7. listopadu 2017

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 7.listopadu 2017

Usnesení č. 197/17 k počtu místostarostů
Zastupitelstvo města s t a n o v í
s účinností od 8.11.2017 počet místostarostů počtem 1.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 08.11.17


Usnesení č. 198/17 k volbě člena rady města
Zastupitelstvo města v o l í
pana Martina Hlavatého, Kutná Hora členem Rady města Kutná Hora s účinností od 8.11.2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : . .


Usnesení č. 199/17 k zápisům z osadních výborů a doplnění členů
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
a) zápisy Osadního výboru Malín ze dne 8. 9. a 6. 10. 2017
b) zápis Osadního výboru Kaňk ze dne 26. 9. 2017
c) zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 11. 10. 2017
d) rezignaci Bc. Milana Jarkuliše na funkci člena i předsedy Osadního výboru Malín ke dni 31.12.2017.
e) rezignaci paní Evy Davidové na funkci člena Osadního výboru Malín ke dni 31.12.2017.

II. j m e n u j e
s účinností od 1.1.2018 paní Denisu Kleinovou, Kutná Hora a pana Michala Vepřka, Kutná Hora členy Osadního výboru Malín.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.17


Usnesení č. 200/17 k volbě přísedících okresního soudu
Zastupitelstvo města v o l í
pana Mgr. Jana Bláhu, 284 01 Kutná Hora a pana Josefa Slavíčka, Kutná Hora přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2017-2021
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.17


Usnesení č. 201/17 k činnosti řídícího výboru Revitalizace Vl. dvora
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
na základě důvodové zprávy k projektu "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" - projekt č.117D03J000012, CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
rezignaci pana Radima Fedoroviče na pozici člena Řídícího výboru

II. s o u h l a s í ,
a) aby Ing. Zuzana Moravčíková pracovala v řídícím výboru jako zástupce Odboru správy majetku MÚ Kurná Hora.
b) se jmenováním zástupce opozice do řídícího výboru.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 202/17 ke svolání valné hromady spol. VHS Vrchlice-Maleč
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s návrhem na svolání valné hromady společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., s následujícím programem jednání:
Snížení základního kapitálu společnosti o vlastní akcie na majitele ve vlastnictví společnosti.

II. n a v r h u j e
odvolání a provedení volby nového člena představenstva společnosti.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 203/17 k informaci o předání funkce jednatele Průvodcovské služby Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
Informaci o předání funkce jednatele Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o.

II. p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor kontrolou předání funkce jednatele Průvodcovské služby Kutná Hora, s.r.o. a zjištěním stavu této společnosti a následným předložením kontrolní zprávy.
Zodpovídá : Kontrolní výbor ZM      Termín : 03.03.18
 
 
Usnesení č. 204/17 k plnění rozpočtu města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30.9.2017.


Usnesení č. 205/17 k OZV č. 3/2017
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č.3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 206/17 k rozpočtovým opatřením přijatých Radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 6. 9. 2017 - 18. 10. 2017


Usnesení č. 207/17 k zápisům Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 23.10. a 30. 10. 2017


Usnesení č. 208/17 k prodeji částí pozemku v k.ú. Kaňk (man. Pekárkovi
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej částí pozemku p.č. 630/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kaňk manželům Haně a Tomáši Pekárkovým, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 209/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec (man. Holubovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 621/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory manželům Jozefu a Heleně Holubovým, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 210/17 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Pavlišová)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2448/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Gabriele Pavlišové, 284 04 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 211/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Kavalír)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 1766/4 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Jakubu Kavalírovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 212/17 k prodeji části pozemků v k.ú. Kutná Hora (pí Chlubnová, pí Růžičková)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemků p.č. 593/2, p.č. 597/7 a p.č. 600/24 o celkové výměře cca 1.320 m2 v k.ú. Kutná Hora do podílového spoluvlastnictví paní Ilony Chlubnové, Kutná Hora, a paní Jitky Růžičkové, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 213/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Černíny (man. Tichých)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 419/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Černíny manželům Jiřině a Miloši Tichým, Praha 9.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 214/17 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Hoblovi)
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 3775 o výměře cca 52 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora do společného jmění manželů pana Tomáše Hobla a paní Zdeňky Hoblové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 pozemku (+ 4.235,- Kč znalečné).

II. p o v ě ř u j e
Technické oddělení odboru investic jednat s vlastníkem nemovitosti o provedení potřebného technického opatření na pozemcích města tak, aby investor mohl započít se stavbou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 215/17 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú. Kaňk (ČR-ÚZSVM)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 609/2 o výměře 13 m2, p.č. 700 o výměře 1.054 m2 a p.č. 760/2 o výměře 1.355 m2, vše v k.ú. Kaňk do vlastnictví Města Kutná Hora od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 216/17 k odkupu pozemků - komunikace v ul. Potoční v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení
a) pozemku p.č. 3658/2 o výměře 98 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti TRIANT, spol. s r.o., IČ 18605613, se sídlem Potoční 188, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 24.500,- Kč.

b) pozemku p.č. 3658/16 o výměře 216 m2 v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od pana Ing. Petra Lišky, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 54.000,- Kč.

c) pozemků p.č. 3658/12 o výměře 448 m2, p.č. 3658/26 o výměře 53 m2, p.č. 4125/1 o výměře 396 m2, p.č. 4125/2 o výměře 341 m2, p.č. 4126/58 o výměře 609 m2 a p.č. 4126/71 o výměře 123 m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od podílových spoluvlastníků společnosti TRIANT, spol. s r.o., IČ 18605613, se sídlem Potoční 188, Kutná Hora (podíl ve výši id. 15/32) a od pana Ing. Jana Vančury, Kutná Hora (podíl ve výši id. 17/32) za celkovou kupní cenu ve výši 492.500,- Kč.

