8. listopadu 2016

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 8.listopadu 2016

Usnesení č. 177/16 k uvolnění prostředků pro Nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s navýšením dotace Nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" o částku 450.000,- Kč na udržitelnost projektu: Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2016.

II. s c h v a l u j e
a) Předložený Dodatek č. 1 "Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO na rok 2016" ze dne 29.3.2016.

b) rozpočtové opatření KAN č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů Odboru dopravy a Městské policie na pokrytí příspěvku Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO ve výši 450.000,- Kč.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.16


Usnesení č. 178/16 k prodloužení termínu splnění usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu na splnění usnesení č. 68/16 ze dne 3. 5. 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.16


Usnesení č. 179/16 k ukončení funkce přísedící okresního soudu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
oznámení paní Vlasty Volfové, Kutná Hora o vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Kutné Hoře
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.16


Usnesení č. 180/16 k veř.vyhlášce o stanovení míst.úpravy provozu na míst.komunikacích
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Odbornou expertízu - Studie řešení dopravy a parkování vozidel a bezpečnosti chodců v Kutné Hoře - řešené lokalitě Sedlec. ČVUT V PRAZE - FAKULTA STAVEBNÍ - Znalecký ústav, institut soudního znalectví. Ze dne 12. 10. 2016.


Usnesení č. 181/16 ke zrušení usnesení č.72/16
Zastupitelstvo města r u š í
své usnesení č. 72/16 ze dne 3. 5 .2016
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 182/16 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.9.2016
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2016.


Usnesení č. 183/16 ke snížení Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se snížením Fondu rozvoje bydlení o 5 mil. Kč ke 31.12.2016 s tím, že tyto prostředky budou v rozpočtu roku 2017 použity výhradně na rekonstrukci městských bytů.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 184/16 k rozpočtovým opatřením přijatých Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 7. 9. 2016 - 19. 10. 2016
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 185/16 k odpisu pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 419.937,- Kč. Jedná se o pohledávky za zemřelými osobami a promlčenou pohledávku za zaniklou společností.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 186/16 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d om í
zápis Finančního výboru ze dne 31.10.2016


Usnesení č. 187/16 k prodeji pozemku v k.ú.Malín - p.Holub
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 663 o výměře 47 m2 v k.ú. Malín panu Petru Holubovi, Kutná Hora - Malín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 188/16 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - man.Vavákovi
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 4285/1 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ing. Michalu Vavákovi,284 01 Kutná Hora a Ing. Heleně Vavákové,141 00 Praha 4.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 189/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Černíny (pí Kuchařová, pí Faltýnová)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 419/18 o výměře cca 170 m2 v k.ú. Černíny do podílového spoluvlastnictví paní Dany Kuchařové,Praha 4 a paní Jany Faltýnové,Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 190/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Černíny (man. Koláční)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 419/18 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Černíny manželům Lence a Aleši Koláčným,Kolín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 191/16 k prodeji pozemku v k.ú. Černíny (p. Jankulík)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 419/16 o výměře 112 m2 nebo jeho části v k.ú. Černíny panu Marianu Jankulíkovi,Kolín.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 192/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Černíny (pí Česká)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 418/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Černíny paní Lence České.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 193/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Murasovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 4098/2 o výměře cca 60 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora manželům Vladimíru a Janě Murasovým,284 01 Kutná Hora za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 pozemku (+ 2.420,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 194/16 k prodeji pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (ČR - HZS SK)
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 165/16 ze dne 13.9. 2016.
 

II. s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 773/10 o výměře 1.482 m2, p.č. 773/11 o výměře 71 m2, p.č. 773/12 o výměře 3.580 m2, p.č. 773/36 o výměře 62 m2, p.č. 773/40 o výměře 88 m2, p.č. 773/41 o výměře 77 m2, p.č. 773/42 o výměře 15 m2, p.č. 773/43 o výměře 183 m2, p.č. 773/44 o výměře 2.267 m2, p.č. 773/45 o výměře 137 m2 a p.č. 773/46 o výměře 107 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, IČ 70885371, se sídlem Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno za celkovou kupní cenu ve výši 89.690,- Kč, která je nižší než cena v daném místě a čase obvyklá z důvodu dořešení majetkových vztahů k nemovitým věcem sloužícím pro veřejné účely.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 195/16 k prodeji budovy č.p. 56 na nám. Národního odboje v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 303 o výměře 822 m2, jehož součástí je stavba č.p. 56, a p.č. 304 o výměře 1.814 m2, vše v k.ú. Kutná Hora společnosti FWDS OIL SE, IČ 01561952, se sídlem Podbabská 1112/13, Praha 6.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 196/16 k uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě (KD Lorec)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 4.5. 2016 týkajícího se specifikace movitých věcí mezi společností Sparta Kutná Hora, a.s., IČ 25420712, se sídlem U Lorce 57, 284 01 Kutná Hora jako prodávajícím a Městem Kutná Hora jako kupujícím.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 197/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy - Program regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2016 s firmou BLUE POINT CZ s.r.o., jednatel společnosti Vladimír Střihavka, Libušina ulice 383, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 200.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 25.11.16


