VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2022 - U Z A V Ř E N O

Veřejně prospěšné projekty v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání.

PROGRAM VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2022

Výzva k předkládání žádosti v dotačním programu Velké projekty vzdělávání a volný čas - 2022

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2022

Čestné prohlášení (fyzické osoby)

Čestné prohlášení (právnické osoby) o identifikaci osob

Čestné prohlášení (právnické osoby)

Potvrzení informačního centra (pokud to akce vyžaduje)

Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu (např. jmenovací listina, zápis ze schůze
o zvolení, výpis z rejstříku aj.)

Originál plné moci k zastupování žadatele (pouze v případě osoby oprávněné jednat
za organizaci odlišné od statutárního orgánu je nutné doložit plnou moc)

Kopie zřizovací listiny žadatele, která dokládá vznik organizace nebo oprávnění žadatele
k činnosti.


VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU VELKÉ 
PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2022

Velké projekty vzdělávání a volný čas 2022 - vzor žádosti

Velké projekty vzdělávání a volný čas - vzor zásad hodnocení

Velké projekty vzdělávání a volný čas - vzor veřejnoprávní smlouvy 2022

______________________________________________________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Pro povinné vyúčtování dotace a předložení závěrečné zprávy použijte tento formulář

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace z dotačního programu VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS pro rok 2022

Vyplněný formulář, včetně povinných příloh, doručte ve stanoveném termínu v tištěné podobě na podtalenu Městského úřadu Kutná Hora a formulář závěrečné zprávy bez příloh zašlete v elektronické podobě (ideálně formát pdf) na e-mail: grantys.vzdel@mu_kutnahora_cz

______________________________________________________________________________________

ADRESA PRO REGISTRACI ŽADATELŮ A PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROSTŘEDÍ APLIKACE GRANTYS: HTTPS://DOTACE.KUTNAHORA.CZ/REGISTER

VÝŠE UVEDENÉ PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE. ŽADATEL JE PO VYPLNĚNÍ PŘIPOJUJE K VLASTNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI V APLIKACI GRANTYS.

PRO KOMUNIKACI S ADMINISTRÁTOREM DOTAČNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS POUŽIJTE EMAIL: GRANTYS.VZDEL@MU_KUTNAHORA_CZ

Home » Městský úřad » Dotační programy » Vzdělávání a volný čas » VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS PRO ROK 2022 - U Z A V Ř E N O

Nahoru