Odpady - Zapojení podnikatelů do systému města

PB240021.JPG

Kutnohorští podnikatelé se mohou zapojit do systému nakládání s odpady ve městě v rámci třídění odpadů. Podmínkou je, že ve svých prostorách nemají možnost umístit sběrnou nádobu na papír, plast nebo sklo a mají do 5 zaměstnanců. Zapojit se mohou menší prodejny, kanceláře či lékaři.  Více informací poskytne Ing. Kateřina Hladíková, tel. 327 710 187 nebo hladikova@mu.kutnahora.cz.  V případě uzavření smlouvy o svozu směsného odpadu nebo rozšíření stávající smlouvy na svoz směsného odpadu o další komodiny je k dispozici svozová společnost MVE PLUS s.r.o. (Ivana Deverová, AVE CZ Odpadové hospodářství, tel. 606 781 464).

 

Vzor smlouvy o zapojení do systému OH

Žádost o zapojení do obecního systému - k vyplnění

Cenik

NABÍDKA o využití systému zavedeného Městem Kutná Hora pro nakládání s komunálním odpadem.

Povinnosti podnikatelů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

§ 62

Povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která umožňuje ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobám odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, musí zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologický odpad.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která produkuje komunální odpad nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, může tyto odpady na základě písemné smlouvy s obcí předávat do obecního systému. V takovém případě se odpady z obalů zařazují jako odpovídající druh komunálního odpadu.

(3) Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba předá do obecního systému veškerý komunální odpad, jehož je původcem, nevede průběžnou evidenci odpadů podle tohoto zákona ani neplní ohlašovací povinnosti podle tohoto zákona pro odpad, se kterým se do obecního systému zapojila.

(4) Na provozovatele zařízení, které je součástí obecního systému, se v případě přebírání odpadů v rámci obecního systému nevztahují ustanovení § 17 odst. 1 písm. c), § 18 a 19, pokud neposkytuje za převzaté odpady úplatu.


Každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, je považována za původce odpadu. Původci odpadů jsou tedy i živnostníci (kadeřnice, malý obchod, účetní, provozovatel restaurace apod.). Každý by měl zajistit přednostní využití odpadů, odpad třídit, odkládat do sběrných nádob a předávat odpady pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci, mít uzavřenou smlouvu se svozovou oprávněnou společností nebo mít uschované doklady o likvidaci všeho odpadu.

Co má tedy podnikatel udělat?
V případě většího množství odpadů kontaktujte oprávněnou osobu – svozovou společnost (např. MVE PLUS s.r.o., Čáslav, tel. 327 316 130). S firmou uzavřete smlouvu o odstraňování odpadu a zajistíte přistavení odpovídajících sběrných nádob. Pokud produkujete malé množství odpadu, můžete pro třídění využít systém zavedený Městem.

Město Kutná Hora má zavedený systém pro nakládání s komunálním odpadem v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města. Každý podnikatel, který při své činnosti produkuje odpad podobný komunálnímu, se na základě uzavřené smlouvy může zapojit do systému zavedeného Městem. Zapojené subjekty potom mohou odkládat tříděný odpad do kontejnerů rozmístěných na veřejných prostranstvích města – papír, plast, sklo, nápojový karton. Cena za využití systému se sjednává na základě platného schváleného ceníku, který je přílohou této nabídky. Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnete se sankcím. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat. Stejná sankce hrozí i při zneužívání systému zavedeného Městem.

Kontejnery na třídění odpadů, které jsou umístěny v ulicích města, jsou určeny pro občany města nebo pro podnikatele, kteří mají uzavřenou smlouvu s Městem Kutná Hora o využití systému. Odpadkové koše jsou určeny pouze k odložení drobného odpadu vzniklého během pohybu fyzických osob po veřejných prostranstvích města.

Zapojení do systému nakládání s odpady města Kutná Hora lze sjednat na MěÚ v Kutné Hoře, Havlíčkovo náměstí 552 (Vlašský dvůr), s referentkou technického oddělení Ing. Kateřinou Hladíkovou, tel. 327 710 187,  e-mail hladikova@mu_kutnahora_cz .

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Odpady - Zapojení podnikatelů do systému města

Nahoru