4. září 2007

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 4.září 2007

Usnesení č. 178/07 k integrovanému plánu rozvoje města K.Hora
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
koncept Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora

II. b e r e n a v ě d o m í
závěry, výsledky a doporučení Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora

III. u k l á d á
Radě města Kutná Hora
koordinovat, řídit a kontrolovat proces realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kutná Hora


Zodpovídá : MVDr.Vančura, Ing.Benada,mst      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 179/07 k zápisům výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy číslo 23 - 25 výboru pro zdravotnictví ze dne 7.7., 14.8. a 22.8.2007

II. d o p o r u č u j e
Radě města Kutná Hora
rozhodnout o uzavření nájemních smluv v areálu nemocnice přímo mezi Městem Kutná Hora a stávajícími podnájemníky za předpokladu, že budou předtím stávající podnájemní smlouvy nebytových prostorů uzavřené Nemocnicí Kutná Hora s.r.o. a jednotlivými podnájemci ukončeny dohodou

Zodpovídá: Ivo Šalátek, starosta Termín: 30.9.2007

III. u k l á d á
Odboru správy majetku
pokračovat v jednání prostřednictvím Advokátní kanceláře Svejkovský, Kabelková, v.o.s., s Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR ve věci změny podmínek poskytnuté státní dotace na rekonstrukci operačních sálů (ISPROFINů) tak, aby bylo možno s nemovitostmi a movitými věcmi nakládat bez omezení

Zodpovídá: Ing. Martin Suchánek prodl. Termín: 31.12.2009

IV. n e s o u h l a s í
s převodem veškerých movitých věcí, které má ve vlastnictví Nemocnice Kutná Hora s.r.o., do majetku Města Kutná Hora za cenu odpovídající účetní hodnotě

Bod III. zrušen usnesením ZM č. 6/10 ze dne 26.1.2010.

Zodpovídá : Ing. Suchánek, I. Šalátek      Termín : 31.12.09


Usnesení č. 180/07 k prodeji 100% obch. podílu spol. Nemocnice K.Hora s.r.o.
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s prodejem 100 % obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a pronájmem movitých věcí a nemovitostí formou záměru města a dalším jednáním se společností Mediterra s.r.o., společností MEDISTYL – PHARMA s.r.o. a Podřipskou nemocnicí s poliklinikou Roudnice nad Labem

II. n e s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o nájmu podniku společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o.

III. u k l á d á
Radě města Kutná Hora
vyhlásit záměr na prodej 100 % obchodního podílu společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. a pronájem movitých věcí a nemovitostí.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 11.09.07


Usnesení č. 181/07 k prodeji pozemků na Kaňku - p. Janata
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 646/6 o výměře 259 m2 a p.č. 646/7 o výměře 117 m2 v k.ú. Kaňk se zpevněnou plochou a porostem panu Ing.Vladimíru Janatovi, Praha 10 za kupní cenu dle znaleckého posudku 377.560,- Kč.

II. n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 612/1 v k.ú. Kaňk panu Ing.Vladimíru Janatovi, Praha 10.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.08


Usnesení č. 182/07 ke koupi pozemku p.č. 4221/78 - p. Mertl
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zakoupením pozemku p.č. 4221/78 o výměře 1541 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Miloše Mertla, Kutná Hora za kupní cenu 385.250,- Kč.

Zrušeno usnesením č. 233/07 ze dne 23.10.2007.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.12.07


Usnesení č. 183/07 k bezúplatnému převodu pozemku pod chodníkem v České ul.
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem dílu "a" z pozemku p.č. 3992/2 v k.ú. Kutná Hora o výměře 86 m2, který bude sloučen do pozemku p.č. 3992/12 v k.ú. Kutná Hora, od Středočeského kraje .

Zrušeno usnesením ZM č. 77/13 ze dne 7. 5. 2013.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 184/07 k zakoupení pozemků Na Kavkách - pí Vojtková
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. se zakoupením id. 59/420 pozemků v KN p.č. 608, 609, 612/2, 612/3, 613/1, 613/2, 613/3, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7 a 613/8 v PK p.č. 721/7, 721/8 a 721/9 v k.ú. Kutná Hora od paní Heleny Vojtkové, Praha 8 - Bohnice za kupní cenu 100,- Kč/m2.

2. se zaplacením daně z převodu nemovitostí za prodávající.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.03.08


Usnesení č. 185/07 k odkoupení pozemků v K.Hoře - Ing. Šídlo
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 4466/2 a 4467/3 o celkové výměře 550 m2 v k.ú. Kutná Hora od pana Ing. Bohumila Šídla, Praha 4 za kupní cenu 200,- Kč/m2 s tím, že Město Kutná Hora uhradí daň z převodu nemovitostí.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 186/07 k prodeji částí pozemků v Neškaredicích - pí Nevolová
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 143 o výměře cca 100 m2 (včetně opěrné zdi) v k.ú. Neškaredice, paní Romaně Nevolové, Církvice u Kutné Hory za kupní cenu 50,- Kč/m2.

