6. prosince 2005

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 6.prosince 2005

Usnesení č. 259/05 k rozpočtu na rok 2006
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtu pro rok 2006 v tomto členění:
příjmy celkem 412.636.000,-- Kč
výdaje celkem 365.809.000,-- Kč
financování 46.827.000,-- Kč


Usnesení č. 260/05 ke schválené změně rozpočtu č. 14
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 14, schválenou Radou města Kutná Hora.


Usnesení č. 261/05 k 15. změně rozpočtu
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 15. změny rozpočtu:
navýšení o 6.960.600,-- Kč v příjmové části rozpočtu,
0,-- Kč ve financování a
6.960.600,-- Kč ve výdajové části rozpočtu,
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 23.12.05


Usnesení č. 262/05 k návrhu na zrušení přísp. organizace NsAČ K.Hora
Zastupitelstvo města I. z r u š u j e
ke dni 31.12.2005 příspěvkovou organizaci Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora, Vojtěšská 237, Kutná Hora, IČ 00873756

II. p o v ě ř u j e
starostu města Kutné Hory
zajištěním vypořádání práv, závazků a pohledávek zrušené příspěvkové organizace Nemocnice s ambulantní částí Kutná Hora.

III. d o p o r u č u j e
vypracovat zprávu o provedení likvidace, ve které budou všechna vyjádření zdravotnických pojišťoven, Okresní správy sociálního zabezpečení a Finančního úřadu včetně kopie zveřejnění zrušení organizace v tisku. Vyjádření předložit Zastupitelstvu města Kutná Hora do dubna 2006.
Zodpovídá : Ing. Kožený, Ivo Šalátek      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 263/05 ke zprávě o nemocnici
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
předloženou zprávu o nemocnici v Kutné Hoře.


Usnesení č. 264/05 k prodeji podílu městské společnosti Nemocnice K.Hora s.r.o.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem prodeje obchodních podílů ve společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., a to Městu Čáslav a společnosti Medittera s.r.o., se sídlem U Malvazinky 7, Praha 5 s tím, že samotný termín prodeje a podmínky budou předloženy ZM k odsouhlasení.

Zrušeno usnesením ZM č. 72/07 dne 13.3.2007.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 265/05 ke zrušení usnesení č. 83/04 a koupě pozemků pro MŠ Malín
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 83/04 ze dne 27.4.2004.

II. s o u h l a s í
se zakoupením pozemků p.č. 672/1, 672/2 a 161/4 od paní Evy Malinové, Kutná Hora ideální 2/3 za 319.846,-- Kč a od pana Zdeňka Zedníka, Nový Vestec ideální 1/3 za 159.924,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 266/05 k prodeji části pozemku na Karlově - p.Machalický
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3692/1 v k.ú. Kutná Hora panu Jiřímu Machalickému, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 267/05 k prodeji pozemku p.č. 1480/2 a části poz. p.č. 1485/1 - p. Latislav
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 1480/2 a části pozemku p.č. 1485/1 v k.ú. Kutná Hora panu Vladislavu Latislavovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 268/05 k záměru na prodej nemovitosti v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej přístavby domu čp. 379 na části pozemku p.č. 1291/1 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Jana Drchala, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 269/05 k záměru na prodej částí pozemků v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej částí pozemků p.č. 3841, 1922 a 1923 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Marcely a Petra Vlasákových, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 270/05 k záměru na prodej pozemku v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2147/11 o výměře 1.041 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Jiřího Timmera, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 271/05 k vyhodnocení VŘ na prodej nemovitosti čp. 9 s pozemkem v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupní smlouvy na prodej nemovitosti čp. 9 s pozemkem p.č. 2134/3 o výměře 588 m2 v k.ú. Kutná Hora s firmou Kutnohorská stavební s.r.o., Benešova 316, Kutná Hora. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem ve výběrovém řízení nabízenou kupní cenu 1.000.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 272/05 k záměru na prodej části pozemku v K.Hoře
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 3844 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti manželů Aleše a Ivany Košátkových, Kolín 2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 273/05 k návrhu orientačních cen při prodeji pozemků
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Radou města Kutná Hora předložený a doplněný návrh orientačních cen při prodeji pozemků, jehož platnost bude od 1.1.2006.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 01.01.06


