9.prosince 2008

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 9.prosince 2008

Usnesení č. 246/08 ke změně návrhu rozpočtu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se změnou návrhu rozpočtu na r. 2009 takto:
1. zřízení rozpočtové položky "zdravotnictví - rezerva ZM" ve výši 10 mil. Kč dle platného rozpočtového výhledu schváleného usnesením ZM č. 174/08 ze dne 24.6.2008
2. a) snížení rozpočtové položky "rezerva zastupitelstva města" o částku 5 mil. Kč v oddílu "vedení města"
b) snížení rozpočtové položky "rezerva rady - podíly k investičním dotacím" o částku 5 mil. Kč v oddílu "odboru investic

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 09.12.08


Usnesení č. 247/08 k návrhu rozpočtu na rok 2009
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtu pro rok 2009 v tomto členění:
příjmy celkem 540.314,15 tis. Kč
výdaje celkem 519.052,80 tis. Kč
financování - 21.261,35 tis. Kč


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 248/08 k hospodaření města Kutná Hora k 30.9.2008
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 30.9. 2008.


Usnesení č. 249/08 k rozpočtovým opatření přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 14. 10. 2008 - 18. 11. 2008.


Usnesení č. 250/08 k návrhu na rozpočtová opatření EO č. 35-37
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 35 - navýšení příjmů a výdajů o 875.000,- Kč, v příjmové části se jedná o navýšení příjmů na položce "splátka půjčky od Nemocnice Kutná Hora s.r.o." ve výši 875.000,- Kč. Ve výdajové části se jedná o úhradu výdajů vyplývajících z komisionářské smlouvy mezi Průvodcovskou službou a Městem Kutná Hora ve výši 800.000 Kč, o zbývající částku 75.000,- Kč bude navýšena rezerva města, dle bodu 1) důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 36 - navýšení příjmů a výdajů o 103.210,- Kč. V příjmové části se jedná o navýšení příjmů na položce "neinvestiční přijaté transfery od obcí" dle skutečnosti. Jedná se o přijaté příspěvky za výkon přestupkové agendy a příspěvky za žáky, o částku 103.210,- Kč bude navýšena rezerva města, dle bodu 2) důvodové zprávy.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 37 - navýšení příjmů ve výši 416.000,- Kč, z toho o 268.000,- Kč bude navýšena příjmová položka "úroky z půjček Fondu rozvoje bydlení" a o 148.000,- Kč bude navýšena položka "splátky půjček Sociální fond", a výdajů ve výši 151.800,- Kč, z toho o 3.800,- Kč bude navýšena položka "poplatky za vedení účtu FRB" a o 148.000,- Kč budou navýšeny položky "poskytnuté půjčky SF" a "povinné pojistné SF". O rozdíl 264.200,- Kč bude navýšen stav FRB, dle bodu 3) důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 251/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 60
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 60 - převod finančních prostředků ve výši 130.000,- Kč z rozpočtu odboru investic do rozpočtu OPKŠ, které budou převedeny Městskému Tylovu divadlu v Kutné Hoře na pokrytí nákladů na likvidaci havárie jevištních prvků ve výši 130.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 20.12.08


Usnesení č. 252/08 k rozpočtovému opatření OPKŠ čš. 61-62
Zastupitelstvo města s c h v a l u je
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 61 - použití příjmů z pojistného plnění na úhradu výdajů za provedení hydrofobizace soch u Jezuitské koleje, navýšení příjmů a výdajů ve výši 20.000,- Kč

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 62 - použití vrácené části příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory v roce 2009 ve výši 40.000,- Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.12.08


Usnesení č. 253/08 k odpisu pohledávek PO NsAČ a majetkového odboru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s odpisem části pohledávek zrušené příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora v celkové evidované výši 1.027.323,73 Kč dle přiloženého seznamu. Důvodem odpisu je faktická nevymahatelnost a tím nulová hodnota evidovaných pohledávek.

b) s odpisem pohledávek z vyúčtovaných služeb a nájemného z bytového a nebytového fondu Města v celkové výši 271.122,20 Kč. Všechny uvedené pohledávky jsou za zemřelými se zastaveným dědickým řízením, zpravidla pro majetek nepatrné hodnoty.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 254/08 k bezúplatnému převodu části pozemku od PF ČR
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 189/08 ze dne 9.9.2008.

II. s o u h l a s í
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. PK 235/4 v k.ú. Poličany podle §5 odst.1 písm. b) zákona č.95/1999 Sb. od Pozemkového fondu ČR.

