Ztráty a nálezy

Nový občanský zákoník (č. zákona 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje zcela novou úpravu nálezu ztracené věci. Podle této úpravy má nálezce primárně povinnost vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo tomu, kdo věc ztratil, pokud je z okolností poznat, komu má být věc vrácena. V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení. V ostatních případech je nálezce povinen nalezenou věc na území města Kutná Hora bez zbytečného odkladu oznámit a odevzdat na Městském úřadě v Kutné Hoře, oddělení vnitřní správy. Lhůta pro vyzvednutí nálezu se nyní prodloužila na 3 roky. Městský úřad v Kutné Hoře při odevzdání nálezu bude také důsledně posuzovat, zda nalezená věc nespadá spíše do kategorie odpadů. V takových případech bude nálezci doporučeno, aby věc předal spíše do sběrného dvora či vhodil přímo do kontejneru. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy a pod.) se předávají tomu oddělení městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu. Nově je také upraven postup, pokud dojde k nálezu zvířete. Nálezce může nabýt vlastnické právo k zvířeti již po uplynutí 2 měsíců od vyhlášení nálezu. Bude-li zvíře svěřeno zvířecímu útulku, ten je oprávněn již po uplynutí 4měsíční lhůty se zvířetem volně nakládat, tj. zejména mu nalézt nového pána.

1 3 4 5 6   Následující   ››
1 3 4 5 6   Následující   ››
Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Ztráty a nálezy

Nahoru