9. května 2017

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 9.května 2017

Usnesení č. 77/17 ke změně v Osadních výborech Kaňk a Poličany
Zastupitelstvo města I. s t a n o v í
počet členů Osadního výboru Kaňk na 7.

II. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pana Tomáše Kubery na pozici člena Osadního výboru Poličany.

II. j m e n u j e
v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a) paní Janu Benešovou, Kutná Hora členkou Osadního výboru Kaňk.
b) paní Moniku Rotovou, Kutná Hora členkou Osadního výboru Poličany
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 78/17 k pověření kontrolního výboru
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor ZM kontrolou zadání a plnění dvou veřejných zakázek, které zadala Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 1189/15 ze dne 16. 12. 2015 a č. 606/16 ze dne 13. 7. 2016.
Zodpovídá : Kontrolní výbor      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 79/17 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.3.2017
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31.3.2017.


Usnesení č. 80/17 k rozpočtovým opatřením přijatých Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 22. 3. 2017 - 19. 4. 2017


Usnesení č. 81/17 k obnovení kontokorentního úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. konec června roku 2018. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 82/17 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 13. 4. 2017 a 2.5.2017


Usnesení č. 83/17 k poptání investičního úvěru
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
poptání investičního úvěru v limitní výši 150 000 000,- Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

II. u k l á d á
tajemníkovi úřadu zadat kompetentním vedoucím odborům vypracování podrobné, technicko-ekonomické zprávy, včetně struktury celkových investičních a provozních nákladů, finanční analýzy, případně studii proveditelnosti těchto investičních akcí: Sportovní hala Klimeška, Vlašský dvůr, Knihovna, Technické vybavení škol. U všech úvěrovaných akcí bude uvedena limitní výše rozpočtu.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.06.17


Usnesení č. 84/17 k odkupu pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Ohlídka)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 2930/5 o výměře 172 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Miloslava Ohlídky, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 85/17 k bezúplatnému nabytí majetku v k.ú. Kutná Hora (Středočeský kraj)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí stavby bez čp/če (garáž) na pozemku p.č. 2542/2 o výměře 17 m2 a dále stavby plechového domku na kontaminovaný odpad o výměře cca 12 m2 na části pozemku p.č. 2544/1, vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví Středočeského kraje, s právem hospodaření pro Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb, IČ 48677752, se sídlem Pirknerovo náměstí 228/5, Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18
 
 
Usnesení č. 86/17 k uzavření VPS (dotace MUDr. Chocholáčkové), RO OSM č. 11/17
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na rekonstrukci zubní ordinace mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a paní MUDr. Marií Chocholáčkovou, IČO 46403400, Kutná Hora jako příjemcem ve výši 50.000,- Kč.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na úhradu nákladů souvisejících s přestěhováním zubní ordinace mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a paní MUDr. Marií Chocholáčkovou, IČO 46403400, Kutná Hora jako příjemcem ve výši 40.000,- Kč.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 11/17, kterým dochází k vytvoření nové výdajové položky "MUDr.Chocholáčková - účelový transfer" ve výši 90.000,-- Kč. Tato částka bude kryta částečně snížením výdajové položky "Rozpočtová rezerva města" ve výši 50 000,-- Kč a zapojením příjmů "Městská policie - sankční platby" ve výši 40.000,-- Kč.
Zodpovídá : Mgr.Šorčíková,Ing.Zahradníček      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 87/17 k rozpočtovému opatření OSM č. 10/17
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 10/17, kterým dochází k vytvoření nové rozpočtové příjmové položky Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - oceněná stavba roku ve výši 100.000,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena i výdajová investiční položka Dačického dům - klimatizace.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.05.17


Usnesení č. 88/17 k uzavření dodatku VPS (Spartu Kutná Hora, z.s.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy pro Spartu Kutná Hora, z.s., sídlem U Lorce 57/3, 284 01 Kutná Hora, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. Seifert,Ing.Zahradníček      Termín : 23.05.17


