VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2023

Veřejně prospěšné projekty v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání.

PROGRAM MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2023

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2023

Čestné prohlášení - fyzické osoby

Čestné prohlášení - právnické osoby

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob

Potvrzení informačního centra (pokud to akce vyžaduje)

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze
o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.

Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2023

Malé projekty vzdělávání a volný čas 2023 - vzor žádosti

Malé projekty vzdělávání a volný čas 2023 - vzor zásad hodnocení

Malé projekty vzdělávání a volný čas 2023 - vzor veřejnoprávní smlouvy

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS pro rok 2023

Formulář závěrečné zprávy včetně příloh uvedených ve veřejnoprávní smlouvě zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.vzdel@mu_kutnahora_cz

MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2023 - VÝSLEDKY DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ

Malé projekty_1. čtvrtletí přehled
Malé projekty_2. čtvrtletí přehled
Malé projekty_2. čtvrtletí přehled_mimoř. termín

Malé projekty_3. čtvrtletí přehled

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.VZDEL@MU_KUTNAHORA_CZ

 

Home » Městský úřad » Dotační programy » Vzdělávání a volný čas » VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU MALÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2023

Nahoru