Zrušeno usnesením ZM č. 13/14 ze dne 28. 1. 2014.
Zodpovídá : E.Hnátková,Ing.R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 255/08 k zakoupení části pozemků Na Kavkách
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zakoupením id. 59/3360 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od paní Jitky Vejmelkové, Praha 3 za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.

b) se zakoupením id. 59/3360 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od pana Ing.Milana Pilaře, Chrudim II. za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.

c) se zakoupením id. 59/840 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od pana Miroslava Růžičky, , Choceň za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.

d) se zaplacením znaleckého odhadu na pozemky KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora a daně z převodu nemovitostí za prodávající paní Jitku Vejmelkovou, Praha 3, pana Ing.Milana Pilaře, Chrudim II. a pana Miroslava Růžičku, ,Choceň.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 256/08 k prodeji pozemku p.č. 4499/16 (m.Zikmundovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4499/16 o výměře 219 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Lence a Petru Zikmundovým, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 257/08 k prodeji pozemku p.č. 4499/17 (pí Parkanová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4499/17 o výměře 93 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Haně Parkanové, Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 258/08 k prodeji pozemku p.č. 4499/18 (pí Řežábková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 4499/18 o výměře 23 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Drahomíře Řežábkové, , Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 259/08 ke směně pozemků s panem Culkem
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou pozemku p.č. 3577/3 o výměře 44 m2 ve vlastnictví pana Tomáše Culka, Kutná Hora za část pozemku p.č. 3891 o výměře cca 44 m2 ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 260/08 k zakoupení pozemku p.č. 4352 - Wagenknechtovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. 4352 ostatní plocha o výměře 654 m2 od paní Jarmily Wagenknechtové, Kutná Hora, pana Petra Wagenknechta, Kutná Hora, pana Jiřího Wagenknechta, Kutná Hora za kupní cenu 26.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 261/08 k prodeji pozemku v Perštejnci - Koudelkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 42/1 o výměře 1719 m2 v k.ú. Perštejnec manželům Petře a Martinovi Koudelkovým, Kutná Hora za kupní cenu rozdělenou podle kvality pozemku. Pozemek u stavby (rovina) za 150,- Kč/m2 a pozemek svahu za 20,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.09


Usnesení č. 262/08 ke vkladu pozemků p.č.1935/4 a 1939/5 (Sparta ČKD)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem vkladu pozemků p.č. 1935/4 o výměře 1001 m2 a p.č. 1939/5 o výměře 46 m2 v k.ú. Kutná Hora včetně stavby základové desky do společnosti SPARTA ČKD Kutná Hora, a.s.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 263/08 k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 629/2 - ŘSD
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 629/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 264/08 k vyhodnocení VŘ M 9/08 - prodej čp. 614 Pirknerovo nám.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 614 Pirknerovo nám., Kutná Hora s pozemky p.č. 1112 a 1113 v k.ú. Kutná Hora s panem Petrem Zvingerem, Praha 5 za kupní cenu 2.360.000,- Kč.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 265/08 k prodeji části pozemku p.č. 1768/1 v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
a) s prodejem části pozemku p.č. 1768/1 o velikosti cca 168 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Dany Vokolkové, Kutná Hora

b) s prodejem části pozemku p.č. 1768/1 o velikosti cca 252 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Bc. Lucie Nosové, Kutná Hora

c) s prodejem části pozemku p.č. 1768/1 o velikosti cca 85 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti paní Ireny Jelínkové, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.08


Usnesení č. 266/08 k prodeji pozemků v K.Hoře (Benešova 322)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 2479 o výměře 510 m2 , p.č. 2480 o výměře 1.419 m2 a p.č. 2481/1 o výměře 557 m2 v k.ú. Kutná Hora nájemníkům domu čp. 322, Benešova ul., Kutná Hora s tím, že pozemky v této lokalitě budou řešeny v rámci privatizace domu čp. 322.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 267/08 k prodeji části pozemku v Neškaredicích (p. Kubera)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 137/1 o výměře cca 65 m2 včetně studny v k.ú. Neškaredice panu Josefu Kuberovi, Jakub Kutná Hora za kupní cenu 100,- Kč/m2.

