálu platí zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochrany obličeje. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto omezení.

Doporučení pro nakládání s ochrannými rouškami - doporučení se týká i použitých kapesníků.

MŽP doporučuje - pokud se v rodině vyskytne potvrzený případ koronaviru nebo je nařízena karanténa, je potřeba dočasně přerušit třídění odpadů. Odpad z domácnosti s pozitivně testovanými členy odpad netřídí a navíc musí před vhozením do popelnice odpad zabezpečit např. dalším vhozením do pytle (poté do popelnice).

Zastupitelstvo města Kutné Hory schválilo na svém zasedání dne 9. května 2017 usnesením č.110/17 Plán odpadového hospodářství města Kutná Hora pro období 2017 - 2021.

Zastupitelstvo města Kutné Hory vzalo na vědomí dne 18. 12. 2018 usnesením č. 224/18 Vyhodnoceni Plánu odpadového hospodářství města za rok 2017

Zastupitelstvo města Kutné Hory vzalo na vědomí dne 5.11.2019 usnesením č. 185/19 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města za rok 2018

Zastupitelstvo města Kutné Hory vzalo na vědomí dne 10.11.2020 usnesením č. 169/20 Vyhodnoceni_Plánu odpadového hospodářství města za rok 2019

Koncepce_odpadové hospodářství města_2018

Aktuality

K celostátní dobrovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se v sobotu 27. března 2021 připojí i město Kutná Hora. K hezčímu vzhledu města může přispět široká veřejnost. 

„Město Kutná Hora chce být součástí této globální iniciativy, proto tímto vyzýváme dobrovolníky, aby se zapojili do úklidu Kutné Hory a ulehčili přírodě od odpadků. Zapojit se může každý,“ uvedla Katka Hladíková z technického oddělení MěÚ Kutná Hora, která akci organizačně zajišťuje a doplnila, že cílem je především uklidit nepořádek v našem městě a jeho okolí, jehož výsledkem bude čistá příroda. Připraveny jsou pytle na odpadky, jejichž svoz budou zajišťovat Technické služby Kutná Hora. „Nezapomeňte nás informovat, kam připravíte pytle s odpadky ke svozu. Jako každý rok je odměnou dobrý pocit a čisté prostředí,“ dodala Katka Hladíková, která bližší informace poskytne na telefonu 702 132 023 nebo e-mailu hladikova@mu_kutnahora_cz. Lokality a sraz dobrovolníků bude pravidelně aktualizován na stránkách města v rubrice odpadové hospodářství.

KDO KDE BUDE V SOBOTU UKLÍZET:

Hlouška (Mackovi) - okolí Lorce směrem Kaňk ke kapličce
OsV Vnitřní město (pí. Buřičová) - Městské sady, Na Náměti, ulice Potoční a Pobřežní
OsV Kaňk (pí.Červená) - Kaňk
OsV Šipší (p.Suchánek) - sídliště Šipší, úvozová cesta směrem na Kaňk
OsV Třešňovka (p.Běhounek) - okolí menhirů
OsV Hlouška (pí. Daczická) - sídliště
OsV Sedlec (pí. Buchtová) - Sedlec hřiště a okolí
OsV Neškaredice (p.Balham) - Neškaredice, cesta k přehradě
Spolek Denemark - údolí Vrchlice od Vrbova mlýnu, údolí Bylanky, les Na Rovinách, Kuklík, Karlov, Sedlec
Edita Dvorská - ulice Čáslavská, panelová cesta
Michal Vavák - Čižkova skála
Tomáš Žák - lesík za nemocnicí u letního kina, cesta z KH do Bylan, okolí jeskyně u Vrchlice
Tomáš Morawski - Žižkov
Petra Formáčková - Hlouška

Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Největší změnou je posunutí termínu omezení skládkování odpadů z roku 2024 do roku 2030, kdy by mělo být recyklováno 60% z celkových odpadů v ČR a v roce 2035 máme za cíl pouze 10 % odpadů skládkovat. Postupně také bude zvyšován poplatek za ukládání odpadů na skládky ze současných 500 Kč až na 1850 Kč za tunu odpadu uloženého na skládku v roce 2029. Tento ekonomický nástroj nás má přinutit, aby každý z nás dodržoval hierarchii nakládání s odpady - předcházet vzniku odpadů, recyklovat a využívat odpady a až na posledním místě ukládat odpady na skládku. Město Kutná Hora se na tuto změnu připravilo a požádalo  v roce 2020 o dotaci na nákup nádob na třídění papíru, plastu a na nákup zahradních kompostérů. Nádoby budou mít objem 240 litrů a barevné rozlišení bude pouze na jejím víku. Nevýhodu vidíme pouze v tom, že nádoby zaberou prostor na pozemku občanů.  Kontejnery na třídění odpadů v ulicích města zůstanou, pouze budeme dle výtěžnosti počty kontejnerů redukovat.

V současné době byla dotace z Operačního programu Životní prostředí schválena a je reálné, že na konci roku 2021 budou zájemcům předány nádoby na třídění odpadů a domácí kompostér.

Pokud budeme odpady třídit a redukovat množství ukládané na skládky nehrozí občanům města zvyšování místního poplatku, který je v současné době 650 Kč.

 

#nejsemprase klikni zde - Desatero cool výletníka

Akce Ukliďme Česko 19.9.2020.

V rámci každoroční úklidové akce s názvem „Ukliďme Česko“, do které se Kutná Hora pravidelně zapojuje, proběhne v sobotu 19. září 2020 další velký úklid. Cílem je ulevit přírodě od nepořádku, jehož výsledkem bude čistější Kutná Hora. Zapojit se může každý. Připraveny jsou pytle na odpadky, jejichž svoz následně budou zajišťovat Technické služby Kutná Hora. Organizaci zajišťuje za město Bc. Kateřina Hladíková, tel 702 132 023 nebo e-mail hladikova@mu_kutnahora_cz . Dobrovolníci se mohou přihlásit a domluvit se na lokalitě, kterou by prošli.
Lokality, kde bude úklid probíhat:
Městské sady a Královská procházka - Pirátská strana, p. Zelený
Sukov, Kaňk k Havířské boudě - p.Faltýn, Komerční banka - 9.9.
Žižkov - V Hutích k Denemarku "po mlýnech" - Osadní výbor Vrchlice, p. Vavák
Menhiry
Kuklík a Sklenářův dolík
Kaňk - Osadní výbor Kaňk, Mgr. Červená
Neškaredice směrem k přehradě - Osadní výbor Neškaredice, p.Balham
Šipší - sídliště - Osadní výbor Šipší, p. Suchánek
Ulice Potoční, Pobřežní, Na Náměti, nádraží KH město - Osadní výbor Vnitřní město, pí. Buřičová
Sedlec
Malín
Žižkov - Bylanky, u kasáren

Jenom třídit nestačí - PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Předcházet vzniku odpadů znamená, že odpad vůbec nevznikne.  Je to ta nejlepší cesta k nulové produkci odpadů. Předcházení vzniku odpadů patří úplně na vrcholek odpadové pyramidy. Jedním ze způsobů je například kompostování, čímž vracíme půdě co nám dala. Další způsob je nakupování potravin bez obalu, což i v Kutné Hoře jde! Tyto způsoby činí celý systém do budoucna udržitelným jak ekologicky, tak ekonomicky.

Další akce Ukliďme svět, ukliďme Česko proběhla o víkendu 21.9.2019. Dobrovolníci sesbírali 120 kg odpadků.

Poděkování patří pracovníkům Philip Morris ČR, kteří uklízeli v ulici Vítězná, Zámecká, Čechova a směrem k hlavnímu vlakovému nádraží. Dále pracovníci Komerční banky uklidili okolí Třešňovky směr Grunta, Sukov a Kaňk. Denemark uklízel u menhirů, údolí Vrchlice, kasárna, Bylanka. Skupinka pana doktora Lipského v Sedlci směr Havířská bouda a Pirátská strana prošla Královskou procházku a Rovina "cvičák".

