8. prosince 2010

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 8.prosince 2010

Usnesení č. 250/10 k hospodaření města k 31.10.2010
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31.10.2010.


Usnesení č. 251/10 k rozpočtovému opatření přijatých radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora dne 5.10. 2010 - 24.11.2010.


Usnesení č. 252/10 ke směrnici o zpracování rozpočtu Města K. Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice o zpracování rozpočtu Města Kutné Hory, jeho rozpisu a rozpočtových opatřeních.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 253/10 ke zrušení usnesení ZM č. 183/10
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 183/10 ze dne 29.6.2010.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 09.12.10


Usnesení č. 254/10 k přijetí dotace na sběrné dvory
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
přijetí dotace na sběrné dvory ve výši 17.297.619,-Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) odboru investic zajistit projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na sběrné dvory
b) odboru investic následně zahájit výběrové řízení na dodavatele.

Zrušeno usnesením ZM č. 22/12 ze dne 31. 01. 2012
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 255/10 k přijetí dotace na využití odpadního tepla ze zimního stadionu
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
přijetí dotace na akci Využití odpadního tepla ze ZS pro ohřev vody plaveckého bazénu poskytnutou SFŽP pod akceptačním číslem 10073463 ve výši 3.590.550,-Kč dle důvodové zprávy

II. u k l á d á
a) odboru investic zajistit projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na akci Využití odpadního tepla ze zimního stadionu pro ohřev vody plaveckého bazénu
b) odboru investic následně zahájit výběrové řízení na dodavatele


Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 256/10 k rozpočtovému opatření EO č. 29-33
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
1. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č.29 - přesun rozpočtových prostředků na aktualizaci informačního portálu Města Kutná Hora ve výši 40 tis. Kč dle důvodové zprávy č. 1

2. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č.30 - přesun rozpočtových prostředků z odboru investic "Sídliště Šipší - parkování" na oddělení sportu, tělovýchovy a školství - pokrytí požadavku TJ Sparta plavecký bazén - pokrytí ztráty za Plovárnu ve výši 1.207.725 Kč,-- dle důvodové zprávy č. 2

3. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č.31 - přesun rozpočtových prostředků z oddělení kanceláře tajemníka - příspěvky sdružením na oddělení kultury - na poskytnutí finančního příspěvku pro Muzeum alchymie ve výši 30.630,-- Kč, které budou použity na zaplacení neuhrazených služeb Městu Kutná Hora. Současně navrhujeme prominutí vyměřeného úroku z prodlení ve výši 619 Kč dle důvodové zprávy č. 3

4. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č.32 - přesun rozpočtových prostředků z oddělení kanceláře tajemníka - příspěvky sdružením na oddělení sportu, tělovýchovy a školství na pokrytí požadavku TJ Sokol Kaňk na dostavbu hřiště výši 125.000,-- dle důvodové zprávy č. 4

5. předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 33 - navýšení rozpočtových prostředků investičního odboru na straně příjmů i výdajů o přijaté dotace od Regionální rady soudržnosti Střední Čechy na projekt "I.a II. Etapa zádlažby historického jádra města Kutná Hora" ve výši 21.069.410 Kč, na projekt "Dětské hřiště při MŠ Pohádka" ve výši 1.475.410 Kč a částečné zapojení přijatého úvěru na investiční akce ve výši 10 mil. Kč. Současně dochází ke snížení nenaplněné rozpočtové položky "prodej domů" ve výši 8 503 990 Kč dle důvodové zprávy č. 5.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.10


Usnesení č. 257/10 ke směně pozemků v K.Hoře (pí Karelová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 4819/14 o výměře cca 20 m2 v kat. území Kutná Hora po nabytí do vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4819/2 o výměře cca 20 m2 v kat. území Kutná Hora ve vlastnictví paní Radky Karelové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 258/10 ke směně pozemků v K.Hoře (p.Karla)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se směnou části pozemku p.č. 4819/15 o výměře cca 60 m2 v kat. území Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4819/14 o výměře cca 60 m2 v kat. území Kutná Hora ve vlastnictví pana Ing. Petra Karly, Poděbrady 290 01.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.11


Usnesení č. 259/10 k prodeji b.j. v ul. Nádražní 576
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č.1 v domě čp. 576, ul. Nádražní v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č. 2710/2 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 1.3.2005 panu Aleši Kerekovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 569.753,- Kč, vypočtenou dle postupu při dodatečném odprodeji bytových jednotek.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 260/10 k prodeji b.j. v ul. Pod Valy 304/9
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 41/10 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 9 v domě čp. 304, ul. Pod Valy v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemků č. 1541 a 1542 v k.ú Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 19.3.2007 s panem Pavlem Geierem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem ve výběrovém řízení za nabízenou kupní cenu 365.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.11


Usnesení č. 261/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 66, 84, 90-92
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č. 66/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 28.000,-- Kč na výdajovou položku památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy - odd.regenerace památek opravy památek, a to na úkor položky společné prostory opravy - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem OSM č.84/10, kterým dochází ke zřízení nové příjmové položky příspěvek paní Boháčkové na bytové úpravy v částce 33.840,-- Kč a kterým se zároveň v této výši navyšuje výdajová položka byty služby - viz bod č.2 důvodové zprávy.

