8. srpna 2017

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 8.srpna 2017

Usnesení č. 154/17 k žádosti o dotaci na sportovní halu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci na Sportovní halu Klimeška Kutná Hora - II.
etapa z programu MŠMT: Státní podpora sportu 2017/2018 - investiční
prostředky Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu
Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC,
SK,TJ
b) se zajištěním vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování
akce Sportovní hala Klimeška II. etapa.

Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 15.08.17


Usnesení č. 155/17 k návrhu změn v MHD v K.Hoře
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) se změnami městské autobusové dopravy dle návrhu p. Fedoroviče
(doplněného v dubnu 2017 na základě připomínek Ing. Martina Jareše,
Ph.D., zástupce ředitele pro dopravu Integrované dopravy Středočeského
kraje, příspěvkové organizace) pro roky 2017 a 2018.
b) s vyčleněním částky 2 mil. Kč na zkušební autobusovou dopravu z
rozpočtu pro rok 2018.

II. u k l á d á
Odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ K.Hora
navýšit o tuto částku rozpočet pro rok 2018 na dopravní obslužnost.

Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.10.17Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta                           

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2017 » 8. srpna 2017

Nahoru