Výzva k předkládání projektů v programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ PRO ROK 2023 - U Z A V Ř E N O

Dotace na činnost kulturních organizací.

PROGRAM PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2022

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PROGRAMU PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2023

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2023

Čestné prohlášení (právnické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob.docx

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze
o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2021

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2023

Dotace na činnost 2023 - kultura - vzor žádosti

Dotace na činnost 2023 - kultura - vzor veřejnoprávní smlouvy

_______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ pro rok 2023

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, nahrajte do systému GRANTYS, do sekce Soubory k příslušnému projektu (ideálně ve formátu pdf). Oznámení o nahrání závěrečné zprávy zašlete na e-mail: grantys.kul@mu_kutnahora_cz

_______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.KUL@MU_KUTNAHORA_CZ

Home » Městský úřad » Dotační programy » Kultura » Výzva k předkládání projektů v programu PODPORA KULTURNÍCH ČINNOSTÍ PRO ROK 2023 - U Z A V Ř E N O

Nahoru