Výzva k předkládání projektů v programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ

Dotace na činnost kulturních organizací.


PROGRAM 
PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PROGRAMU PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020.pdf


POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020

Čestné prohlášení (právnické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob.docx

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze
o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018


VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU 
PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020

Dotace na činnost 2020 - kultura - vzor žádosti.pdf

Dotace na činnost 2020 - kultura - vzor veřejnoprávní smlouvy.pdf

Home » Městský úřad » Dotační programy » Kultura » Výzva k předkládání projektů v programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ

Nahoru