Usnesení č. 274/05 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Sedlec a Kaňk
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků st.p.č. 665/2 o výměře 370 m2, st.p.č. 665/21 o výměře 176 m2, p.č. 665/45 o výměře 2.346 m2, p.č. 665/46 o výměře 8.038 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a pozemku p.č. 60 o výměře 2.017 m2 v k.ú. Kaňk od státního podniku DIAMO.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 275/05 k prodeji a darování plynárenského rozvod. zařízení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodejem plynárenského zařízení NTL plynovod IPE dn110 o
délce 106 m Středočeské plynárenské, a.s., Novodvorská 803/82, Praha 4
za kupní cenu celkem 119.807,- Kč.
b) s darováním plynárenského zařízení NTL plynovod IPD dn110
o délce 68 m, NTL plynovod IPE dn90 o délce 50 m a 6 ks přípojek IPE
dn40 o délce 36,1 m Středočeské plynárenské, a.s., Novodvorská 803/82,
Praha 4 v hodnotě 179.711,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 276/05 k výjimce z 2. vlny privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s odstoupením paní Marty Civínové od nabídky na koupi bytové jednotky
č. 12 v ul. Jana Zajíce čp. 124 v Kutné Hoře.
b) s vyjímkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že bude paní Martě
Civínové vrácena kauce ve výši 20.000,-- Kč na odprodej bytové
jednotky č. 12. v domě čp. 124, Jana Zajíce v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 277/05 k odprodeji b.j. č. 2 v domě čp. 90, ul. Ortenova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytové jednotky č. 2 v domě čp. 90 ul. Ortenova v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č.785/5, 785/4, 785/3, 785/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 23.5.1998 paní Vlastě Kalouskové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 155.400,-- Kč stanovenou dle výpočtu, který byl schválen usnesením ZM č. 131/05 ze dne 24.5.2005.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.01.06


Usnesení č. 278/05 k pravidlům privatizace b.j. v ul. Fučíkova čp. 326-327
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženými pravidly privatizace bytů v majetku města Kutná Hora, týkající se prodeje bytových jednoteck čp. 326 a 327 v ul. Fučíkova v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.01.06


Usnesení č. 279/05 k vyhodnocení VŘ SN 32/05 na prodej b.j. Na Kavkách 363
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. 32/05 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 7 v domě čp. 363, ul. Na Kavkách v Kutné Hoře včetně podílu na společných částech domu a pozemku č. 620/9, 620/2 a 620/10 v k.ú. Kutná Hora dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 5.5.2001 s panem Petrem Pechmanem, Praha 1. Kupní smlouva bude uzavřena za nabyvatelem, ve výběrovém řízení, nabízenou kupní cenu 756.000,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 280/05 k výjimce z 2. vlny pravidel privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1) s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro manžele Eduarda a Věru
Novákovy, Kutná Hora, kteří uhradili kauci ve
výši 20.000,-- Kč do 3 měsíců od převzetí nabídky a návratku vrátili po
uplynutí 3 měsíční lhůty pro výpočet slev do 6 měsíců od převzetí nabídky.
Tito nájemníci budou zahrnuti do množstevních slev uvedeným pod bodem 1) v
"Zásadách tvorby ceny bytové jednotky".

2) s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro paní Jarmilu Chybovou,
Kutná Hora, která vrátila návratku ve stanovené
lhůtě 3 měsíců pro výpočet slev a kauci 20.000,-- Kč uhradila po uplynutí
3 měsíční lhůty do 6 měsíců od převzetí nabídky.Tento nájemce bude zahrnut
do množstevních slev uvedeným pod bodem 1) v "Zásadách tvorby ceny bytové
jednotky".