Zrušeno usnesením č. 8/11 ze dne 25.11.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 268/08 k prodeji pozemku ve Štipoklasech (SICCO s.r.o.)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 249 o výměře 3.571 m2 v k.ú. Štipoklasy u Černín společnosti SICCO s.r.o., se sídlem Plynárenská 13, Kolín 4.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 269/08 ke směně pozemků v K.Hoře (pí Davidová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
se směnou pozemků p.č. 4006 a 4007 o celkové výměře 1.715 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví paní Hany Davidové, Kutná Hora za pozemky p.č. 4819/16, 4819/17 a 4819/18 o celkové výměře 580 m2 v k.ú Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 270/08 k bezúplatnému převodu pozemků v K.Hoře (ŘSD)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 4126/24, 4126/48, 4126/47, 4126/51 a 4221/60 o výměře 1.381 m2 v k.ú. Kutná Hora od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zrušeno usnesením ZM č. 13/14 ze dne 28. 1. 2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 271/08 k bezúplatnému převodu silnice v Malíně (ŘSD)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 626 o výměře 15.518 m2 v k.ú. Malín od Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 272/08 k prodeji domu čp. 469 v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem domu čp. 469 Městské sady, s pozemkem p.č. 2911 o výměře 250 m2 v k.ú. Kutná Hora formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 273/08 k záměru odkoupení nemovitostí v K.Hoře od LITIS a.s.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem odkoupení nemovitosti čp. 208 s pozemkem p.č. 2930/2 o výměře 238 m2 a pozemku p.č. 2930/1 o výměře 9.712 m2 (se stavbou) v k.ú. Kutná Hora od společnosti LITIS a.s., se sídlem Podbabská 1112/13, Praha 6 - Bubeneč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 274/08 ke změně zřizovací listiny PO ZŠ Kamenná stezka
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Kamenná stezka Kutná Hora, Kamenná stezka 40:

Čl. V bod 1 se mění takto:
pozemek p.č. 2466 - zastavěná plocha o výměře 2.857 m2 v k.ú. Kutná Hora se mění na pozemek p.č. 2466/1 - zastavěná plocha o výměře 2.826 m2

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 17.7.2001 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 beze změny.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.09


Usnesení č. 275/08 ke kupní smlouvě na prodej areálu Kouřimská brána
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s kupní smlouvou č. 37/2008 na prodej areálu "Kouřimská brána" s tím, že smluvní pokuta uvedená v čl. VIII. této smlouvy bude činit 100.000,- Kč za každý započatý měsíc prodlení.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 276/08 k odstranění zastřešení pódia letní scény v parku pod Vl.dvorem
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstraněním zastřešení pódia letní scény v parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.06.09


Usnesení č. 277/08 k uzavření dohody o splácení dluhu (p. Hynek)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 206.199,-- Kč pro pana Ladislav Hynka, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 278/08 k harmonogramu svozu tříděného odpadu "z ulice"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" na rok 2009, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 279/08 k odpovědi firmě Recykling-kovové odpady a.s.(zřízení sběrného dvora)
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku firmy Recykling - kovové odpady a.s., Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř na vybudování sběrného dvora v prostorách, které by Město Kutná Hora této firmě odprodalo.

II. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků společnosti Recykling - kovové odpady a.s., Herrmannova 561 583 01 Chotěboř, pro zřízení a provozování sběrného dvora.

III. s o u h l a s í
s předloženou odpovědí na nabídku firmy Recykling - kovové odpady a.s., Herrmannova 561, 583 01 Chotěboř.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 280/08 k rozpočtovému opatření OSM 96,109-110/08
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č.96/08, kterým se navyšuje příjmová rozpočtová položka umístění v DPS o částku 300.000,-- Kč a zároveň se o tutéž částku navyšuje výdajová položka byty služby, revize - viz bod č. 1 důvodové zprávy.


b) s předloženým návrhem OSM č.109/08, kterým se zřizuje nová výdajová položka kompenzace za uvolnění bytu (čp.379) ve výši 300.000,-- Kč, a to na úkor položky Sedlecká 652 - okna - viz bod č. 2 důvodové zprávy.


c) s předloženým návrhem OSM č. 110/08, kterým se zřizuje nová příjmová položka železný šrot (likvidace vyřazeného majetku) ve výši 160,-- Kč a v téže výši (160,--Kč) se navýší položka ubytovna Vítězná materiál - viz bod č. 3 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 10.12.08


Usnesení č. 281/08 ke spolufinancování projektu I.a II. etapa zádlažby HJM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, na projekt CZ.1.15/3.2.00/10.00161 "I.a II.etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora".


