Výzva k předkládání projektů v programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2022 - U Z A V Ř E N O

Program pro veřejně prospěšné projekty v oblasti kultury. Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají ke kulturnímu rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu. Je místně určena a poskytnuta jako kompenzace části nákladů vynaložených na poskytnutí služeb obecného zájmu. Uzavřením příslušné veřejnoprávní smlouvy o podpoře je příjemce pověřen výkonem veřejné služby a zavazuje se splnit ve smlouvě sjednané ukazatele.

PROGRAM VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY PRO ROK 2022

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY 2022


POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY

Čestné prohlášení (právnické osoby).docx

Čestné prohlášení (fyzické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob.docx

Potvrzení informačního centra (pokud to charakter akce vyžaduje)

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze
o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY

Velké kulturní projekty 2022 - vzor žádosti

Velké kulturní projekty 2022 - vzor zásad hodnocení

Velké kulturní projekty 2022 - vzor veřejnoprávní smlouvy

______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL:  (GRANTYS.KUL@MU_KUTNAHORA_CZ)

______________________________________________________________________________________

VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY 2022 - VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ

PODPOŘENÉ PROJEKTY V DOTAČNÍM PROGRAMU VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY PRO ROK 2022

Projekty, které nejsou uvedené v přehledu podpořených projektů dotaci pro rok 2022 nezískaly.

Celkový přehled bodového hodnocení projektů, včetně komentářů (podpořené i nepodpořené projekty)

______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

ZAVĚREČNÁ ZPRÁVA - velké kulturní projekty 2022.docx

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.kul@mu_kutnahora_cz

______________________________________________________________________________________

LOGO MĚSTA KUTNÁ HORA KE STAŽENÍ

Pro splnění povinné prezentace poskytovatele dotace vyplývající z veřejnoprávní smlouvy si žadatelé mohou stáhnout logo města Kutná Hora.

KH_logo.zip

Použití logotypu se řídí přesně danými pravidly, které najdete v logomanuálu.

Kutná Hora - oficiální logo - uživatelský manuál

Home » Městský úřad » Dotační programy » Kultura » Výzva k předkládání projektů v programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2022 - U Z A V Ř E N O

Nahoru