5. října 2010

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 5.října 2010

Usnesení č. 226/10 k rozpočtovému opatření EO č. 27
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OE č.27 - navýšení příspěvku pro ZŠ Kutná Hora, Jana Palacha 166 o 34 000 Kč na dofinancování tzv. digitální třídy, která je vybavována z prostředků získaných z projektu EU. Toto navýšení bude hrazeno z vybraných p okut odborem Životního prostředí dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 227/10 ke sml. o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města K.H.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
znění smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory, která je nedílnou součástí Zásad pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory na obnovy kulturních památek a nemovitostí dotvářejících charakter městské památkové rezervace Kutná Hora v samostatné působnosti Města Kutná Hora v platném znění.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 12.10.10


Usnesení č. 228/10 k integrovanému plánu rozvoje města - 2.aktualizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s 2.aktualizací Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora.
Zodpovídá : V.Zimmermann, Dr.Vančura      Termín : 05.10.10


Usnesení č. 229/10 k rozpočtové změně INV č. 63
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozpočtové opatření INV č. 63 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Centrální propojení kotelen" na položku "Parkoviště U Krupičků" ve výši 800.000,-Kč, dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.10.10


Usnesení č. 230/10 k využití prostor v bývalé firmě Avia
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zastavovací studii východní a jižní části bývalého areálu AVIA v Kutné Hoře.


Usnesení č. 231/10 k uzavření dohody o splácení dluhu
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s uzavřením dohody o splácení dluhu na částku ve výši 350.286,00 Kč dle žádosti pana Zdeňka Schmidmajera, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 232/10 k OZV o místních poplatcích za užívání veřej.prostranství
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 233/10 k rozpočtovému opatření OSM č. 62-64/10
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem OSM č. 62/10, kterým dochází ke zřízení nové rozpočtové příjmové položky služby spojené s nájmem hrobu ve výši 80.000,-- Kč a v témže objemu se navýší výdajové položky služby byty (30.000,-- Kč), nebytové prostory služby (30.000, -- Kč) a nebytové prostory opravy (20.000,-- Kč) - viz bod č.1 důvodové zprávy.

b) s předloženým návrhem OSM č.63/10, kterým dochází ke zrušení výdajové investiční položky zápočet přístavby autobusového nádraží ve výši 129.170,-- Kč a v téže výši se snižuje příjmová položka prodej bytů II.vlna privatizace - viz bod č.2 důvodové zprá vy.

c) s předloženým návrhem OSM č.64/10, kterým dochází k navýšení výdajové investiční položky sběrný dvůr přípojky, oplocení ve výši 22.340,-- Kč, a to na úkor položky nebezpečný odpad - viz bod č.3 důvodové zprávy.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.10.10


Usnesení č. 234/10 k vydání změny č. 27 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhl ášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 27 Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.11.10


Usnesení č. 235/10 k zadání pro zpracování návrhu změny č. 30 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 30 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Vrchlice" na pozemcích parc. č. 3650/1, 3650/2 a 3884/2 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním úze mí Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.12.11


Usnesení č. 236/10 k zadání pro zpracování návrhu změny č. 31 ÚPM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání pro zpracování návrhu změny č. 31 Územního plánu města Kutné Hory v místní části "Perštejnec" na pozemcích parc. č. 135, 173/11 a 176/7 (parcela katastru nemovitostí) v katastrálním území Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.12.11


Usnesení č. 237/10 k vydání změny č. 21 ÚPM
Zastupitelstvo města v y d á v á
ve smyslu ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., za použití ustanovení § 43 odst (4) stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhl ášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 21 Územního plánu města Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.12.10


Usnesení č. 238/10 k pořízení změny č. 35 ÚPM
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
a) v souladu s § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. s pořízením změny Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 1119 a 1120 (parcely katastru nemovitostí) v katastrálním území Kutná Hora za podmínky, že vlast nímu zpracování změny územního plánu bude předcházet z jiného podnětu pořízení územní studie podle § 30 zák. č. 183/2006 Sb.,

b) dle ustanovení § 6, odst. (5), písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. s určením Václava Zimmermanna, místostarosty města ke spolupráci na pořízení této změny Územního plánu města Kutné Hory.

II. u k l á d á
vedoucímu odboru regionálního rozvoje a ÚP
a) projednat s vlastníky pozemků v zahrádkářské osadě "V Klikách" pořízení územní studie na využití pozemků v zahrádkářské osadě pro bytovou výstavbu (pro výstavbu rodinných domů městského charakteru),

b) na základě dohody s vlastníky pozemků v zahrádkářské osadě "V Klikách" zajistit zpracování zadání pro zhotovení požadované územní studie.

Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.12.11


Usnesení č. 239/10 k prodeji části pozemků v K.Hoře (p. Pektor)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemků p.č. 4499/1 a 4499/2 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Karlu Pektorovi, Humpolec.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 240/10 k bezúplatnému převodu pozemku v Sedlci (ÚZSVM)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemku p.č. 557/7 o výměře 131 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.11


Usnesení č. 241/10 k prodeji pozemku v K. Hoře (pí Nováčková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 3404/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Ludmile Nováčkové, Kutná Hora za kupní cenu celkem 3.800,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 242/10 k prodeji části pozemku na Kaňku (pí Semerádová)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 678/5 o výměře cca 700 m2 v kat. území Kaňk paní Nadě Semerádové, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 243/10 k prodeji pozemku na Kaňku (man. Duškovi)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 487/6 o výměře 54 m2 v k.ú. Kaňk manželům Václavu a Evě Duškovým, Malešov, 285 41.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.10


Usnesení č. 244/10 k VŘ na prodej domu čp. 435 v K.Hoře (České dráhy, a.s.)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podáním přihlášky do výběrového řízení na odkoupení domu čp. 435 na pozemku p.č. 2717/1 a pozemku p.č. 2717/1 o výměře 486 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti České dráhy, a.s., nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha za maximální kupní cenu 3.500.000,- K č.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 245/10 k čerpání sociálního fondu na rok 2010
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s úpravou čerpání sociálního fondu na rok 2010, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček, T.Hobl      Termín : 15.10.10Ivo Šalátek, v.r., starosta města
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Václav Zimmermann, v.r., 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2010 » 5. října 2010

Nahoru