3) s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace pro manžele Vladimíra a Zdenu
Čápovy, Kutná Hora, kteří uhradili kauci ve výši
20.000,-- Kč do 3 měsíců od převzetí nabídky a návratku vrátili o uplynutí
3 měsíční lhůty pro výpočet slev do 6 měsíců od převzetí nabídky. Tito
nájemníci budou zahrnuti do množstevních slev uvedeným pod bodem 1) v
"Zásadách tvorby ceny bytové jednotky".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 281/05 k odprodeji b.j. v 2. vlně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 122, 123, 124, 125, 126 ul. Jana Zajíce včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005.
1) bytová jednotka č. 122/1, manželé Bohumil a Eva Smítkovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
2) bytová jednotka č. 122/2, paní Ivana Karbanová, kupní cena ve výši 100.221,-Kč
3) bytová jednotka č. 122/3, paní Věra Cinková, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
4) bytová jednotka č. 122/4, manželé Miroslav a Jaroslava Krejčíkovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
5) bytová jednotka č. 122/5, paní Zdena Vyčichlová, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
6) bytová jednotka č. 122/6, paní Helena Šturmová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
7) bytová jednotka č. 122/7, manželé Eduard a Věra Novákovi, kupní cena ve výši 116.857,-
8) bytová jednotka č. 122/9, paní Jindřiška Prosová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
9) bytová jednotka č. 122/10, paní Jiřina Teplá, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
10) bytová jednotka č. 122/11, paní Zuzana Tvrzníková, kupní cena ve výši 99.727,-Kč
11) bytová jednotka č.122/12, pan Jaroslav Pilař, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
12) bytová jednotka č. 123/1, pan Tomáš Hobl, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
13) bytová jednotka č. 123/2, paní Jarmila Chybová, kupní cena ve výši 100.221,-Kč
14) bytová jednotka č. 123/3, manželé Jan a Jana Kollerovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
15) bytová jednotka č. 123/4, paní Věra Hlaváčová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
16) bytová jednotka č. 123/5, pan Jiří Palme, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
17) bytová jednotka č. 123/6, manželé Petr a Eliška Pecnovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
18) bytová jednotka č. 123/7, pan Zdeněk Voseček, kupní cena ve výši 116.857
19) bytová jednotka č. 123/8, manželé František a Libuše Hvězdovi, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
20) bytová jednotka č. 123/9, paní Marta Nemčeková, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
21) bytová jednotka č. 123/10, manželé Václav a Ivana Dolenský, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
22) bytová jednotka č. 123/11, paní Božena Daňková, kupní cena ve výši 99.727,-Kč
23) bytová jednotka č. 123/12, manželé Tomáš a Marie Konečný, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
24) bytová jednotka č. 124/1, manželé Josef a Světlana Plíhalovi, kupní cena ve výši 140.315,-Kč
25) bytová jednotka č. 124/2, paní Ladislava Dojčiaková, kupní cena ve výši 121.697,-Kč
26) bytová jednotka č. 124/3, manželé Zdeněk a Jana Loužilovi, kupní cena ve výši 140.315,-Kč
27) bytová jednotka č. 124/4, paní Jaroslava Kunešová, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
28) bytová jednotka č. 124/6, paní Miroslava Nápravníková, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
29) bytová jednotka č. 124/7, manželé Josef a Jiřina Nývltovi, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
30) bytová jednotka č. 124/8, paní Věra Hejduková, kupní cena ve výši 123.086,-Kč
31) bytová jednotka č. 124/9, manželé Jaroslav a Jana Kuřátkovi, kupní cena ve výši 141.898,-Kč
32) bytová jednotka č. 124/10, paní Miroslava Kašparová, kupní cena ve výši 139.635,-Kč
33) bytová jednotka č. 124/11, manželé Jan a Ivana Jahodovi, kupní cena ve výši 121.097,-Kč
35) bytová jednotka č. 125/1, manželé Miloš a Věra Muzsayovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
36) bytová jednotka č. 125/2, manželé Jaroslav a Anna Ciprovi, kupní cena ve výši 100.221,-Kč
37) bytová jednotka č. 125/3, Karel a Zdena Dobiášovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
38) bytová jednotka č. 125/4, manželé Josef a Viera Králíkovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
39) bytová jednotka č. 125/5, manželé Josef Jeřábek a Božena Fenyková, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
40) bytová jednotka č. 125/6, manželé Václav a Nataša Janákovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
41) bytová jednotka č. 125/7, paní Anna Kimlová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
42) bytová jednotka č. 125/8, manželé Miroslav a Milada Bradnovi, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
43) bytová jednotka č. 125/9, manželé Jiří a Ludmila Nováčkovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
44) bytová jednotka č. 125/10, manželé Luboš a Jaroslava Kořínkovi, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
45) bytová jednotka č. 125/11, paní Lenka Vlachová, kupní cena ve výši 99.727,-Kč
46) bytová jednotka č. 125/12, paní Jana Krištofíková, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
47) bytová jednotka č. 126/1, manželé Vladimír a Jana Vavruškovi, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
48) bytová jednotka č. 126/2, pan Emil Mišák, kupní cena ve výši 100.221,-Kč
49) bytová jednotka č. 126/3, paní Hana Boudová, kupní cena ve výši 115.554,-Kč
50) bytová jednotka č.126/4, paní Věra Roglová, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
51) bytová jednotka č. 126/5, manželé Petr a Květa Zajícovi, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
52) bytová jednotka č. 126/6, pan Jaroslav Dušek, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
53) bytová jednotka č. 126/7, manželé Josef a Miloslava Hrabaňovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
54) bytová jednotka č. 126/8, manželé Josef a Marcela Buchtovi, kupní cena ve výši 101.365,-Kč
55) bytová jednotka č. 126/9, manželé František a Milena Markovi, kupní cena ve výši 116.857,-Kč
56) bytová jednotka č. 126/10, manželé Milan a Alena Viltovi, kupní cena ve výši 114.993,-Kč
57) bytová jednotka č. 126/11, pan Tomáš Hovorka, kupní cena ve výši 99.727,-Kč
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 282/05 k odprodeji b.j. v 2. vlně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 388 ul. Čelakovského včetně podílů na společných částech domu a pozemku č.2449 v k.ú. Kutná Hora dle " prohlášení vlastníka" ze dne 28.12.2004.