Zodpovídá : Ing.T. Benada,místostarosta      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 282/08 ke jmenování správce a členů komise (fond sociálních služeb)
Zastupitelstvo města j m e n u j e
a) do funkce Správce "Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních
služeb na území města Kutná Hora" paní Ing. Marii Štorkovou;

b) Komisi "Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na
území města Kutná Hora" ve složení:
Dagmar Novotná - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Ing. Jana Kuklová - vedoucí oddělení sociálních dávek, služeb a
zdravotnictví
Barbora Nováková - sociální pracovník-specialista na komunitní plán

Zodpovídá : I. Šalátek, D.Novotná      Termín : 19.12.08


Usnesení č. 283/08 k návrhu odměn členům výborů ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn členům výborů Zastupitelstva města Kutná Hora, kteří nejsou členy ZM za rok 2008.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 284/08 k termínům jednání ZM na rok 2009
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2009.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.08


Usnesení č. 285/08 k inf. zprávě o poskytování půjček z FRB, vyhlášení VŘ na rok 09
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o průběhu poskytování půjček z FRB v roce 2008.

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2009 na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky 2/2006 v měsíci leden 2009

III. s o u h l a s í
s kriteriem pro výběrové řízení:
kód 01: obnova střechy a střešní konstrukce
kód 04: obnova fasády
kód 06:nástavba nebo vestavba nové bytové jednotky
kód 08: zlepšení připojení domu na sítě technické vybavenosti
kód 10: výměna oken

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.01.09


Usnesení č. 286/08 k přísp. na kanal. přípojky (Vojáčková,Martínková,Masopustová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 287/08 k úpravě pravidel grantového příspěvkového programu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s určením oblastí příspěvkového programu (granty) pro podávání projektů od 1.1.2009 a to: v oblasti kulturní, výchovy a vzdělávání, tělovýchovy a sportu a sociální oblasti dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.12.08


Usnesení č. 288/08 k 1. změně rozpočtu 2009
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou 1. změnu rozpočtu na rok 2009 v tomto členění:

navýšení příjmů o 12.187.500,- Kč
navýšení výdajů o 12.187.500,- Kč


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 289/08 k rozpočtovému opatření EO č. 38-40/08
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) S předloženým návrhem na rozpočtové opatření EO č. 38 - navýšení příjmů a výdajů o 200.000.- Kč, na základě usnesení Rady města č. 1076/08 – přidělení podpory na fungování společné informační kanceláře MěÚ a Okresní hospodářské komory Kutná Hora v roce 2008, výdaje budou kryty navýšením příjmové položky „přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady“, dle bodu 1) důvodové zprávy

b) S předloženým návrhem na rozpočtové opatření EO č. 39 - navýšení příjmů a výdajů o 1 088 270,- Kč, na základě usnesení Rady města č. 1115/08, kterým byl udělen souhlas s úhradou částky společnosti KH TEBIS, s.r.o. za majetek potřebný k provozu CZT ve výši 1.088.270,- Kč, výdaje budou kryty navýšením příjmové položky „přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady“.

c) S předloženým návrhem na rozpočtové opatření EO č. 40 - snížení příjmů a výdajů o 12 187 500,- Kč, na základě usnesení Rady města č. 1117/08, kterým byl udělen souhlas s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 3. 1. 2006 uzavřené mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a Nemocnicí Kutná Hora s.r.o., se sídlem Vojtěšská 237, Kutná Hora a společností MEDISTYL-PHARMA spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Táborská 325/57, týkajícího se odložení splatnosti nájemného:
ca) nájemné ve výši 937 500,-- Kč splatné do 30.11.2008 se odkládá do
31.12.2009

cb) nájemné ve výši 11 250 000,-- Kč splatné do 31.12.2008 se odkládá do
31.12.2009,

současně se sníží výdajová investiční položka „rekonstrukce nemocnice“, dle bodu 3) důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 290/08 ke smlouvě o přátelství a spolupráci mezi městy
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Smlouvu o přátelství a spolupráci mezi Kutnou Horou a ukrajinským městem Kamenec Podolský, která byla podepsána starosty obou měst dne 4.10.2008 v Kamenci Podolském.

Usnesení č. 291/08 k odkoupení pozemků v K.Hoře (Jungovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků dle PK p.č. 1353, 1355 a 1431 o celkové výměře 40.028 m2 v k.ú. Kutná Hora od manželů PhDr. Richarda a PhDr. Elišky Jungových, Kutná Hora za kupní cenu 22,- Kč/m2.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.09Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2008 » 9.prosince 2008

Nahoru