5. listopadu 2019

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 5.listopadu 2019

Usnesení č. 166/19 k zápisům osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Sedlec ze dne 10. 9. 2019
b) zápisy Osadního výboru Malín ze dne 12. 9. a 3. 10. 2019
c) zápis Osadního výboru Třešňovka - Horní Hlouška ze dne 18. 9. 2019
d) zápis Osadního výboru Žižkov - Vrchlice ze dne 9. 10. 2019
e) zápis z Osadního výboru Šipší ze dne 16. 9. 2019 a 21. 10. 2019
f) zápisy Osadního výboru Kaňk ze dne 14. 10. 2019
g) zápisy Osadního výboru Perštejnec ze dne 19. 10. 2019
h) rezignaci Karla Žáčka na funkci předsedy Osadního výboru Žižkov - Vrchlice,

II. m ě n í
počet členů Osadního výboru Žižkov - Vrchlice na počet 10,
počet členů Osadního výboru Šipší na počet 15,

III. j m e n u j e
v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a) členkou Osadního výboru Žižkov - Vrchlice paní Martinu Pospíšilovou, Kutná Hora,
b) členem Osadního výboru Šipší pana Jana Harsu, Kutná Hora.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.11.19


Usnesení č. 167/19 k zápisu Kutné Hory na Listinu UNESCO
Zastupitelstvo města v y h l a š u j e
rok 2020 v Kutné Hoře jako "Rok 25. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu UNESCO".

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 15.12.19


Usnesení č. 168/19 k mimořádnému termínu jednání ZM Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
termín mimořádného jednání Zastupitelstva města Kutná Hora v úterý dne 10. prosince 2019 od 16:00 hodin.

Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 10.12.19


Usnesení č. 169/19 k návrhu na odejmutí čestného občanství města Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odebráním čestného občanství Klementu Gottwaldovi a Antonínu ZápotockémuUsnesení č. 170/19 k prominutím dluhu (TJ Sparta Kutná Hora)
Zastupitelstvo města u k l á d á
místostarostovi Vítu Šnajdrovi předložit do 30.6. 2020 plán obnovy sportovišť, včetně způsobu obnovy sportovišť, které nejsou v majetku města.
Zodpovídá : Mgr.Šnajdr, místostarosta      Termín : 30.06.20


Usnesení č. 171/19 k organizaci 26. ročníku Setkání hornických měst a obcí ČR
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) záměr města na uspořádání 26. ročníku Setkání hornických měst a obcí ČR, které se uskuteční v roce 2022, v Kutné Hoře
b) nebude zatížen rozpočet města částkou vyšší než 500. 000 Kč
Zodpovídá : Mgr. A. Kloudová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 172/19 k Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) zřízení peněžního fondu města s názvem Fond rezerv a rozvoje tepelného hospodářství a Statut tohoto fondu
b) zrušení stávajícího peněžního fondu s názvem Fond rezerv a rozvoje, který nebyl dosud využíván.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 173/19 k návrhu na rozpočtové opatření EKO č. 11 - Sparta Kutná Hora z.s.
Zastupitelstvo města schvaluje
a) udělení souhlasu Města Kutná Hora (půjčitel) pro Spartu Kutná Hora z.s.(vypůjčitel), aby na pozemku p.č. 1938 v k.ú. Kutná Hora, který má ve výpůjčce, na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 13.4.2017, provedl stavbu spočívající v rekonstrukci přírodního trávníku. Na tuto stavbu obdržel rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 4.7.2019 a dotaci ve výši 4.997 756 Kč z programu - Podpora materiálně technické základny sportu 2017-2024.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 11 - přesun prostředků z položky Sparta - rekonstrukce hřiště ve výši 2 141 896,80 Kč na investiční příspěvek pro Spartu Kutná Hora z.s. na základně předložené žádosti - příloha č.1.
c)předložený návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace pro rok 2019 pro Spartu Kutná Hora, z.s. - příloha č.2

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.11.19


Usnesení č. 174/19 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30. 9. 2019
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2019.Usnesení č. 175/19 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 29. 10. 2019Usnesení č. 176/19 k prodeji pozemků v k.ú. Hetlín (Lesy ČR, Lesní správa Kácov)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 224/2 o výměře 1.630 m2 a pozemku p.č. 224/4 o výměře 850 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Hetlín do výlučného vlastnictví ČR - Lesů České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 74.400,- Kč.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 177/19 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Dospiva)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 4904 o výměře 2.196 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví města Kutná Hora do výlučného vlastnictví pana JUDr. Marka Dospivy, 150 00 Praha 5 za celkovou kupní cenu ve výši 143.920,- Kč.Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.03.20


