6. června 2017

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém mimořádném zasedání dne 6.června 2017

Usnesení č. 114/17 ke zřízení Osadního výboru Neškaredice
Zastupitelstvo města I. z ř i z u j e
v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Osadní výbor Neškaredice.

II. s t a n o v í
počet členů osadního výboru Neškaredice na 5.

III. v o l í
předsedou osadního výboru Neškaredice pana Jana Balhama, a členy osadního výboru Jana Staňka, Miroslava Hniličku, Marii Janečkovou, a Terezu Naňkovou
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 115/17 ke změnám v Osadním výboru Malín
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
rezignace pp. Z. Dupalové, I. Vlasákové, P. Kudrny, T. Plechaty a L. Zimy na členství v Osadním výboru Malín.

II. m ě n í
počet členů Osadního výboru Malín na 5.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 116/17 ke sportovní hale Klimeška - právní rozbor
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu - právní rozbor akce "Sportovní hala Klimeška I. a II. etapa".


Usnesení č. 117/17 k veřejné zakázce - infrastruktura pro výuku ZŠ KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu - k vypsání, zadání a plnění veřejné zakázky Příprava projektové dokumentace a rozpočtu nestavební části k vybudování infrastruktury pro výuku - ZŠ K. Hora, kterou zadala Rada města Kutná Hora svým usnesením č. 694/16 ze dne 24. 8. 2016.


Usnesení č. 118/17 k přijetí investičního úvěru
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a)přijetí vybraného investičního úvěru v limitní výši 150 000 000,- Kč a následné uzavření úvěrové smlouvy s předkladatelem vítězné nabídky.

b) Veškerá rozpočtová opatření plynoucí z rozdělení výše uvedeného zdroje jsou vyhrazena Zastupitelstvu města. Pro přijetí usnesení v tomto bodě je třeba minimálně 2/3 většina zastupitelů.

c) použití 62 mil. Kč z přijatého úvěru na investiční akci sportovní hala Klimeška II. Etapa + terénní úpravy

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.17
Druhá věta bodu b) zrušena usnesením ZM č. 9/18 ze dne 30. 1. 2018.

Usnesení č. 119/17 k rozpočtovému opatření EKO č. 13
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 13 - kterým dochází k přesunu rozpočtových výdajů ve výši 29.200.000 Kč z položky sportovní hala Klimeška na investiční akce rekonstrukce komunikací - Česká ulice 9.000.000 Kč a Na Náměti 2.500.000 Kč. Současně dochází k převedení 10.000.000 Kč z kapitálových příjmů do rozpočtové rezervy zastupitelstva města.

II. u k l á d á
tajemníkovi MÚ
připravit, ve spolupráci se skupinou zastupitelů, aktualizaci metodiky na zadávání veřejných zakázek malého eozsahu.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, T.Hobl      Termín : 20.06.17


Usnesení č. 120/17 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 29. 5. 2017


Usnesení č. 121/17 k analýze rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů na Kaňku
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace na projekt "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk" ve výši 5.543.553,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.17


Usnesení č. 122/17 k petici č. P/02/2017 - zjednosměrnění ul. Puškinská
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) vyjádření starosty Města Kutná Hora ze dne 23.2.2017 k petici poř. č. P/02/2017

b) odpověď na připomínku paní Miroslavy Jánské, 284 01 Kutná Hora včetně opakovaného vyjádření k petici poř. č. P/02/2017 ze dne 16.5.2017


Usnesení č. 123/17 k zápisu Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 03/2017 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 24.5.2017.

II. s o u h l a s í
s prodloužením termínu splnění usnesení ZM č. 6/17, kterým byl kontrolní výbor pověřen provedením kontroly zadání veřejné zakázky "Sankturinovský dům - administrátor VŘ" do 30.09.2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.06.17


Usnesení č. 124/17 ke koncepci nakládádní s odpady v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
zpracovat a předložit Zastupitelstvu města Kutná Hora komplexní koncepci nakládání s odpady v Kutné Hoře a výhledem do roku 2025.
Zodpovídá : rada města      Termín : 31.12.18Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2017 » 6. června 2017

Nahoru