Usnesení č. 89/17 k uzavření VPS (P. Kolář)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s panem Petrem Kolářem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 85 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 90/17 k uzavření VPS (T. Horák)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s panem Tomášem Horákem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 91/17 k uzavření VPS (man. Loudovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s manželi Ingrid a Miroslavem Loudovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 92/17 k uzavření VPS (L. Ptáček)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s panem Liborem Ptáčkem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 150 000,- Kč a dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 93/17 k uzavření VPS (man. Vopěnkovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s manželi Ivou a Janem Vopěnkovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 94/17 k uzavření VPS (E. Filipová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s paní PhDr. Evou Filipovou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 95/17 k uzavření VPS (D. Mertová, J. Merta)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s paní Danuškou Mertovou, 284 01 Kutná Hora a panem Josefem Mertou, 280 02 Kolín na částku ve výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 96/17 k uzavření VPS (T. Dáňa)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s panem Tomášem Dáňou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 97/17 k uzavření VPS (man. Daičovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s manželi Boženou a Stanislavem Daičovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 25 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 98/17 k uzavření VPS (J. Domas)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s panem MUDr. Josefem Domasem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 50 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 99/17 k uzavření VPS (A. Lenková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s paní Annou Lenkovou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 80 000,- Kč dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 100/17 k uzavření VPS (M. Štolba)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s panem Ing. Milošem Štolbou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 100 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 101/17 k uzavření VPS (P. Kašpar)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s panem Petrem Kašparem, 285 41 Malešov na částku ve výši 140 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 102/17 k uzavření VPS (Z. Šlejtr)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s panem Zdeňkem Šlejtrem, 196 00 Praha 9 na částku ve výši 40 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 103/17 k uzavření VPS (man. Navrátilovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s manželi Václavem a Veronikou Navrátilovými, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 110 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 104/17 k uzavření VPS (D. Chmelařová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s paní Danou Chmelařovou,284 01 Kutná Hora na částku ve výši 30 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 09.05.17


Usnesení č. 105/17 k uzavření VPS (Římskokatolická farnost Sedlec)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora na částku ve výši 200 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 106/17 k uzavření VPS (Římskokatolická farnost Sedlec)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora na částku ve výši 240 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 107/17 k uzavření VPS (Římskokatolická farnost Kutná Hora)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2017 s Římskokatolickou farností, arciděkanstvím Kutná Hora se sídlem Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 400 000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 108/17 ke změně zřizovací listiny - Městská knihovna Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
následující změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Kutná Hora:
1/ Čl. VII zřizovací listiny - Vymezení doby, na kterou je organizace zřizována - se mění na čl. VIII

2/ Čl. VII zřizovací listiny zní nově takto:

Čl. VII
Okruhy doplňkové činnosti
Organizace provozuje tyto doplňkové činnosti:
- pronájem nebytových prostor v budově Na Náměti čp. 416 v k.ú. Kutná Hora
- krátkodobý pronájem nebytových prostor v budově Husova čp. 145 v k.ú. Kutná Hora
- prodej knih a upomínkových předmětů
- pronájem movitých věcí
- vložné ze vzdělávacích a kulturních akcí
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 109/17 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 110/17 k Plánu odpadového hospodářství města KH pro období 2017 - 2021
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Plán odpadového hospodářství města Kutná Hora pro období 2017 - 2021.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 111/17 k uzavření VPS (Protialkoholní záchytná stanice Kolín)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Městem Kolín jako příjemcem ve výši 70.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.07.17


Usnesení č. 112/17 k zápisu Kontrolního výboru č. 2
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č. 02/2017 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 26.45.2017

b) zprávu o zjištěních z vykonané kontrolní akce - Prošetření skutečného stavu ujetých a fakturovaných kilometrů v rámci městské autobusové dopravy, kterou pro Město Kutná Hora zajišťuje společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.


Usnesení č. 113/17 k zápisu Kontrolního výboru č. 1
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Zápis č. 01/2017 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 22.3.2017

b) Zápis o kontrole č. 1/2017/KV "Prověření vybraných veřejných zakázek zadaných společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o".

c) Zprávu o zjištěních z vykonané kontrolní akce - kontroly zadání veřejné zakázky "Sanace odvalu dolu Kuntery"Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2017 » 9. května 2017

Nahoru