Usnesení č. 178/19 k prodeji pozemků v k. ú. Bylany u Kutné Hory (INTER FINANZPARTNER, SE)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p. č. 644 (trvalý travní porost) o výměře 5.394 m2, p. č. 646 (ostatní plocha) o výměře 1.209 m2, p. č. 647 (vodní plocha) o výměře 7.047 m2 a p. č. 648 (vodní plocha) o výměře 785 m2, vše v k. ú. Bylany u Kutné Hory společnosti INTER FINANZPARTNER, SE, se sídlem Anny Letenské 1197/3, Praha Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 03581381.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 179/19 k prodeji pozemků v k. ú. Kutná Hora (manž. Kocourkovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 3988/13 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 210 m2 v k. ú. Kutná Hora manželům Kocourkovým,
Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 180/19 k uzavření dohody o splácení dluhu (Littmanovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření dohody o splácení dluhu dle žádosti manželů Littmanových,.


Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 181/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 33 - SRP 2867
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠK č. 33:
přesun prostředků z položky investiční rozpočtová rezerva na investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora ve výši 346 000,00 Kč na částečné finanční zajištění dokončení projektu výměna zdroje tepla (tj realizace projektu v úplném rozsahu).

Zodpovídá : Ing.Bulánková, Mgr.Seifert      Termín : 15.11.19


Usnesení č. 182/19 k rozpočtovému opatření OPPŠK č. 40 SRP 2840
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s předloženým návrhem na rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 - přesun prostředků z neinvestiční rozpočtové rezervy na položku Nadace Kutná Hora - památka UNESCO v celkové výši 180 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na rozšíření expozice památek UNESCO v Dačického domě.
b) s návrhem veřejnoprávní smlouvy dle bodu I.

Zodpovídá : Mgr. Seifert, Ing. Bulánková      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 183/19 k rozpočtovému opatření INV č. 07
Zastupitelstvo města s o u h la s í
s předloženým návrhem rozpočtového opatření OI č. 07 - navýšení rozpočtových prostředků na investiční akci "Vlašský dvůr - revitalizace" ve výši 14.000.000 Kč. Pokryto bude navýšením daňových příjmů dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 20.11.19


Usnesení č. 184/19 k přijetí dotace na sportovní halu Klimeška Kutná Hora III. etapa
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
přijetí dotace z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy z Programu podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 identifikační číslo 133D531009402 ve výši 16.914.918,00 Kč.

II. u k l á d á
v souladu s podmínkami a podmínkami poskytnutí dotace zaslat žádost o uvolnění dotace.

Zodpovídá : Ing. Viktora, Ing. Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 185/19 k vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města za rok 2018
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předložený dokument s názvem "Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Kutná Hora za rok 2018".

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : . .


Usnesení č. 186/19 k návrhu harmonogramu svozu odpadů na r. 2020
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený harmonogram svozu tříděného odpadu "z ulice" pro rok 2020, jako přílohu č. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 2/02, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kutné Hory, včetně systému nakládání s rostlinným a stavebním odpadem.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.12.19


Usnesení č. 187/19 ke kupní smlouvě -Kogenerační jednotky BOSCH
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené kupní smlouvy řešící odkoupení 2 ks kogeneračních jednotek BOSCH CHP CE 200 NA od společnosti KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora za kupní cenu 9 509 360,- Kč bez DPH.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o vzájemném porozumění mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, společností KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a společností Bosch Termotechnika, s.r.o., se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.11.19


Usnesení č. 188/19 k budoucí kupní smlouvě - Kogenerační jednotky BOSCH
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy řešící odkoupení 2 ks kogeneračních jednotek BOSCH CHP CE 200 NA od společnosti KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora za kupní cenu 8 320 800,- Kč bez DPH.

II. s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o vzájemném porozumění mezi Městem Kutná Hora,
se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora, společností KH Tebis s r.o., se sídlem Puškinská 641, Kutná Hora a společností Bosch Termotechnika, s.r.o., se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10.

Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 05.11.19


Usnesení č. 189/19 k zápisům Kontrolního výboru ZM Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis č. KV-05/2019 z 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 03.09.2019
b) zápis č. KV-06/2019 ze 6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora konaného dne 15.10.2019Usnesení č. 190/19 k novému znění stanov DSO České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Nové znění stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dle přílohy

Zodpovídá : Bc. M. Pravdová      Termín : 30.11.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r, místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2019 » 5. listopadu 2019

Nahoru