Výzva k předkládání projektů v programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2020

Program pro veřejně prospěšné projekty v oblasti kultury.

Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají ke kulturnímu rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu. Je místně určena a poskytnuta jako kompenzace části nákladů vynaložených na poskytnutí služeb obecného zájmu. Uzavřením příslušné veřejnoprávní smlouvy o podpoře je příjemce pověřen výkonem veřejné služby a zavazuje se splnit ve smlouvě sjednané ukazatele.

PROGRAM VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY PRO ROK 2020

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY 2020.pdf


Povinné přílohy k žádosti o dotaci v programu Velké kulturní projekty

Čestné prohlášení (právnické osoby).docx

Čestné prohlášení (fyzické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob.docx

Potvrzení informačního centra (pokud to charakter akce vyžaduje)

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze

o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.


Vzory dokumentů programu Velké kulturní projekty

Velké kulturní projekty 2020 - vzor žádosti.pdf

Velké kulturní projekty 2020 - vzor zásad hodnocení.pdf

Velké kulturní projekty 2020 - vzor veřejnoprávní smlouvy.pdf

_________________________________________________________________________________


Adresa pro registraci žadatelů a podávání žádostí o dotace v prostředí aplikace Grantys: https://dotace.kutnahora.cz/register

Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí žádostí o dotace. Žadatel je po vyplnění připojuje k vlastní žádosti o dotaci v aplikaci Grantys.

Pro komunikaci s administrátorem dotačních programů v oblasti sportu použijte email: grantys.kul@mu_kutnahora_cz

Home » Městský úřad » Dotační programy » Kultura » Výzva k předkládání projektů v programu VELKÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2020

Nahoru