Výzva k předkládání projektů v programu Podpora kulturních činnosti pro rok 2022 - U Z A V Ř E N O

Dotace na činnost kulturních organizací.

PROGRAM PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2022

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PROGRAMU PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2022 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2022

Čestné prohlášení (právnické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob.docx

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze
o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2022

Dotace na činnost 2022 - kultura - vzor žádosti

Dotace na činnost 2022 - kultura - vzor veřejnoprávní smlouvy

_______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ pro rok 2022

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.kul@mu_kutnahora_cz

______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.KUL@MU_KUTNAHORA_CZ

Home » Městský úřad » Dotační programy » Kultura » Výzva k předkládání projektů v programu Podpora kulturních činnosti pro rok 2022 - U Z A V Ř E N O

Nahoru