Projekt nevyhazujto.cz
Nabídněte věci zdarma nebo za odvoz. Daruj gauč, křeslo, skříň nebo funkční elektrotechnicku. V rámci předcházení vzniku odpadu nemusí funkční věci končit na skládce a někdo je ještě rád využije. Město Kutná Hora podporuje server:

Nevyhazujto_logo.png

28.6.2018

Sběr použitého textilu - Rada města schválila na svém jednání uzavření smlouvy o spolupráci při umístění a provozování kontejnerů na textil se společností Dimatex CS, spol. s r.o.

V současné době má město uzavřenou smlouvu o provozování kontejnerů na textil se sociálním družstvem Diakonií Broumov. Dva malé kontejnery najdeme v ulici Sochorova a Mincovní, jeden velký kontejner v ulici Opletalova a další velký kontejner na použitý textil je umístěn ve sběrném dvoře. Vzhledem k tomu, že v poslední době je sběrná síť pravidelně přeplněná, rozhodlo se město o rozšíření sběrné sítě na textil. V loňském roce jsme vytřídili 86 tun textilu, který díky občanům neskončil na skládce a byl využit.

Společnost DIMATEX CS působí na českém trhu v oblasti svozu a recyklace textilu od roku 1991 a provozuje vlastní třídící linku ve Stráži nad Nisou. Spolupracuje s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, s místní Oblastní charitou Kutná Hora a rozdává vytříděný textil neziskovým organizacím. Do kontejneru je možné vhazovat všechny druhy oblečení, spárovanou obuv i hračky. Svezené věci pak pomáhají potřebným k dalšímu upotřebení. Nepoužitelný textil putuje k průmyslovému využití nebo jako surovina pro výrobu netkaných textilií.

 

Datum: 18.10.2017

Sběr kovových obalů ve městě
Město Kutná Hora pokračuje v rozšiřování sběrné sítě na třídění odpadů. V dubnu se začaly třídit použité jedlé oleje, které přelité do PET lahví mohou občané odkládat do 10ti sběrných nádob rozmístěných v ulicích města.  Protože chceme, aby další dále využitelná komodita nekončila na skládce, bylo v říjnu rozmístěno 10 zvonových kontejnerů šedé barvy na sběr kovových obalů.
Do kontejnerů patří např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, nádobky od kosmetiky, víčka od jogurtů, ostatní kovové obaly a ostatní drobné kovové předměty. Sběrná nádoba není určena pro odložení např. plechovek od barev nebo obalů znečištěných nebezpečnými látkami. Technické služby Kutná Hora umístily kontejnery na Žižkově do ulice Vojtěšská, v Poličanech, v Malíně do ulice Pod Hradbami, na Karlově do ulice Na Spravedlnosti, dále v ulici Uhelná, Puškinská, Jana Palacha, Opletalova, Vítězná a Jiráskovy sady. Pokud bude sběr kovů efektivní, postupně budou po městě přibývat kontejnery šedivé barvy.


Datum: 12.9.2017
Město Kutná Hora bojuje s nepořádkem u kontejnerů na odpad.Na stanovištích se stále objevuje odpad, který ke kontejnerům nepatří! Jedná se například o skříně, židle, stoly, koberce, pohovky, pneumatiky, WC apod.  Občané pro odložení objemného nebo stavebního odpadu musí využít sběrný dvůr v ulici Zelenkova, který je otevřen 5 dní v týdnu (úterý až sobota). Pro občany jsou navíc 3x ročně organizovány mobilní svozy objemného odpadu. Technické oddělení odboru investic ve spolupráci s Městskou policií na nejproblémovější stanoviště kontejnerů umisťuje fotopasti. Ke kontrole je využíván i Městský dohlížecí kamerový systém. Občanům, kteří odkládají odpady mimo sběrnou nádobu, hrozí v příkazním řízení na místě pokuta do výše 10 000 Kč, ve správním řízení pak pokuta do výše 100 000 Kč. V současné době byl navýšen svoz plastů a pravidelně probíhají úklidy kontejnerových stání. Náklady na úklidy, které provádí svozová společnost MVE PLUS s.r.o. se ročně vyšplhají na více jak milion korun.