Zrušeno usnesením ZM č. 16/09 ze dne 27.1.2009.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 187/07 k prodeji částí pozemku v K.Hoře - man. Šubrtovi
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 903/33 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Ing. Zdeňku a Haně Šubrtovým, Kutná Hora za kupní cenu 300,- Kč/m2.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.08


Usnesení č. 188/07 k prodeji hájenky v Radvančicích formou VŘ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 42 a 559 o celkové výměře 1.612 m2 a hájenky čp. 9 na pozemku p.č. 42 v k.ú. Utěšenovice formou výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 189/07 k vyhodnocení záměru na prodej nemovitostí v K.Hoře
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem domu čp. 47 s pozemky p.č. 3377 a 3378 o celkové výměře 2.243 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům MUDr. Janu a MUDr. Magdaléně Havlovicovým, Kutná Hora za kupní cenu celkem 1.800.000, - Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.08


Usnesení č. 190/07 k záměru na prodej pozemku v K.Hoře - p. Timmer
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej pozemku p.č. 2147/11 o výměře 1.041 m2 v k.ú. Kutná Hora dle žádosti pana Jiřího Timmera, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 191/07 k pozemkům na sídlišti Šipší
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s odkoupením pozemků p.č. 795/50, 795/52, 795/53, 795/54, 795/55, 795/70, 795/33 o celkové výměře 6.243 m2, p.č. 795/2, 795/66, 801/5 o celkové výměře 28.368 m2, p.č.795/68, 785/150 o celkové výměře 4.742 m2 vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory od správce konkurzní podstaty úpadce Státní statek Čáslav, Nad Rezkovcem 1114, Čáslav za kupní cenu 20,--Kč/m2.

Zrušeno usnesením č. 8/11 ze dne 25.1.2011.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.10


Usnesení č. 192/07 k prodeji nebytových prostorů č. 122/101 a 123/101 ul. J.Zajíce
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem Města Kutná Hora prodat nebytové jednotky č.122/101 a 123/101 ul. Jana Zajíce včetně podílů na společných částech domu a pozemků parc.č. 785/46, 785/48, 785/50, 785/52 a 785/54 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle " Prohlášení vlastníka" ze dne 6.1.2005 Společenství pro dům čp. 122 126 ul. Jana Zajíce v Kutné Hoře za kupní cenu ve výši 1,- Kč za každý nebytový prostor.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 25.09.07


Usnesení č. 193/07 k vyhodnocení VŘ č. SN 11/07 na prodej volné b.j. Opletalova 179
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
na základě vyhodnocení VŘ č. 11/07 s uzavřením kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 9 v domě čp. 179, ul Opletalova včetně podílu na společných částech domu a pozemků parc.č. 785/90, 785/91, 785/92, 785/93 a 785/133 v k.ú Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka " ze dne 7.11.2005 se sl. Ivou Svobodovou a p. Michalem Zrubcem . Kupní smlouva bude uzavřena s nabyvateli ve výb. řízení za nabízenou kupní cenu 1.250.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.02.08


Usnesení č. 194/07 k privatizaci objektu Vítězná 221
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodejem bytových jednotek v domě čp. 221 ul. Vítězná, včetně společných částí domu a podílů na pozemcích p.č. 413/1 a p.č. 414/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.10.08


Usnesení č. 195/07 k žádosti o výjimku z pravidel 2. vlny privatizace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s výjimkou z pravidel 2. vlny privatizace v tom, že manželům Kristině a Františku Čurejovým, Kutná Hora, bude zaslána nabídka převodu bytové jednotky č.3, jehož jsou oprávněnými nájemci, včetně podílu na společných částech domu a pozemku p.č. 785/88,785/89 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory dle "Prohlášení vlastníka" ze dne 6.3.2007 s tím, že kupní cena bude ve výši 325 391,00 Kč.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 196/07 k zahájení III. vlny privatizace bytového fondu v K.Hoře
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
zpracovat do konce roku 2007 pracovní verzi pravidel pro zahájení III. vlny privatizace bytového fondu v Kutné Hoře.Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 197/07 k hospodaření města Kutná Hora k I. pol. 2007
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o hospodaření města k 30.6. 2007.
Usnesení č. 198/07 k rozpočtovým opatřením přijatých RM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města v období 19.6.2007 - 21.8.2007.