c) s předloženým návrhem OSM č.90/10, kterým dochází k navýšení investiční položky sběrný dvůr přípojky, oplocení v částce 39.720,-- Kč, a to na úkor položek VPP materiál (30.000,-- Kč) a položky VPP opravy (9.720,-- Kč) - viz bod č.3 důvodové zprávy.

d) s předloženým návrhem OSM č.91/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 400.000,-- Kč na výdajovou položku komunální odpad svoz, a to na úkor položky tříděný odpad MVE plus - viz bod č.4 důvodové zprávy.

e) s předloženým návrhem OSM č.92/10, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 200.000,-- Kč na výdajovou položku objemný odpad svoz, a to na úkor položky tříděný odpad MVE plus - viz bod č.5 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.12.10


Usnesení č. 262/10 k poskytnutí půjčky z FRB
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení paní MUDr. Ferdinandové mimo výběrové řízení v požadované výši.


Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 263/10 k uzavření dodatku ke sml. o dotaci (revitalizace HJM - V.etapa)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením Dodatku č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0057/RRSC/2010 na projekt "Revitalizace historického jádra města - V. etapa (1.část)", (reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/36.00734).
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 264/10 k dodatku ke sml. o půjčce (Průvodcovská služba)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem dodatku ke smlouvě o půjčce mezi Městem Kutná Hora a společností Průvodcovská služba Kutná Hora, s.r.o. včetně rozpočtového opatření.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 265/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 33
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPKŠ č. 33 - převod části finančních prostředků určených na zajištění provozu PO Mateřské školy Kutná Hora a PO Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 na investiční prostředky uvedeným PO v celkové výši 389.630,-- Kč dle důvodové zprávy.Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 17.12.10


Usnesení č. 266/10 k rozpočtovému opatření OPKŠ č. 35-36
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 35 - přesun rozpočtových prostředků na položku "Fond regenerace - příspěvky FO" v Kutné Hoře v celkové výši 282 000,- Kč na úkor položky "Obnova střešního pláště domu čp. 377 Palackého náměstí - Sankturinovský dům" dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 36 - přesun rozpočtových prostředků akce "Restaurování kamenné kašny, Rejskovo náměstí" v Kutné Hoře v celkové výši 169 330,- Kč z neinvestiční položky na položku investiční dle důvodové zprávy č. 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 23.12.10


Usnesení č. 267/10 k rozpočtovému opatření KT č. 16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření KT č.16 - navýšení rozpočtových prostředků na základně přijatých finančních prostředků z Krajského úřadu Středočeského kraje na výdaje spojené s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí ve výši 594 tis. Kč a přesun rozpočtových prostředků v rámci správce rozpočtových prostředků dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 268/10 k rozpočtovému opatření MP č. 6
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření MP č. 6 - přesun finančních prostředků v rámci městské policie, dle důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 21.12.10


Usnesení č. 269/10 k nákupu záznamového zařízení pro MP
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
v návaznosti na rozpočtové opatření MP č. 6/10 zakoupení záznamového zařízení ReDat Recording System od firmy Retia Pardubice za cenu 144.720,- Kč (cena včetně daně z přidané hodnoty).


Zodpovídá : O. Kubový, velitel      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 270/10 ke změně v zastoupení města v DSO Mikroregion KUTNOHORSKO
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
pana Václava Zimmermanna z funkce člena rady dobrovolného svazku obcí "Mikroregion KUTNOHORSKO"

II. j m e n u j e
pana Ing. Jiřího France do funkce člena rady dobrovolného svazku obcí "Mikroregion KUTNOHORSKO".


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 271/10 k pověření člena ZM řízením Městské policie
Zastupitelstvo města I. r u š í
Své usnesení č. 202/07 ze dne 4.9.2007.

II. p o v ě ř u j e

V souladu s §3 zák.č. 553/1991 Sb. o městské policii v platném znění, pana Mgr. Vojtěcha Smetáčka řízením Městské policie Kutná Hora.

Zrušeno usnesením ZM č. 216/14 ze dne 16.12.2014
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.10


Usnesení č. 272/10 k zastoupení města ve VHS Vrchlice Maleč a.s.
Zastupitelstvo města I. n a v r h u j e
Valné hromadě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. rozšířit pořad jednání mimořádné valné hromady Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora konané dne 3.1.2011 takto:
1. zařadit do programu jednání bod "Odvolání a volba členů orgánů společnosti"
2. odvolat z funkce člena představenstva společnosti pana MVDr. Václava Vančuru pokud do doby jednání Valné hromady z funkce v představenstvu neodstoupí
3. odvolat z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Tomáše Benadu, pokud do doby jednání Valné hromady z funkce v dozorčí radě neodstoupí
4. zvolit do představenstva společnosti pány RNDr. Ivo Šance, CSc. a Karla Koubského
5. zvolit do dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího France

II. p o v ě ř u j e
Starostu města RNDr. Ivo Šance, CSc.
zastupováním města Kutná Hora na jednání mimořádné Valné hromady společnosti Vodohospodářská společnosti Vrchlice-Maleč, a.s., které se uskuteční 3. ledna 2011.


Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.12.10RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2010 » 8. prosince 2010

Nahoru