VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2021 - U Z A V Ř E N O

Dotace na činnost organizací v oblasti vzdělávání dětí a mládeže.

PROGRAM PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO 2021

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE VE MĚSTĚ KUTNÁ HORA PRO ROK 2021

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO 2021

Čestné prohlášení (právnické osoby)

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze
o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO 2020

Podpora vzdělávání dětí a mládeže 2021 - vzor žádosti

Podpora vzdělávání dětí a mládeže 2021 - vzor veřejnoprávní smlouvy

______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ dětí a mládeže ve Městě Kutná Hora pro rok 2021

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.vzdel@mu_kutnahora_cz

______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.VZDEL@MU_KUTNAHORA_CZ

Home » Městský úřad » Dotační programy » Vzdělávání a volný čas » VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PRO ROK 2021 - U Z A V Ř E N O

Nahoru