Datum: 21.8.2017
Podzimní úklid v rámci celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko" je naplánován na sobotu 23.září 2017. Úklid bude zaměřen jako každý rok na přírodní krásy Kutné Hory - Kuklík, Sukov, u menhirů, Královská procházka, Kaňk, Sedlec. Dobrovolníci se mohou hlásit na e-mailu: hladikova@mu_kutnahora_cz . Každý se tak může přihlásit a přispět k čistotě našeho města. Uklízet budou i členové spolku DENEMARK v termínu, který ještě bude upřesněn. Společně budou před termínem rozděleny lokality k úklidu a na MÚ K.Hora budou poskytnuty pytle na odpad. Svoz odpadků po akci budou zajišťovat Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. 

Datum: 13.6.2017  
Sběr starého elektra.

Město Kutná Hora se zapojilo do soutěže společnosti ASEKOL s názvem „Aktivní obec“. Cílem je nasbírat co nejvíce starého elektroodpadu. Počítat se bude výtěžnost sběru ve všech červených kontejnerech a množství elektroodpadů nasbíraného ve sběrném dvoře v ulici Zelenkova. Na vítěznou obec čeká odměna 20 000,- Kč, která by mohla přispět na modernizaci kontejnerových stanovišť v Kutné Hoře.

Zapojit se tedy může každý. Staré nebo rozbité elektro odkládejte do červených kontejnerů na 21 místech v ulicích města. Patří sem např. varná konvice a další kuchyňské elektro, klávesnice, myš, tiskárna, sluchátka, přehrávače, kalkulačka, videokamera, mobilní telefon, tablet, fotoaparát atd. Seznam sběrných míst naleznete na stánkách města https://mu.kutnahora.cz/mu/kolektivni-systemy . Pokud vyhodíte elektro do červených kontejnerů nebo předáte do sběrného dvora, poputují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.


Od 29.5.2017 bude zahájen svoz biopopelnic v části Neškaredice.


Dobrovolnická úklidová akce proběhla v sobotu 8. dubna a 22. dubna. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do akce. Společně sesbírali v Kutné Hoře celkem 2,56 tun odpadů.   Zastupitelstvo města Kutná Hora dne 8. listopadu schválilo na svém zasedání Harmonogram svozu odpadů na rok 2017. Ke stažení: ZDE


„My třídíme nejlépe“

Středočeský kraj letos pořádá již 12. ročník soutěže „My třídíme nejlépe“. Hlavním hodnotícím kritériem je množství nasbíraného tříděného odpadu z barevných kontejnerů. Město Kutná Hora je do soutěže zapojeno a aktuálně jsme na  9. místě z dvaceti středočeských měst nad 10 tis. obyvatel.

Třídit odpad má smysl!

Občané města mohou třídit papír, plast, nápojový karton a sklo na celkem 118ti  kontejnerových stanovištích nacházejících se na území Kutné Hory. Navíc do sběrného dvora v ulici Zelenkova a do výkupny společnosti S-Firma s.r.o. v ulici Vítězná mohou odkládat kovy. Papír, plast, sklo a nápojový karton z barevných kontejnerů, putují na čáslavskou dotříďovací linku, odkud se odváží ke zpracovatelům k jejich dalšímu využití.  Z recyklovaného papíru se vyrábí např. toaletní papír, sešity nebo časopisy. Plastové obaly lze znovu využít na výrobu nových PET lahví, vázacích pásků či např. fleecového oblečení, ponožek nebo výplní do bund. Ze skla se znovu vyrobí sklenička a z nápojových katronů, tzv. tetrapaků se stane stavební deska.

Díky tomu, že občané města třídí staré a vysloužilé elektro, vznikly v roce 2016 čtyři nové zpevněné plochy pro kontejnery. Konkrétně v ulici Dolní, Koldova v Malíně, Buzulucká na Žižkově a v Městských sadech. Společnost ASEKOL a.s. na tento projekt přispěla částkou 40 000 Kč a rozšířila sběrnou síť o dalších šest červených stacionárních kontejnerů pro odložení drobného elektra. Celkem už můžeme využívat 21 červených kontejnerů Asekolu v ulicích města.

Děkujeme všem, kteří odpad třídí a zasloužili se o skvělé umístění v soutěži. Zároveň věříme, že motivace ke třídění odpadů i v  roce 2017 poroste. Tím poroste i šance na lepší umístění v dalším ročníku krajské soutěže.


Všechny aktuality

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství

Nahoru