Výzva k předkládání projektů v programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE pro rok 2020

Dotace na činnost organizací v oblasti vzdělávání dětí a mládeže.

PROGRAM PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO 2020

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2020.pdf

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO 2020

Čestné prohlášení (právnické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob.docx

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze
o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO 2020

Podpora vzdělávání dětí a mládeže 2020 - vzor žádosti.pdf

Podpora vzdělávání dětí a mládeže 2020 - vzor veřejnoprávní smlouvy.pdf


_________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.VZDEL@MU_KUTNAHORA_CZ

Home » Městský úřad » Dotační programy » Vzdělávání a volný čas » Výzva k předkládání projektů v programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE pro rok 2020

Nahoru