Záznam video

2021

2021-05-11

01. část  |  02. část  |  03. část  |  04. část  |  05. část  |  06. část  |  07. část  |  08. část  |  09. část  |  10. část  |  11. část  |  12. část  |  13. část  |  14. část  |  15. část  |  16. část  |  17. část  |  18. část

2021-03-16

01. část

2021-01-19

01. část

2020

2020-12-15

01. část  |  02. část

2020-11-10

01. část

2020-09-15

01. část  |  02. část  |  03. část  |  04. část  |  05. část  |  06. část  |  07. část  |  08. část  |  09. část  |  10. část  |  11. část

2020-06-23

01. část  |  02. část  |  03. část  |  04. část  |  05. část  |  06. část  |  07. část  |  08. část  |  09. část  |  10. část  |  11. část  |  12. část

2020-05-21

01. část

2020-04-28

01. část

2020-01-28

01. část  |  02. část  |  03. část  |  04. část  |  05. část  |  06. část  |  07. část  |  08. část  |  09. část  |  10. část  |  11. část  |  12. část  |  13. část  |  14. část  |  15. část  |  16. část  |  17. část

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Záznam video

Nahoru