6. září 2011

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 6.září 2011

Usnesení č. 122/11 k hospodaření města Kutná Hora k 30.6.2011
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 30.6. 2011


Usnesení č. 123/11 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 22. 6. - 24.8.2011


Usnesení č. 124/11 k rozpočtovému opatření EO č.17
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č. 17 - navýšení příjmů v souvislosti s přijetím nadačního příspěvku od Nadačního fondu Slunce pro všechny na projekt "Zelené město" ve výši 250 000,-- Kč a na projekt "Bezpečné přechody pro chodce" ve výši 250 000 Kč. Současně dojde k navýšení výdajů spojených s realizací projektů dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 125/11 k rozpočtovým opatřením EO č.19-20
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh rozpočtového opatření EO č. 19 na navýšení příspěvku pro SK Sršni Kutná Hora o.s. (neplátce DPH) ve výši 1 420 320,-- Kč, na úhradu platby za využití sportovní plochy klubem Městu. Rozpočtový výdaj bude kryt příjmem rozpočtu z uvedeného účelu ve stejné výši.

b) předložený návrh rozpočtového opatření EO č. 20 na navýšení příspěvku pro TJ Sršni Kutná Hora (plátce DPH) ve výši 213 600,-- Kč, na úhradu platby za využití sportovní plochy klubem Městu. Rozpočtový výdaj bude kryt příjmem rozpočtu z uvedeného účelu ve stejné výši.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 126/11 k rozpočtovému opatření INV č.27
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření INV č. 27 - přesun rozpočtových prostředků na položku "Investiční příspěvek ZŠ TGM Kutná Hora" ve výši 680.000,- Kč a to na úkor rozpočtových investičních položek "Školní jídelna - TGM Okna" ve výši 656 tis. Kč a "výkup pozemků" ve výši 24 tis.Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 127/11 k rozpočtovým opatřením OPKŠ č.22-25
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 22 - převod rozpočtových prostředků v rámci kapitoly Kultura ve výši 170.000,- Kč. Jedná se o snížení příspěvku Městskému Tylovu divadlu na Svatováclavské slavnosti a zvýšení položky služby na stejný účel dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 23 - přesun rozpočtových prostředků z investiční položky "Výkup pozemků" na navýšení příspěvku Městské knihovně v Kutné Hoře ve výši 100.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 2.

c) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 24 - přesun rozpočtových prostředků z investiční položky "Výkup pozemků" na navýšení příspěvku Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře ve výši 271.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 3.

d) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 25 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Fin.rezerva - podíl k dotacím Galerie F.J." na položku příspěvku Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře ve výši 150.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 4.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 13.09.11


Usnesení č. 128/11 k dodatku ke smlouvě 001/2011 o poskytnutí dotace - o.s.Kaňk
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zněním dodatku ke smlouvě 001/2011 o poskytnutí dotace občanskému sdružení Kaňk dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 06.09.11


Usnesení č. 129/11 k prodeji pozemků na Kaňku - m.Neprašovi
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 669/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Kaňk manželům Martinu a Miloslavě Neprašovým, Kutná Hora.

II. s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 743/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kaňk manželům Martinu a Miloslavě Neprašovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 360,-Kč/m2 pozemku (+ 2.000,- znalečné).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 130/11 k prodeji pozemků v Malíně
Zastupitelstvo města I. r u š í
bod II. usnesení zastupitelstva města č. 28/11 ze dne 15.3. 2011

II. s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 535/6 a p.č. 535/7 o celkové výměře 3.977 m2 v k.ú. Malín formou výběrového řízení za minimální cenu ve výši 250,- Kč/m2 pozemku (stanovena znaleckým posudkem).
Zodpovídá : E. Hnátková, Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 131/11 k přijetí daru - nemovitosti v Sedlci
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s přijetím daru - vybudované komunikace s odvodněním na pozemcích p.č. 805/201, 805/202, 805/203, 805/205 a 805/207 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora 3
b) s přijetím daru - vybudované sítě veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 757 v k.ú. Kaňk, 632/1, 805/49, 805/206, 805/204, 805/202, 805/201 a 805/39 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora 3
c) s přijetím daru - pozemků p.č. 805/201, 805/202, 805/207 a 805/39 o celkové výměře 1.310 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, se sídlem Zámecká 127, Kutná Hora 3

