8. února 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 8.února 2006

Usnesení č. 37/06 k projektu prevence kriminality
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) realizaci a účast na "Projektu partnerství na rok 2006"
b) použití rezervy vyčleněné v rozpočtu městské policie v roce 2006 na
finanční spoluúčast na jednotlivé projekty v povinné výši nejméně
10% z celkových nákladů.
Zodpovídá : V.Mareček, DiS.      Termín : 03.11.06


Usnesení č. 38/06 k připojení nové výstavby na CZT
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s připojením nové výstavby v areálu Lidka ze zdroje CZT Šipší a v další etapě s propojením CZT mezi kotelnami Šipší a Hlouška včetně souvisejících oprav a investic.

II. b e r e n a v ě d o m í
přípravu smlouvy mezi Městem Kutná Hora a společností Bouwfonds o připojení lokality Lidka.

III. u k l á d á
a) odboru regionálního rozvoje, územního plánování a investic
zajistit územní rozhodnutí, dokumentaci ke stavebnímu povolení,
stavební povolení a veřejnou obchodní soutěž na dodavatele stavby
připojení areálu Lidka
b) ekonomickému odboru
zajistit financování záměru do výše 14 mil. Kč formou komerčního
úvěru s dobou splatnosti 5 až 10 let včetně výběru poskytovatele a
zařazení financování a položky investic na připojení a propojení
včetně souvisejících oprav a investic.
Zodpovídá : L. Opatrná, Ing.Zahradníček      Termín : 30.04.06


Usnesení č. 39/06 k získání úvěrů
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem zahájit poptávkové řízení na získání dvou úvěrů, a to investičního úvěru na rozšíření tepelného hospodářství (připojení budoucí bytové výstavby v areálu Lidka) ve výši 14.000.000,- Kč a investičního úvěru na krytí investičních akcí Města (např . parkoviště Klimeška, hřiště TGM, revitalizace sídliště Šipší) ve výši 15.000.000,- Kč. Příjemcem úvěru na tepelné hospodářství může být přímo společnost KH Tebis - dle výhodnosti nabídky.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 40/06 k poskytnutí bankovního úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím bankovního úvěru ve výši 33,60 mil. Kč určeným na jednorázové uhrazení stávajícího dodavatelského úvěru postoupeného Volksbank CZ a.s. Úvěrová smlouva bude, na základě realizovaného výběrového řízení, uzavřena s ČS, a.s. za podmínek nabídnutýc h vítězem soutěže. Doba splatnosti úvěru je 48 měsíců. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 41/06 ke 2. rozpočtové změně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 2. změny rozpočtu :
navýšení o 14.165.680,- Kč v příjmové části rozpočtu
0,- Kč ve financování a
14.165.680,- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 15.02.06


Usnesení č. 42/06 k rekonstrukci parku pod Vlašským dvorem
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se svoláním pracovního jednání všech dotčených (NPÚ, OPP, Zahrada nad Metují, ORRÚPI, zástupci RM, ZM a výboru regenerace) v nejkratším možném termínu k otázce rekonstrukce parku pod Vlašským dvorem.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 20.02.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 8. února 2006

Nahoru