1) bytová jednotka č. 388/1, manželé Ladislav a Pavlína Bilí, kupní cena ve výši 188.209,-Kč
2) bytová jednotka č. 388/2, pan Michal Vašák, kupní cena ve výši 127.008,-Kč
3) bytová jednotka č. 388/3, manželé Josef a Magdalena Tvrdíkovi, kupní cena ve výši 180.108,-Kč
4) bytová jednotka č. 388/4, pan Josef Dobiáš, kupní cena ve výši 196.749,-Kč
5) bytová jednotka č. 388/5, pan Ladislav Stránský, kupní cena ve výši 130.628,-Kč
6) bytová jednotka č. 388/6, paní Marie Ždímalová, kupní cena ve výši 192.619,-Kč
7) bytová jednotka č. 388/7, paní Jana Plocková, kupní cena ve výši 191.482,-Kč
8) bytová jednotka č. 388/8, manželé Cyril a Marie Vencálkovi, kupní cena ve výši 130.628,-Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 283/05 k odstoupení od budoucí kupní sml.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstouením od budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 22.3.2001, mezi Městem Kutná Hora a panem Pavlem Brunclíkem, Kutná Hora, na základě jeho písemné žádosti. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 22.3.2001. Město Kutná Hora vrátí panu Brunclíkovi částku ve výši 239.516,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 28.02.06


Usnesení č. 284/05 k odprodeji b.j. v 2. vlně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 20 ul. Kouřimská včetně podílů na společných částech domu a pozemku č.859, 870 v k.ú. Kutná Hora dle " prohlášení vlastníka" ze dne 4.2.2005.


1) bytová jednotka č. 20/1, paní Miloslava Piskačová, kupní cena ve výši 209.585,-Kč
2) bytová jednotka č. 20/2, paní Jaroslava Tunklová, kupní cena ve výši 213.079,-Kč
3) bytová jednotka č. 20/3, manželé Jaromír a Zdena Tesařovi, kupní cena ve výši 211.656,-Kč
4) bytová jednotka č. 20/4, paní Stanislava Lisková, kupní cena ve výši 214.610,-Kč
5) bytová jednotka č. 20/5, paní Božena Bulánková, kupní cena ve výši 125.924,-Kč
6) bytová jednotka č. 20/6, paní Marie Ondrejčíková, kupní cena ve výši 153.415,-Kč
7) bytová jednotka č. 20/7, manželé Zdeněk a Vlasta Zadákovi, kupní cena ve výši 127.427,-Kč

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 285/05 k žádosti o výjimku z 2. vlny pravidel privatizace
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že paní Gabriela Benešová, Kutná Hora, nebude hradit kauci ve výši 20.000,-- Kč a kupní cenu uhradí v termínu stanoveném "Pravidly" najednou celu.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 06.12.05


Usnesení č. 286/05 k odprodeji b.j. v 2. vlně privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením kupních smluv níže uvedeným současným nájemcům na bytové jednotky v objektu čp. 468 a 469 ul. Benešova včetně podílů na společných částech domu a pozemků č. 2474/1 a 2475 v k.ú. Kutná Hora dle " prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005

