Výzva k předkládání projektů v programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2020 - U Z A V Ř E N O

Program pro veřejně prospěšné projekty v oblasti kultury.

Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají ke kulturnímu rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu. Je místně určena a poskytnuta jako kompenzace části nákladů vynaložených na poskytnutí služeb obecného zájmu. Uzavřením příslušné veřejnoprávní smlouvy o podpoře je příjemce pověřen výkonem veřejné služby a zavazuje se splnit ve smlouvě sjednané ukazatele.

PROGRAM MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY PRO ROK 2020

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY 2020.pdf

 

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY

Čestné prohlášení (fyzické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob.docx

Potvrzení informačního centra (pokud to charakter akce vyžaduje)

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze

o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY

Malé kulturní projekty 2020 - vzor žádosti.pdf

Malé kulturní projekty 2020 - vzor zásad hodnocení.pdf

Malé kulturní projekty 2020 - vzor veřejnoprávní smlouvy.pdf


_________________________________________________________________________________

MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY 2020 - VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ

Malé kulturní projekty 2020

_________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2020

Formulář závěrečné zprávy včetně příloh uvedených ve veřejnoprávní smlouvě zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.kul@mu_kutnahora_cz

_________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI KULTURY POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.KUL@MU_KUTNAHORA_CZ

_________________________________________________________________________________

Home » Městský úřad » Dotační programy » Kultura » Výzva k předkládání projektů v programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2020 - U Z A V Ř E N O

Nahoru