5. září 2006

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 5.září 2006

Usnesení č. 170/06 k volbě přísedících Okresního soudu v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města v o l í
přísedícími Okresního soudu v Kutné Hoře na funkční období 2006 - 2010
paní Ladislavu Egidy, Kutná Hora
paní Dagmar Reguliovou, Kutná Hora
paní Věru Stehlíkovou, Kutná Hora
paní Ivu Zahradníčkovou, Kutná Hora
pana Josefa Nácovského, Kutná Hora
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 171/06 k záměru na směnu pozemků v Kutné Hoře (Benzina)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s vyvěšeím záměru na směnu dílů "a" a "b" pozemku p.č. 688/1 o výměře 1776 m2 v majetku Města Kutná Hora za díl "e" pozemku p.č. 688/2 o výměře 709 m2 v majetku společnosti Benzina a.s., Praha vše v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 172/06 k prodeji pozemku v Perštejnci - p. Korb
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 31 v k.ú. Perštejnec panu Antonínu Korbovi, Praha 4 za kupní cenu 150,-- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 173/06 k darování pozemku pod silnicí na Kaňk
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s darováním části "B" pozemku p.č. 1923 v k.ú. Kutná Hora o výměře 182 m2 Středočeskému kraji.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 174/06 ke změně zřizovací listiny PO Mateřské školy K.Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149, Kutná Hora:
Čl. V bod 1 zřizovací listiny se rozšiřuje o pozemky p.č. 404/26 - zahrada, 404/28 - zahrada a část 403 - zastav. plocha vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory a p.č. 161/4 - zast. plocha, 672/2 - zast.plocha a 672/1 - zast. plocha vše v k.ú. Malín.

V ostatním zůstává zřizovací listina ze dne 29.10.2002 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 beze změny.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 175/06 k přijetí daru - nemovitosti v k.ú. Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím daru - nemovitostí v k.ú. Kutná Hora
- pozemků p.č. 4057/6, 4057/7, 4057/12, 4057/13, 4057/14, 4057/15 o
celkové výměře 742 m2
- domu čp. 99 na pozemku p.č. 4061
- pozemků p.č. dle PK 1734, 1736, 1737, 1738 o celkové výměře 9.233 m2
- pozemků p.č. 4057/1, 4057/3, 4057/5 o celkové výměře 51.297 m2
- části pozemku p.č. dle PK 1289/1 o výměře cca 10.000 m2
od Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 176/06 k darování budovy arciděkanství v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s darováním budovy čp.1 na pozemku p.č. 8, části pozemku p.č. 8 o výměře cca 700 m2 a části pozemku p.č. 9 o výměře cca 240 m2 vše v k.ú. Kutná Hora Římskokatolické farnosti - arciděkanství Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.12.06


Usnesení č. 177/06 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínů, rušení usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle
důvodové zprávy
b) se zrušením usnesení č. 20/05 ze dne 25.1.2005 a 91/05 ze dne 12. 4.
2005
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 178/06 ke směně pozemků U Všech svatých
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1) se směnou pozemků p.č. 4002 díl "wl" a díl "c" o celkové výměře 658 m2
v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví manželů Karlových za pozemky p.č.4816
díl "k" a 4819/1 díl "j" o celkové výměře 514 m2 v k.ú. Kutná Hora ve
vlastnictví Města Kutná Hora s doplatkem ze strany Města Kutná Hora za
144 m2 ve výši 400,-- Kč/m2.
2) se směnou pozemku p.č. 4819/2 díl "xl" o výměře 62 m2 v k.ú. Kutná
Hora ve vlastnictví manželů Chmelových za pozemky p.č. 4000/1 díl "h",
4003 a 4816 díl "g" o celkové výměře 143 m2 v k.ú. Kutná Hora ve
vlastnictví Města Kutná Hora s doplatkem ze strany Chmelových za 81 m2
ve výši 400,-- Kč/m2.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.06.07


Usnesení č. 179/06 k odstranění staveb v prostorách objektu Čáslavská
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstraněním staveb v prostorách dvora objektu Čáslavská 1-3 v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 180/06 k uzavření dohody o splácení dluhu - J.Harnová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku ve výši 68.353,00 Kč pro paní Jitku Harnovou, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 181/06 k žádosti nájemníků z čp. 178, Opletalova ul.
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s odprodejem nebytového prostoru č. 178/100 ul. Opletalova v Kutné Hoře současným nájemcům bytových jednotek v čp. 178 ul. Opletalova. Odprodej nebytového prostoru bude uskutečněn dle pravidel 2. vlny privatizace, které byly schváleny usnesením zastupite lstva města č.198/04 ze dne 26.10.2004.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 05.09.06


Usnesení č. 182/06 k plnění usnesení ZM - žádost o zrušení a prodloužení termínů
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) se zrušením bodu 1) v usnesení č. 27/06.
b) s prodloužením předloženého termínu na splnění usnesení ZM dle
důvodové zprávy
Zodpovídá : pí Hnátková      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 183/06 k odstranění stavby staré vodárny
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odstraněním stavby staré nefunkční vodárny na pozemku parc. č. 4285/5 v k.ú. Kutná Hora v majetku města na Dolním Žižkově.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 184/06 k hospodaření Města Kutná Hora k 30.6.2006
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření Města Kutná Hora k 30.6.2006.


Usnesení č. 185/06 ke změně rozpočtu č. 10
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 10., schválenou Radou města Kutná Hora.


Usnesení č. 186/06 ke změně rozpočtu č. 11
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
změnu rozpočtu číslo 11., schválenou Radou města Kutná Hora.


