9. září 2008

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 9.září 2008

Usnesení č. 187/08 k návrhu podmínek pro narovnání smluvních vztahů s nemocnicí
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis třístranné komise k návrhu podmínek pro narovnání smluvních vztahů mezi Městem Kutná Hora a spol. Nemocnice Kutná Hora s.r.o. včetně návrhu řešení "Smírčí komise".
Usnesení č. 188/08 k využití předkupního práva - MVE Plus, s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením obchodního podílu ve výši 50% základního kapitálu obchodní společnosti MVE Plus, s.r.o se sídlem Hejdof 1666, Čáslav, okres Kutná Hora, IČ 25102214 za cenu ve výši 1.500.000,-- Kč.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 189/08 k bezúplatnému převodu části pozemku od PF ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. PK 235/2 v k.ú. Poličany podle §5 odst.1 písm. b) zákona č.95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR.

Zrušeno usnesením ZM č. 254/08 ze dne 9.12.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 190/08 k prodeji části pozemku - p.Vinduška
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 127/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Neškaredice dle žádosti panu Milanu Vinduškovi, Žďár nad Sázavou za kupní cenu 10,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 191/08 k prodeji části pozemku - pí Mrázková
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 1855/26 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Alici Mrázkové, Vonoklasy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 192/08 k prodeji části pozemku - Petržílkovi
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 4283/38 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželům Petržílkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 193/08 k prodeji pozemku - Šedivý, Krulišová
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku 1522/1 o výměře 2.524 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Milanu Šedivému a paní Janě Krulišové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 194/08 k bezúplatnému převodu pozemku - PF ČR
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1145/1 o výměře 1280 m2 v k.ú. Kutná Hora podle §5 odst.1 písm. b) zákona č.95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR.

Zrušeno usnesením ZM č. 16/09 ze dne 27.1.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 195/08 k přijetí daru pozemku - VBD s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru pozemku p.č. 3950/17 (dle GP č. 2461-2/2008) o výměře 342 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti VBD s.r.o., se sídlem Semtínská 56,Pardubice VII.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 196/08 k odkoupení pozemků ve Zdechovicích
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 107, 228/1, 228/2, 228/4, 228/5, 230, 373, 586/3 a dle PK p.č. 499, 344, 345/2, 350, 352, 353 o celkové výměře 169.897 m2 v k.ú. Zdechovice od pana Vladimíra Zvelebila, Předhradí a pana Michaela Kysely, Skuteč za kupní cenu cel kem 623.745,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 197/08 k odkoupení pozemku v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemku dle PK p.č. 1930 o výměře 17.124 m2 v k.ú. Kutná Hora od paní Jany Fischerové, Praha 10 a paní Mariany Muchové, Praha 5 takto :
a) část pozemku dle PK p.č. 1930 o výměře 9.131 m2 (průmyslová zóna) za kupní cenu 200,- Kč/m2
b) část pozemku dle PK p.č. 1930 o výměře 7.993 m2 (krajinná zeleň) za kupní cenu 11,60 Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 198/08 k hospodaření města KH k 30.6.08
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 30.6.2008.


Usnesení č. 199/08 k rozpoč.opatřením přijatým Radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města od 17.6.2008 - 15.7.2008.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 200/08 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínů splnění usnesení dle důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 114/08

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 20.09.08


Usnesení č. 201/08 k výjimce z pravidel 2.vlny privatizace
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že bude panu Viktoru Kučovi vrácena kauce ve výši 20.000,- Kč na odprodej bytové jednotky č.9 v domě čp. 304 ul. Pod Valy v Kutné Hoře
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 202/08 k uzavření dohody o splácení dluhu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši
153.092,00 Kč pro pana Zdeňka Schmidmajera a paní Marii Schmidmajerovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 203/08 k prominutí poplatku z prodlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím části poplatku z prodlení pro manžele Polovy, Kutná Hora ve výši 50 % z částky 49.157,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 204/08 k záměru společnosti juwi,s.r.o.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se záměrem firmy juwi, s.r.o. se sídlem Podhorská 20, Jablonec nad Nisou, realizovat projekt fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc.č. 679/1, 679/5, 680/1 v k.ú.Sedlec u Kutné Hory, 719/11,719/15, 719/17, 726/1, 726/8 a 726/10 v k.ú. Kaňk.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.09.08


Usnesení č. 205/08 k budování a správě míst.komunikací
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Předložená Pravidla postupu města při budování a správě místních komunikacích v rozvojových zónách pro bydlení na území města Kutné Hory.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 206/08 k rozpoč.opatření OSM 67/08-68/08
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č.67/08, kterým se navyšuje příjmová rozpočtová položka nájem pozemků o částku 400.000,-- Kč a zároveň se o tutéž částku navyšuje výdajová položka Sedlecká 652 - okna - viz bod č. 1 důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem OSM č.68/08, kterým se navyšují příjmové položky byty služby o částku 3.500.000,-- Kč, byty nájem o částku 3.500.000,-- Kč, prodej nebytů 2.vlna privatizace o částku 149.000,-- Kč a položka umístění v DPS o částku 75.000,-- Kč. V tomtéž objemu celkem 7.224.000,-- Kč se navýší výdajové položky TS komunikace opravy (2.500.000,--Kč), veřejné osvětlení TS (1.187.380,--Kč), byty opravy (500.000,--Kč), byty havárie (1.000.000,--Kč), nebyty opravy (1.000.000,--Kč), společné prostory s lužby, revize (500.000,--Kč), společné prostory opravy (500.000,--Kč), nemocnice prodej pronájem (31.420,--Kč) a rekonstrukce zahrady a hřiště (5.200,-- Kč) - viz bod č. 2 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 207/08 k vypořádáním požadavků s Nemocnicí
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a)S uzavřením smlouvy o právní pomoci s firmou Value Added a.s., se sídlem Opletalova 27, 110 00 Praha 1 ohledně rozboru právní situace a případné zastupování města ve věci pracoviště CT v nemocnici v Kutné Hoře

b) S úpravou uzávěrky společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. k datu převzetí společností Medistyl-Pharma s.r.o., se sídlem Praha 4, Táborská 325/57 s přihlédnutím k opomenutí závazků za přesčasy a dovolené. Rozdíl ve výši 3 329 044,-Kč bude hrazen spole čnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora jako doplatek na vypořádání závazku do 31.12.2008.