d) části pozemku p.č. 4126/72 o výměře cca 695 m2 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2, části pozemku p.č. 4126/76 o výměře cca 28 m2 za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 a části pozemku p.č. 4126/83 o výměře cca 2.133 m2 za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2, vše v k.ú. Kutná Hora do vlastnictví Města Kutná Hora od podílových spoluvlastníků společnosti TRIANT, spol. s r.o., IČ: 18605613, se sídlem Potoční 188, Kutná Hora (podíl ve výši id. 15/32) a pana Ing. Jana Vančury, Kutná Hora (podíl ve výši id. 17/32) formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že budoucí smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne potvrzení geometrického plánu na zaměření zkolaudované stavby komunikace katastrálním úřadem.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.18


Usnesení č. 217/17 k uznání vlastnického práva ke stavbě trafostanice k.ú. KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ke stavbě bez čp/če nacházející se na pozemku p.č. 2165/8 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín mezi Městem Kutná Hora a spol. ČEZ Distribuce, a.s.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 218/17 k uznání vlastnického práva k podílu na pozemku v k.ú. Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření předloženého Souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu ve výši 3/8 na pozemku p.č. 3266/8 v k.ú. Kutná Hora ve prospěch ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 mezi Městem Kutná Hora a ČR-SPÚ.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 219/17 k uzavření dohody o splácení dluhu (man. Dudlovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dohody o splácení dluhu ve výši 70.666,-- Kč dle žádosti manželů Dudlových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.11.17
Zrušeno usnesením ZM č. 21/18 ze dne 30. 01. 2018.

Usnesení č. 220/17 k odkupu části pozemku v k.ú. Sedlec (spol. České dráhy, a.s.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku p.č. 812/4 o výměře 5043 m2 (dle geometrického plánu č. 937-37/2017 pozemek p.č. 812/14) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, včetně všech součástí a příslušenství, do vlastnictví Města Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu ve výši 505.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18
 Zrušeno usnesením ZM č. 163/18 ze dne 11. 09. 2018.
 
Usnesení č. 221/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 44
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 44 - přesun prostředků z položky - OSM "Spolkový dům - zabezpečení ve výši 169 000,- Kč na položku - Sparta KH z.s. - investiční příspěvek.
Investiční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů na opravu a zpevnění plochy ze zámkové dlažby v rámci akce " Vybudování sociálního zařízení a kiosku pro návštěvníky fotbalového stadionu.

b) dodatek k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí investiční dotace pro rok 2017 pro Spartu Kutná Hora, z.s., sídlem U Lorce 57/3, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 07.12.17


Usnesení č. 222/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 47
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 47 - přesun prostředků z položky - SKP Olympia Kutná Hora (KAP 8 - registrovaná mládež) ve výši 224 870,- Kč na položku - SKP Olympia Kutná Hora - investiční příspěvek.
Investiční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením časomíry.

b) dodatek k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí investiční dotace pro rok
2017 pro SKP Olympia Kutná Hora z.s., sídlem Střelecká 617,284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 12.12.17


Usnesení č. 223/17 k žádosti o navýšení rozpočtu - GFJ a MK
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 45 - navýšením rozpočtu Galerie Felixe Jeneweina Kutná Hora pro rok 2017 na krytí provozních nákladů ve výši 400 000,- Kč z rozpočtové rezervy dle bodu č. 1 důvodové zprávy

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 46 - navýšením rozpočtu Městské knihovny Kutná Hora pro rok 2017 na krytí provozních nákladů ve výši 181 418,- Kč z rozpočtové rezervy dle bodu č. 2 důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 224/17 k inf. zprávě o stavu projektu "Vybudování infrastruktury výuky na ZŠ"
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o aktuálním stavu projektu "Vybudování infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, cizích jazyků a schopnosti práce s digitálními technologiemi na základních školách v Kutné Hoře" dle důvodové zprávy.


Usnesení č. 225/17 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 40
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 - přesun prostředků z položky rezerva školství ve výši 190 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387, Kutná Hora na finanční zajištění havarijní situace terasy a venkovního schodiště dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 20.11.17


Usnesení č. 226/17 k rozpočtové opatření OPPŠK č. 51
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 51 - přesun prostředků z položky rozpočtová rezerva ve výši 1 100 000,00 Kč na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Školní jídelny, Jana Palacha 166, Kutná Hora na částečné finanční zajištění vybavení školní jídelny v ul. Kremnická 98 dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 20.11.17


Usnesení č. 227/17 ke Koncepční zprávě o řešení dopravní situace v klidu na sídlištích
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o řešení dopravní situace v klidu na sídlištích Šipší a Hlouška


Usnesení č. 228/17 k harmonogramu svozu odpadů na r. 2018
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený harmonogram svozu tříděného odpadu "z ulice" pro rok 2018, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 229/17 ke standardám veřejného osvětlení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Standardy pro projektování, realizaci a provoz veřejného osvětlení na území města
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 230/17 k uzavření předložené rámcové smlouvy a ceníku - Technické služby
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené rámcové smlouvy a ceníku na zabezpečení veřejně prospěšných služeb v Kutné Hoře mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora a společností Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o., se sídlem U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 12.12.17
Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2017 » 7. listopadu 2017

Nahoru