Výzva k předkládání projektů v programu Podpora kulturních činností pro rok 2020 - U Z A V Ř E N O

Dotace na činnost kulturních organizací.


PROGRAM 
PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PROGRAMU PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020.pdf


POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020

Čestné prohlášení (právnické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob.docx

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze
o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2018


VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU 
PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020

Dotace na činnost 2020 - kultura - vzor žádosti.pdf

Dotace na činnost 2020 - kultura - vzor veřejnoprávní smlouvy.pdf

_________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ pro rok 2020

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.kul@mu_kutnahora_cz

_________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI KULTURY POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.KUL@MU_KUTNAHORA_CZ

_________________________________________________________________________________

 

Home » Městský úřad » Dotační programy » Kultura » Výzva k předkládání projektů v programu Podpora kulturních činností pro rok 2020 - U Z A V Ř E N O

Nahoru