Výzva k předkládání projektů v programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2023 - UZAVŘENO

Program pro veřejně prospěšné projekty v oblasti kultury. Finanční podpora je určena fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty konané na správním území města, které přispívají ke kulturnímu rozvoji města, zvyšování kvality života a zachování důstojného prostředí pro život zejména pro občany města a místního regionu. Je místně určena a poskytnuta jako kompenzace části nákladů vynaložených na poskytnutí služeb obecného zájmu. Uzavřením příslušné veřejnoprávní smlouvy o podpoře je příjemce pověřen výkonem veřejné služby a zavazuje se splnit ve smlouvě sjednané ukazatele.

PROGRAM MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY PRO ROK 2023

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY 2023

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY

Čestné prohlášení (fyzické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob.docx

Potvrzení informačního centra (pokud to charakter akce vyžaduje)

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze
o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY

Malé kulturní projekty 2023 - vzor žádosti

Malé kulturní projekty 2023 - vzor zásad hodnocení

Malé kulturní projekty 2023 - vzor veřejnoprávní smlouvy

______________________________________________________________________________________

MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY 2023 - VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ

Malé kulturní projekty 2023

Projekty, které nejsou uvedené v přehledu podpořených projektů dotaci pro rok 2023 nezískaly.

Dotační výzva Malé kulturní projekty pro IVQ 2023 nebude vypisována z důvodu vyčerpání alokace.

_______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2023

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, nahrajte do systému GRANTYS, do sekce Soubory k příslušnému projektu (ideálně ve formátu pdf). Oznámení o nahrání závěrečné zprávy zašlete na e-mail: grantys.kul@mu_kutnahora_cz

_______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.KUL@MU_KUTNAHORA_CZ

_______________________________________________________________________________________

LOGO MĚSTA KUTNÁ HORA KE STAŽENÍ

Pro splnění povinné prezentace poskytovatele dotace vyplývající z veřejnoprávní smlouvy si žadatelé mohou stáhnout logo města Kutná Hora.

KH_logo.zip

Použití logotypu se řídí přesně danými pravidly, které najdete v logomanuálu.

Kutná Hora - oficiální logo - uživatelský manuál

Home » Městský úřad » Dotační programy » Kultura » Výzva k předkládání projektů v programu MALÉ KULTURNÍ PROJEKTY pro rok 2023 - UZAVŘENO

Nahoru