c) Se započítáváním uskutečněných stavebních investic v areálu nemocnice v Kutné Hoře společností Nemocnice Kutná Hora s.r.o., Vojtěšská 237, Kutná Hora s tím, že ocenění takto vytvořeného díla bude vždy soudním znalcem v oboru, kterého vybere Město Kutn á Hora. Úhradu za znalecký posudek ponese společnost Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Podmínkou zápočtu však bude předchozí souhlas příslušného orgánu města se stavební úpravou.

II. u k l á d á
Vedoucímu ekonomického odboru předložit příslušnou rozpočtovou změnu na pokrytí závazku uvedeného v bodě I.


Bod a) zrušen usnesením ZM č. 233/09 ze dne 20.10.2009.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček, I.Šalátek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 208/08 k rozpočt.opatření INV č.23-24
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 23 - navýšení příjmů a výdajů o částku 400.000,- Kč, v příjmové části - příspěvek sdružení KAVOUS a ve výdajové části navýšení rezervy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 24 - navýšení příjmů a výdajů o částku 52.000,- Kč, v příjmové části - příjem za prodej agregátů ze ZS Kutná Hora a ve výdajové části Zimní stadion Kutná Hora - rekonstrukce technologie chlazení

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.09.08


Usnesení č. 209/08 ke spolufinan.projektu - zádlažba jádra KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) spolufinancování projektu "I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora", reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/10.00161, jehož celkové náklady činí 95.777.147,77 Kč, z rozpočtu města.

b) vyčlenění částky 23.944.286,94 Kč, odpovídající 25% celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města na předfinancování projektu.)

Zodpovídá : Ing.T. Benada, místostaro      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 210/08 k příspěvku na výstavbu kanal.přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 211/08 k zastavení změny územ.plánu KH
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemky parcelní číslo 4159, 4160 a 4161/1 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odstavec (5) zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 212/08 k zastavení změny č.8 územ.plánu města
Zastupitelstvo města z a s t a v u j e
práce na pořízení změny č. 8 územního plánu města Kutná Hora v místních tratích Na rovinách a U Kříže v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odstavec (5) zák. č. 183/2006 Sb. v současně platném znění) z důvodu nesouhlasného stanoviska Krajského úřadu Stř edočeského kraje.

Zrušeno usnesením ZM č. 209/09 dne 15.9.2009.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 213/08 k mimoř.půjčce z Fondu roz.bydlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Ing. arch. Kremlovi mimořádně mimo výběrové řízení.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 214/08 k zápisu výboru regenerace
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání výboru regenerace památek města Kutné Hory ze dne 26.6.2008 a ze dne 3.7.2008


Usnesení č. 215/08 k snížení finan.příspěv.-Fond regenerace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na snížení schváleného finančního příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2008 na obnovu domu čp. 276 Jiřího z Poděbrad na 25.000,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 216/08 k finan.příspěvku z Fondu regenerace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím finančního příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2008 na obnovu fasády uličního průčelí domu čp. 506 Tylova ulice v Kutné Hoře ve výši 60.000,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.09.08


Usnesení č. 217/08 ke stabil. fondu pro podporu soc.služeb
Zastupitelstvo města I. z ř i z u j e
"Stabilní fond pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora"

II. s c h v a l u j e
"Pravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora".
Zodpovídá : D. Novotná      Termín : 31.10.08
Zrušeno usnesením ZM č. 26/17 ze dne 31. 1. 2017.

Usnesení č. 218/08 k odvolání člena Výboru pro inv. aktivity
Zastupitelstvo města o d v o l á v á
s účinností od 10.9.2008 pana RNDr.Vladislava Slavíčka,, Kutná Hora z funkce člena Výboru pro investiční aktivity a rozvoj města ZM Kutná Hora na základě jeho žádosti.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 10.09.08


Usnesení č. 219/08 k zápisu výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy č. 6, 7 a 8/08 Výboru pro zdravotnictví ZM ze dne 27.5., 5. 8. a 26.8. 2008

II. s c h v a l u j e
záměr společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.,se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora, případně Medistyl-Pharma spol.s.r.o.,se sídlem Praha 4, Táborská 325/57 zřídit Nadační fond nemocnice Kutná Hora s tím, že v případě zájmu zastupitelstvo města navrhuje ná sledující členy správní rady: Ivo Šalátka - starostu města, Tomáše Hobla - tajemníka MÚ, MUDr.Jana Havlovice - předsedu výboru pro zdravotnictví.

Usnesení zrušeno usnesením ZM č. 233/09 ze dne 20.10.2009.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 220/08 k průběžné zprávě o sledování památky UNESCO
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Zprávu o průběžném sledování památky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2007 zpracovanou Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze.
Zodpovídá : MVDr. Vančura, místostaro      Termín : 09.09.08


Usnesení č. 221/08 k výměně vchodových dveří polikliniky
Zastupitelstvo města u k l á d á
Odboru správy majetku
zajistit výměnu vchodových dveří polikliniky z rozpočtu odboru správy majetku ve výši cca 300.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2008 » 9. září 2008

Nahoru