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 132/11 k prodeji části pozemku v KH - m.Vaníčkovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 3903 o výměře cca 10 m2 v k.ú Kutná Hora manželům Mgr. Miluši a Mgr. Zdeňku Vaníčkovým, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 pozemku (+ 2.636,- Kč - znalečné)

Zrušeno usnesením ZM č. 85/12 ze dne 15.05.2012.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 133/11 k prodeji části pozemku na Kaňku - p.Koubský
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 618 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kaňk panu Jiřímu Koubskému, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 134/11 k prodloužení termínů plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 135/11 k informativní zprávě o smluv.závazcích s U.T.C.PROPERTIES
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k řešení smluvních závazků z kupní smlouvy se společností U.T.C. PROPERTIES s.r.o.


Usnesení č. 136/11 ke kontrol. zprávě o prověření plnění smluv.vztahů - U.T.C.Properties
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou kontrolní zprávu o prověření plnění smluvních vztahů vyplývajících ze smlouvy o prodeji pozemků společnosti U.T.C. Properties v roce 2007

II. u k l á d á
tajemníkovi Mú Kutná Hora předložit zastupitelstvu města zprávu o dalším postupu k vymáhání smluvních pokut od společnosti U.T.C.Properties
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 13.12.11


Usnesení č. 137/11 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 11.3.2002, mezi Městem Kutná Hora a panem MUDr. Milanem Hanzalem, Praha 4, z důvodu ukončení nájemního vztahu k bytu. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 11.3.2002. Město Kutná Hora vrátí panu MUDr. Milanu Hanzalovi částku ve výši 436.452,- Kč, uhrazenou ke dni 30.6.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 138/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 13/11 k prodeji bytu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 13/11 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 8 v domě čp. 180, ul. Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 s panem Romanem Bahníkem, Čáslav. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem za nabízenou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 560.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 139/11 k vyhodnocení VŘ č.SN 12/11 na prodej bytu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. SN 12/11 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 2 v domě čp. 178 ul. Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc. č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 7.11.2005 s panem Mgr. Štefanem Živčákem, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvatelem za nabízenou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 625.000,- Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 140/11 k darování nemovitostí - Středočeský kraj
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s darováním podstavce pod nádrž na kapalný kyslík, plechové garáže (sklad nad kotelnou), spojovacího tunelu, teplovodu, parovodu, plynovodu, rozvodu elektro, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, oplocení areálu nemocnice, parkoviště na pozemku p.č. 678/8 v k.ú. Kutná Hora, chodníků, pojízdných komunikací, rozvodů vody, heliportu a uměleckých děl (socha před poliklinikou a plastika), vše umístěné v areálu nemocnice v Kutné Hoře, Středočeskému kraji, se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Zrušeno usnesením ZM č. 255/12 ze dne 18.12.2012.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.12


Usnesení č. 141/11 k prominutí poplatku z prodlení - pí Tůmová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prominutím poplatku z prodlení pro paní Lenku Tůmovou, Bohdaneč, ve výši 50% z částky 117.055,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 142/11 k odložení uzavření KS-Gastroservis Octárna
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s posunutím termínů splnění usnesení ZM č. 34/11, 35/11 a 69/11 týkajících se uzavření kupních smluv na prodej bytů č. 16 v ul. Vítězná čp. 221, bytu č. 1 v ul. Masarykova čp. 302, a bytu č. 14 v ul. Vítězná čp. 221, vše v Kutné Hoře, se společností GASTROSERVIS OCTÁRNA s.r.o., Štefánikova 52, Kutná Hora do 30.11.2011
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.11


Usnesení č. 143/11 k plnění termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení dle důvodové zprávy
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 15.09.11