1) byt. jednotka č.468/1, manželé PhDr. Miloslav a Olga Gerykovi, kupní cena ve výši 149.428,- Kč
2) byt. jednotka č.468/2, pan Jindřich Dvořák a pí Jaroslava Maternová, kupní cena ve výši 142.753,- Kč
3) byt. jednotka č.468/3, manželé Richard a Drahomíra Batistovi, kupní cena ve výši 147.841,- Kč
4) byt. jednotka č.468/4, pí Miroslava Procházková, kupní cena ve výši 147.841,- Kč
5) byt. jednotka č.468/5, manželé Jaroslav a Eva Filipovi, kupní cena ve výši 147.841,- Kč
6) byt. jednotka č.468/6, manželé Gustav a Ludmila Kutílkovi, kupní cena ve výši 147.841,- Kč
7) byt .jednotka č.469/1, pí Vlasta Citorínová, kupní cena ve výši 119.852,- Kč
8) byt. jednotka č. 469/2, pí Libuše Jirásková, kupní cena ve výši 143.488,- Kč
10) byt. jednotka č.469/8, pí Jiřina Zmeková, kupní cena ve výši 124.222,- Kč
11) byt. jednotka č.469/9, pí Zdeňka Gryčová, kupní cena ve výši 124.222,- Kč
12) byt. jednotka č.469/10, pí Božena Kavanová, kupní cena ve výši 150.264,- Kč
13) byt. jednotka č.469/11, pan Bohumil Hurt, kupní cena ve výši 152.560,- Kč
14) byt. jednotka č.469/12, pan Jaroslav Kadlec, kupní cena ve výši 124.222,- Kč


Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 287/05 k odprodeji b.j. v domě J.Zajíce 122
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1) s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že manželům Milanovi a
Lence Kocourkovým, Kutná Hora, bude zaslána
nabídka ke koupi bytu č. 8,jehož jsou oprávněnými nájemci.

2) s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 8 v domě čp. 122,
ul. Jana Zajíce v Kutné Hoře včetně popdílu na společných částech domu a
pozemku č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné
Hory dle"Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 s manželi Milanem a Lenkou
Kocourkovými, Kutná Hora za kupní cenu ve výši
144.808,-- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06


Usnesení č. 288/05 k odpisu pohledávky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odpisem pohledávky ve výši 132.299,24 Kč z důvodu ukončení konkursního řízení úpadce Praktik Jump, spol. s r.o.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 289/05 k harmonogramu svozu odpadů na rok 2006
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený harmonogram svozu objemných a rostlinných odpadů, železa a nebezpečných odpadů na rok 2006.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 290/05 k pojmenování nové ul. v K.Hoře - "Na Třešňovce"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
pojmenování nové ulice v městské části Hlouška v oblasti pod Sukovem názvem "Na Třešňovce".
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 291/05 k OZV č. 4/2005 - popl. za provoz odpadového systému
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 292/05 k zadání změny č. 2 ÚP města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zadání pro zpracování změny č. 2 Územního plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.06.06


Usnesení č. 293/05 k OZV č. 7/2005 - ÚP města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005 o závazné části Územního plánu města Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 294/05 k likvidaci spol. Kulturní a informační centrum K.Hora
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
odpis Městem vloženého základního jmění zlikvidované společnosti Kulturní a informační centrum města Kutná Hora s.r.o. z finančních investic.


Usnesení č. 295/05 k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.08


Usnesení č. 296/05 k inf. zprávě o poskytování finančních prostředků z FRB
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení - výběrové řízení č. I.


Usnesení č. 297/05 ke změně zřizovací listiny přísp. org. MTD
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s následující změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské Tylovo divadlo Kutná Hora, Masarykova 128 :
Z čl. V bodu 1 zřizovací listiny se vyjímá budova čp. 670 Sedlecká ulice na zastavěné ploše parc.č. 1437/2 v k.ú. Kutná Hora a zastavěná plocha parc.č. 1437/2 v k.ú. Kutná Hora.

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 17. července 2001 ve znění pozdějších dodatku beze změny.
Zodpovídá : Mgr. Ladra,Mgr.Zahradníčková      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 298/05 ke změně zřizovací listiny ZŠ J.Palacha
Zastupitelstvo města I. r u š í
usnesení ZM č. 251/05 ze dne 25.10.2005, kterým byl schválen dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Kutná Hora,Jana Palacha 166.

