Ochrana ovzduší

Informace pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší
Závazná stanoviska
Smogová situace

Ohlašovací povinnosti provozovatele stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Hlášení F_OVZ_POPL

Pro ohlašování platí pravidla uvedená v § 15 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Provozovatel stacionárního zdroje (poplatník) je povinen do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období podat krajskému úřadu poplatkové přiznání prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 5 000 Kč a více. Platební výměr vydá krajský úřad provozovnám, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč a více.

POZOR: Povinnost ohlásit souhrnnou provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má každý provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat), to znamená i ten, u kterého nevznikla povinnost podat poplatkové přiznání.

Hlášení F_OVZ_SPE

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší („vyjmenované zdroje“), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je ke dni ohlášení SPE provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší stanoven v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence zjednodušený formulář F_OVZ_SPE.


Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE

Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE.

Údaje souhrnné provozní evidence se NEOHLAŠUJÍ za stacionární zdroje NEUVEDENÉ v příloze č. 2 tohoto zákona („Nevyjmenované zdroje“).

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Ochrana ovzduší

Nahoru