7. června 2016

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 7.června 2016

Usnesení č. 110/16 k záměru města na zajištění doprav.obslužnosti města linkami MAD
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím záměru uzavřít smlouvu s dopravní společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. na zajištění dopravní obslužnosti města Kutné Hory linkami MAD v minimálním rozsahu stávajících jízdních řádů minimálně do 31.12.2023. Příslušná smlouva vstoupí v platnost pouze po přidělení dotace.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 111/16 k doplnění přílohy č.1 OZV č.4/2014
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
doplnění přílohy číslo 1 bodu b) - (vymezení ploch veřejného prostranství se zákazem konzumace alkoholu), obecně závazné vyhlášky Města Kutná Hora číslo 4/2014 takto: příloha číslo 1 bod b) se doplňuje o park Městské sady.

II. u p r a v u j e
v návaznosti na bod I. přílohu vyhlášky č. 2.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 08.07.16


Usnesení č. 112/16 k záměru vybudování infrastruktury v ZŠ pro výuku klíč.kompetencí
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s projektovým záměrem na vybudování infrastruktury ve čtyřech základních školách pro výuku klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi s podporou OP IROP dle důvodové zprávy

b) v případě získání dotace souhlasí s výší spolufinancování účastníka programu na financování akce, která činí 10 % z uznatelných nákladů akce. Přibližný odhad těchto nákladů činí 7,82 milionů Kč, odhad neuznatelných nákladů činí 3,6 milionů Kč dle důvodové zprávy

c) se záměrem nákupu nemovitosti sousedící s areálem Základní školy Žižkov v ulici Kvapilova 140. Nemovitost tvoří:
- pozemek parcelní č. 258/1 o výměře 1 333 m2
- dům č. p. 140 s pozemkem p. č. 257 o výměře 148 m2
- budova s pozemkem - garáž p. č. 258/2 o výměře 291 m2
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 14.06.16


Usnesení č. 113/16 k zařazení nových položek do zásobníku investičních akcí
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
Zařazení těchto nových akcí do zásobníku prací připravovaných pro žádosti o dotace do dalšího období dle důvodové zprávy:
Cyklostezka Poličany
Chodník v ulici Gruntecká
Chodník v ulici Čáslavská
Park pod Vlašským dvorem
MŠ 17. listopadu

II. u k l á d á
odboru investic a ekonomickému odboru zařadit tento seznam do Zásobníku prací.
Zodpovídá : Janál, Zahradníček      Termín : 25.07.16


Usnesení č. 114/16 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na r.2016
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Životem 90 Zruč nad Sázavou, z.ú. jako příjemcem ve výši 120.000,- Kč
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 15.07.16


Usnesení č. 115/16 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích hospodaření - Česká inspirace
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2015.
b) Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení Česká inspirace za rok 2015.
Zodpovídá : Ing. E. Kumstýřová      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 116/16 k závěrečnému účtu a zprávě o výsledcích hospodaření - ČD UNESCO
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2015.
b) Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2015.
Zodpovídá : Ing. E. Kumstýřová      Termín : 30.06.16Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2016 » 7. června 2016

Nahoru