II. s c h v a l u j e
dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Kutná Hora, J.Palacha 166 v tomto znění:
Z článku III odst. 3 se vyjímá druhá věta: Další součástí základní školy je školní jídelna - výdejna (Kaňk) její účel a předmět činnosti je vymezen v § 39 zák. č. 76/1978/ Sb. o školských zařízeních.
Z článku V bod 1. se vyjímá:
budova čp. 243 k.ú. Kaňk
pozemek p.č. 121 (zastavěná plocha) k.ú. Kaňk
pozemek p.č. 122 (ostatní plocha, zeleň) k.ú. Kaňk
Článek V bod 2. se mění takto:
Z uvedeného souboru movitých věcí se vyjímají věci, uvedené v předávacím protokolu, kterým se předávají zpět Městu Kutná Hora. Tento předávací protokol tvoří přílohu č. 2 zřizovací listiny a je její nedílnou součástí.
Článek VIII zní nově takto:
Příspěvková organizace se zřizuje s účiností od 1.1.2003 na dobu neurčitou.
Článek IX se ruší.

Zodpovídá: Mgr. I.Zahradníčková, Ing. Suchánek
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Mgr. Ladra      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 299/05 k projektu "Digital City"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s účastí města Kutná Hora v projetku "Kutná Hora - Digital City" za podmínek obsažených v memorandu o spolupráci.

Zodpovídá: Ing.Suchánek


Zrušeno usnesením ZM č. 210/07 dne 4.9.2007.
Zodpovídá : Mgr. Ladra, Ing. Vopálková      Termín : 31.05.06


Usnesení č. 300/05 k termínům jednání ZM na rok 2006
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené termíny jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v roce 2006.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 301/05 k nalňování projetků Strategického plánu rozvoje města
Zastupitelstvo města I. b e r e na v ě d o m í
zprávu o dosavadním stavu realizace projektů Strategického plánu rozvoje města k 30.11.2005.

II. s c h v a l u j e
1. aktualizací Strategického plánu rozvoje města Kutná Hora, jejíž návrh byl projednán a odsouhlasen Komisí strategického rozvoje na svém jednání dne 7.11.2005.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 302/05 ke zřízení jednotek dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení jednotek sboru dobrovolných hasičů v Malíně, Neškaredicích a Poličanech.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 303/05 k odstoupení od smlouvy
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstoupením od budoucí kupní smlouvy a budoucí nájemní smlouvy uzavřené dne 14.3.2001 mezi Městem Kutná Hora a panem Jiřím Müllerem, , Praha 6, na základě jeho písemné žádosti. Vyrovnání mezi účastníky proběhne dle čl. VI. smlouvy uzavřené dne 14.3.2001. Město Kutná Hora vrátí panu Müllerovi částku ve výši 207.776,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.12.05


Usnesení č. 304/05 k ručení za kontokorentní úvěr
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s ručením Města Kutná Hora za kontokorentní úvěr do výše 8.000.000,-- Kč poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 305/05 ke zrušení a sloučení viničních tratí
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh viničních tratí v katastru města Kutná Hora pro novelizaci provádějící vyhlášky k zákonu o vinohradech a vinařství Mze ČR.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 306/05 k vyklizení bývalého areálu Lidka
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vyklizením bývalého areálu "Lidka" od komunálního odpadu. Vyklizení bude provedeno společností Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. do výše 50 % celkových nákladů.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 307/05 k návrhům odměn členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh odměn členům výborů Zastupitelstva města Kutná Hora, kteří nejsou členy ZM, za rok 2005.
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 31.12.05


Usnesení č. 308/05 k zajištění finančního krytí projektů grant. schématu SROP
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s financováním projetků, které získaly dotaci v rámci grantového schématu SROP:
a) "Modernizace křižovatky místní komunikace Zámecká - zlepšení přístupu k
významné nemovité kulturní památce Kostnici v Kutné Hoře" ve výši
1.407.444,-- Kč.
b) "Rozvoj marketingu ve městě Kutná Hora a okolí" ve výši 1.779.944,-- Kč
c) "Komunitní plán" ve výši 277.000,-- Kč - 1. etapa. (celková hodnota
projektu 1.211.010,30 Kč)

Výše uvedené projekty budou financovány z rozpočtu Města Kutná Hora, případně kryty bankovním úvěrem.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.08.06


Usnesení č. 309/05 k rozšíření podnikatelské činnosti spol. Technické služby
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s doplněním předmětu podnikání společnosti Technické služby Kutná
Hora, spol. s r.o. o činnost "Poskytování služeb pro zemědělství a
zahradnictví"

b) se zapsáním společnosti Technické služby Kutná Hora spol. s r.o. do
evidence zemědělského podnikatele

c) se změnou Stanov společnosti Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
zahrnující rozšíření předmětu podnikání o činnost "Poskytování služeb
pro zemědělství a zahradnictví"

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.03.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2005 » 6. prosince 2005

Nahoru