Usnesení č. 198/16 k rozpočtovému opatření č.32 OPPŠK
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č.32 - pokrytí ztráty z provozu venkovního koupaliště ve výši 800.000,-Kč dle předložené zprávy včetně přehledu hospodaření a provozu Kutnohorské plovárny. Uvedené prostředky budou kryty snížením položky "Kutnohorská plovárna - rezerva" ve výši 600.000,- Kč" a "Rozpočtová rezerva" ve výši 200.000,-Kč.

b) předložené vyhotovení veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2016 ve výši 800.000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sparta Kutná Hora.
Zodpovídá : Zahradníček,Seifert      Termín : 08.12.16


Usnesení č. 199/16 k udělení Čestného občanství města Kutná Hora
Zastupitelstvo města u d ě l u j e
titul Čestný občan města Kutná Hora panu MUDr. Emanuelu Růžičkovi in memoriam
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 200/16 ke sportovní hale areál Klimeška Kutná Hora - II. etapa
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
vyhlášení státní podpory sportu pro rok 2017 - program 133 510 " Podpora materiálně technické základny sportu" na MŠMT

II. s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci do programu 133510 na projekt "Sportovní hala Klimeška, 2. etapa"
b) s kofinancováním projektu "Sportovní hala Klimeška, 2. etapa" v letech 2017-2018
c) se zahájením výběrového řízení na zakázku "Sportovní hala Klimeška, 2. etapa" v souladu s platným zněním Zákona o zadávání veřejných zakázek.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 30.12.16


Usnesení č. 201/16 k rozpočtovému opatření INV - TO č. 18/16 a INV a TO č. 21/16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh INV - TO č. 18/16, kterým dochází k navýšení níže uvedených příjmových rozpočtových položek: Hrobová místa - příjem za služby ve výši 90.974,--Kč, Hrobová místa - nájem ve výši 30.000,--Kč, Kolumbární schránky - nájem ve výši 15.000,--Kč, a zároveň ke zřízení nové rozpočtové výdajové položky Hřbitov - opravy ost. ve výši 135.974,--Kč.

b) souhlasit s předloženým návrhem INV - TO č. 21/16, kterým dochází k navýšení příjmových rozpočtových položek: Příj.z poskyt.služeb - umístění psů v Záchytné stanici ve výši 12.720,--Kč, Přijaté pojistné náhrady ve výši 16.683,--Kč, Odpady - podnikatelé ve výši 913,--Kč, EKO-KOM-příjem za tříděné odpady ve výši 142.893,--Kč, ELEKTROWIN -příjem za tříděné odpady ve výši 30.342,--Kč a zřízení nových příjmových rozpočtových položek: Prodej šrotu ve výši 8.892,--Kč a Přijaté pojistné náhrady ve výši 8.180,-Kč a zároveň navýšení výdajových rozpočtových položek: Poplatek za umístění psa v Záchytné stanici ve výši 5.000,--Kč a Odpad: komunální - svoz ve výši 215.523,--Kč
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.11.16


Usnesení č. 202/16 k vybudování studny na pozemku parc.č. 419/1 v k.ú. Černíny
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vybudováním domovní vrtané studny na pozemku parc.č. 419/1 v k.ú. Černíny
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.16


Usnesení č. 203/16 k uzavření Kupní smlouvy na koupi hrobky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předloženého návrhu Kupní smlouvy na koupi hrobky, nacházející se na hřbitově U Všech Svatých v Kutné Hoře, v hodnotě 20.000,--Kč mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora a paní Evou Mašínovou, Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 15.11.16


Usnesení č. 204/16 k harmonogramu svozu odpadů na r. 2017
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený Harmonogram svozu tříděných odpadů "z ulice" pro rok 2017, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 205/16 ke změně usnesení ZM č.64/16 - Financování příspěvku na rok 2016
Zastupitelstvo města r e v o k u j e
své usnesení č. 64/16 ze dne 22.3.2016 takto:
Zastupitelstvo města Kutná Hora souhlasí s financováním příspěvku Města Kutná Hora pro Pečovatelskou službu Kutná Hora pro rok 2016 ve výši 6.500.000,- Kč na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-8201/SOC/2016, které bylo vydáno Pečovatelské službě Města Kutná Hora Středočeským krajem dne 15.1.2016 a ke kterému Město Kutná Hora přistupuje s tím, že částka ve výši 1.900.000,- Kč je určena pro sociální službu "Centrum denních služeb" a částka ve výši 4.600.000,- Kč pro sociální službu "Pečovatelská služba".
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 206/16 ke 4. Komunitnímu plánu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
4. Komunitní plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : . .


Usnesení č. 207/16 ke Koncepci pracovní činnosti městské policie na rok 2016 - 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Koncepci pracovní činnosti městské policie na rok 2016 - 2020.
Zodpovídá : PhDr.Iva Pospíšilová, MP      Termín : 31.12.20Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2016 » 8. listopadu 2016

Nahoru