Vysazení nových stromů za vykácené

Za stromy, které budou pokáceny z důvodu odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice, budou vysazeny nové

V rámci přípravy pro realizaci stavby „Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora - I. část, Malešov, Kutná Hora“ bude podél vodního toku Vrchlice, v místní části Dolní Žižkov, pokáceno do konce roku předběžně 23 ks stromů, převážně javorů a olší, které jsou v kolizi s trasou nové kanalizace a v ochranném pásmu stávající kanalizace.

Dřeviny jsou ve vlastnictví Města Kutná Hora a České republiky (správce Povodí Labe s.p.). Investorem stavby je Vodohospodářské společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že stromy rostou v ochranném pásmu stávající kanalizace, narušují její těsnost a kořeny stromů vrůstají do potrubí, které se následně ucpává. V úzkém pásu podél Vrchlice bude uloženo v souběhu se stávající kanalizací nové kapacitnější potrubí, které zajistí plynulý odtok odpadních vod. Vzhledem k rozsahu stavby a technickým parametrům není možné jiné řešení. Realizace stavby přispěje k průběžnému zlepšování kvality vody ve vodárenské nádrži Vrchlice, zdroji pitné vody. Odpadní vody z vesnic v ochranném pásmu nádrže budou odvedeny až na čistírnu odpadních vod v Kutné Hoře, takže nesníží kvalitu vody v nádrži. Za pokácené dřeviny odbor životního prostředí uloží investorovi náhradní výsadbu stromů na pozemcích Města Kutná Hora a České republiky (správce Povodí Labe s.p.).

Odbor životního prostředí MěÚ Kutná Hora

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Vysazení nových stromů za vykácené

Nahoru