Usnesení č. 187/06 k rozpočtové změně č. 12
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh 12. změny rozpočtu:
navýšení o 21.378.090,-- Kč v příjmové části rozpočtu
0,-- Kč ve financování a
21.378.090,-- Kč ve výdajové části rozpočtu
dle předloženého rozpisu.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 188/06 k zastavení prací na pořízení dílčí změny ÚPM v k.ú. K.Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemky ve zjednodušené evidenci parcelní číslo 1029/4, 1029/5 a 1030/3 v katastálním území Kutná Hora (§17, odstavec 2. zák. č. 50/1976 Sb., v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 189/06 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizační přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č. 7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 190/06 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení mimořadně mimo výběrové řízení
a) pí Janě Balákové ve výši 180.000,-- Kč na kód 01 - obnova střechy a
střešní konstrukce - ul. Vrchlického 140
b) p. Aleši Veselému ve výši 180.000,-- Kč na kód 06 - nástavba nebo vestavba
nové bytové jednotky - Malín č.p. 116
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 191/06 k zastavení prací na pořízení dílčí změny ÚPM v k.ú. Sedlec
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu města Kutná Hora v území vymezeném pozemky ve zjednodušené evidenci parcelní číslo 300/8, 375 a 346 v katastrálním území Sedlec u Kutné Hory (§ 17, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 192/06 ke schválení zadání změnyč. II. ÚPCZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zadání změny č. II. územního plánu centrální zóny města Kutné Hory v území s pozemkem parc. č. 1294/2 v katastrálním území Kutná Hora ( § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 193/06 ke schválení zadání změny č. III. ÚPCZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zadání změny č. III. územního plánu centrální zóny města Kutné Hory v území s pozemky parc. č. 977 a parc. č. 978 v katastrálním území Kutná Hora ( § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 194/06 ke schválení zadání změny č. IV. ÚPCZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zadání změny č. IV. územního plánu centrální zóny města Kutné Hory v území s pozemky parc. č. 1200/1 a parc. č. 978 v katastrálním území Kutná Hora ( § 20, odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 195/06 k pořízení změny č. 5 ÚPM
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny č. 5 územního plánu města Kutná Hora v území s pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. (ZE) 1010 a částí pozemku parc. č. (KN) 4447 v katastrálním území Kutná Hora ( § 17, odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. v současně platném znění).
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 196/06 o pořízení změny č. VI. ÚPCZM
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením změny územního plánu centrální zóny města Kutná Hora v území s částí pozemku parc. č. 1034 v katastrálním území Kutná Hora (§ 17, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. v současně platném znění)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.10.06


Usnesení č. 197/06 k informativní zprávě o poskytování finančních prostředků z FRB
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
informativní zprávu o poskytování finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení - výběrové řízení č. I pro rok 2006.


Usnesení č. 198/06 ke generelu odvodnění pro město
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tím, že vypracovaný generel odvodnění pro město Kutná Hora bude sloužit jako závazný dokument při řešení záležitostí spojených s odvodněním města Kutná Hora.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 199/06 ke změně rozpočtu - chodníky Kaňk a opěrné zdi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s navýšením kapitoly 2219 6121 2490 20017 - Kaňk chodníky a opěrné zdi o částku 2.720.000,-- Kč. Položka bude kryta převodem z investic pro KH Tebis Kutná Hora s.r.o.
Zodpovídá : L. Opatrná, Ing.Zahradníček      Termín : 30.09.06


Usnesení č. 200/06 k navýšení rozpočtu - oprava hráze rybníka Vidlák
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zařazení částky ve výši 1.000.000,-- Kč do rozpočtu města na rok 2006 na opravu hráze rybníka Vidlák, realizovanou společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora. Prostředky budou kryty z případného prodeje městských pozemků.
Zodpovídá : Ing.Zahradníček,Ing.Peroutka      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 201/06 k zápisu 1. zasedání Finančního výboru ZM K.Hora
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
zápis z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora ze dne 26. června 2006.


Usnesení č. 202/06 k výroční zprávě nadace "Kutná Hora - památka UNESCO" za rok 2005
Zastupitelstvo města b e r e na v ě d o m í
výroční zprávu nadace "Kutná Hora - památka UNESCO" za rok 2005.


Usnesení č. 203/06 k přidělování bytů v DPS
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
připravit návrh nových pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou.
Zodpovídá : rada města      Termín : 31.12.06


Usnesení č. 204/06 ke schválení souborného stanoviska ke konceptu změny č. 3 ÚPM
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
souborné stanovisko ke konceptu změny č. 3 územního plánu města Kutné Hory v dílčích lokalitách č. 3.01, 3.03, 3.06, 3.11, 3.12, 3.16 a 3.24

II. u k l á d á
Odboru územního plánování, regionálního rozvoje a investic MÚ
v souladu s dohodnutými výsledky jednání s dotčenými orgány státní správy zabezpečit vypracování návrhu změny č. 3 územního plánu města Kutné Hory (dílčí lokality č. 3.01, 3.03, 3.06, 3.11, 3.12, 3.16 a 3.24)
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.10.06


Usnesení č. 205/06 k prodeji pozemku v K.Hoře (Silnice Čáslav-Holding, a.s.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku dle PK p.č. 2108 o výměře 13.304 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti Silnice Čáslav - Holding, a.s. se sídlem Zbraslavice 331, za kupní cenu dle znaleckého posudku navýšenou o cenu za vypracování tohoto posudku.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček      Termín : 31.12.06Ivo šalátek, v. r., starosta
Bohumil Dvořák, v. r., místostarosta
MVDr. Václav Vančura, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2006 » 5. září 2006

Nahoru