Usnesení č. 144/11 k odstoupení od budoucí kupní smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 23.5.2001, mezi Městem Kutná Hora a manželi Miroslavem a Irenou Čurejovými, Kutná Hora. Vyrovnání mezi účástníky proběhne podle čl. VI. Smlouvy uzavřené dne 23.5.2001. Město Kutná Hora vrátí paní Čurejové částku ve výši 375 496,00 Kč, uhrazenou ke dni 31.7.2011.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 145/11 k plánovací smlouvě - infrastruktura v lokalitě Třešňovka
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Plánovací smlouvy mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a společností U.T.C.PROPERTIES, s.r.o. se sídlem Říčany, Jažlovice, Na Dlouhém 83
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 146/11 k vybudování komunikace na pozemku p.č.3856 v k.ú.KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vybudováním komunikace včetně veřejného osvětlení na pozemku parc.č.3856 v k.ú. Kutná Hora dle PD zpracované společností Kutnohorská stavební, s.r.o., se sídlem Benešova 316, Kutná Hora s tím, že po kolaudaci bude komunikace s veřejným osvětlením darována Městu Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 147/11 k zápisům z jednání Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Kontrolního výboru ZM č. 3 ze dne 16. 3. 2011. č. 4 ze dne 20. 4. 2011 a č. 5 ze dne 17. 8. 2011


Usnesení č. 148/11 ke kontrolní zprávě o kontrole plnění usnesení RM a ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města za 1.pololetí roku 2011


Usnesení č. 149/11 k přijetí dotace a uzavř.smlouvy - zateplení ZŠ J.Palacha
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace a uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Zodpovídá : Ing.J.Franc,místostarosta      Termín : 30.09.11


Usnesení č. 150/11 ke změně užití dotace z Progr.regenerace MPR a MPZ MK na r.2011
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
použití dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury na rok 2011 ve výši 150.000,-Kč na restaurování erbu v opěrné zdi v parku pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře dle důvodové zprávy


Usnesení č. 151/11 k poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjček z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 152/11 k zastavení pořizování změn č.11,14,23 územ.plánu města KH
Zastupitelstvo města z a s t a v u j e
na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č.183/2006 Sb. pořizování změny č.11 (parcela parc. č.3427 v katastrálním území Kutná Hora), změny č.14 (s parcelami parc. č.805/165, 805/141 a 805/151 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory) a změny č.23 (s parcelou parc.č.4497 v katastrálním území Kutná Hora).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.10.11


Usnesení č. 153/11 k uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi DSO Mikroreg.Kutnohor.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) Uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi: Nové Dvory, Církvice a Hlízov na výkon činnosti strážníků Městské policie Kutná Hora na území obcí dle § 3a zák. č. 553/1991 Sb. Stanovený rozsah úkolů - odchyt toulavých zvířat.
b) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Svatý Mikuláš na výkon činnosti strážníků Městské policie Kutná Hora na území obcí dle § 3a zák. č. 553/1991 Sb. Stanovený rozsah úkolů - odchyt toulavých zvířat a měření rychlosti vozidel s tím, že přednost má vždy činnost v rámci Města Kutná Hora.

Zodpovídá : Oldřich Kubový, MP      Termín : 31.10.11


Usnesení č. 154/11 k zápisu Finančního výboru ZM KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 29. 8. 2011


Usnesení č. 155/11 k dohodě o příspěvku na projekt "Kutnohorsko-Čáslavsko"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s ukončením "Smlouvy o budoucích smlouvách o půjčce" uzavřené dne 10.4.2006 mezi Městem a VHS Vrchlice - Maleč, a.s. dohodou k 30.9.2011.
b) s tím, aby na Městem poskytnutou půjčku, na základě výše uvedené smlouvy, ve výši 3.994.000,- byla podepsána mezi smluvními stranami Dohoda o příspěvku, kterou bude společnosti VHS Vrchlice - Maleč výše uvedená částka poskytnuta.
Zodpovídá : RNDr. I. Šanc, starosta      Termín : 22.12.11RNDr. Ivo Šanc, CSc., v. r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Karel Koubský, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2011 » 6. září 2011

Nahoru