Usnesení č. 199/07 k návrhu na rozpočtová opatření EO č. 17-21
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č.17 - přijetí dotace od
Státního zemědělského intervenčního fondu na zalesnění zemědělské půdy
na Hetlíně, navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o 77 280,- Kč,
dle bodu 1. důvodové zprávy
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 18 - daň placená obcí,
navýšení výdajové a příjmové části rozpočtu o 15 722 640,- Kč, dle
bodu 2. důvodové zprávy
c) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 19 - přesun mezi
položkami v závazcích zrušené příspěvkové organizace Nemocnice s
ambulantní částí, tedy přesun ve výdajové části rozpočtu částky 137.
070,- Kč, dle bodu 3. důvodové zprávy
d) předložený návrh na rozpočtové opatření EO č. 20 - přijetí dotace od
Ministerstva vnitra na zajištění bydlení krajanů, navýšení příjmové a
výdajové části rozpočtu o 540 000,-, dle bodu 4. důvodové zprávy .
e) přeložený návrh na rozpočtového opatření EO č.21 - navýšení příjmové
a výdajové části rozpočtu o 19 540,-, nařízený odvod z investičního
fondu PO a navýšení položky "Rekonstrukce PO MŠ Pohádka".
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 14.09.07


Usnesení č. 200/07 k rozpočtovým opatřením OPKŠ č. 22-23
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 22 - přesun
rozpočtových prostředků na příspěvek TJ Sparta Kutná Hora na
zajištění provozu krytého plaveckého bazénu ve výši 1.000.000,- Kč z
rezervy vytvořené ve schváleném rozpočtu, dle bodu 1 důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OPKŠ č. 23 - přesun
rozpočtových prostředků na příspěvek TJ Stadion Kutná Hora - oddíl
ledního hokeje na zajištění sezóny 2007/2008 ve výši 400.000,- Kč z
rezervy rozpočtu, dle bodu 2 důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 201/07 k uzavření veřejnoprávních smluv
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávních smluv s uvedenými obcemi: Suchdol, Miskovice, Nové Dvory, Malešov, Církvice.


Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 202/07 k pověření zastoupení ředitele MP
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
s účinností od 1.10.2007 MUDr. Petra Mayera zástupcem starosty města v otázkách řízení Městské policie.

Zrušeno usnesením ZM č. 271/10 ze dne 8.12.2010 (nové volební období).
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 203/07 ke schválení dodatku zřizovací listiny ZŠ TGM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
dodatek č.7 zřizovací listiny Základní školy TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 v tomto znění:článek VII zřizovací listiny (Okruhy doplňkové činnosti) se rozšiřuje o doplňkovou činnost - organizování zájmových útvarů za úplatu.V ostatním zůstává zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola TGM Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ze dne 29.10.2002 ve znění dodatků č. 1,2,3,4,5 a 6 beze změny.
Zodpovídá : Mgr.Seifert,Mgr.Zahradníčková      Termín : 31.10.07


Usnesení č. 204/07 k dotaci na hřiště "Sokolák"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podáním žádostí o státní dotaci na rekonstrukci školního hřiště " Průmyslovák " u haly BIOS na školní atletické hřiště.
Zodpovídá : Ing. J.Janál, MVDr.V.Vančura      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 205/07 k rozšíření kanalizační a vodovoní sítě pro pozemky města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
investiční záměr rozšíření vodovodní a kanalizační sítě k pozemkům města U Všech svatých.
Zodpovídá : Ing. J.Janál, MVDr.V.Vančura      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 206/07 k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizač. přípojky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku ve výši 5000,- Kč na výstavbu kanalizační přípojky k jednomu domu žadatelům v souladu s usnesením ZM č.7/05 dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 207/07 k poskytnutí mimořádné půjčky z FRB
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím půjčky z Fondu rozvoje bydlení p.Davidu Krátkému a pí Miloslavě Sedláčkové mimořádně mimo výběrové řízení
Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 31.12.07


Usnesení č. 208/07 k určení zástupce ZM pro pořízení změny č. 8 ÚPM K.Hory
Zastupitelstvo města u r č u j e
v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města, k spolupráci na pořízení změny č. 8 územního plánu města Kutné Hory.Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 209/07 k určení zástupce ZM pro pořízení změny č. 7,9 a 10 ÚPM K.Hory
Zastupitelstvo města u r č u j e
v souladu s § 6, odst. 5, písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. Ing. Tomáše Benadu, místostarostu města, k spolupráci na pořízení změn č. 7, 9 a 10 územního plánu města Kutné Hory.

Zodpovídá : L. Opatrná      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 210/07 k plnění usnesení ZM K.Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s prodloužením termínu usnesení č. 194/05 do 31.3.2008 a 29/7 do
30.10.2007

b) se zrušením usnesení č. 299/05 k projektu "Digital City"

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 17.09.07


Usnesení č. 211/07 k navýšení počtu členů osadního výboru
Zastupitelstvo města n a v y š u j e
počet členů osadního výboru o 2, tj. na 10 členů Osadního výboru pro městské části Žižkov a Vrchlice a to o: Mgr. Danu Vepřkovou, Kutná Hora a Mgr.Jiřího Klečáka, Kutná Hora.Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 20.09.07


Usnesení č. 212/07 k fakturaci a vyúčtování poskytnuté zdravot. péče v r. 2006-07
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informaci o fakturaci a vyúčtování poskytnuté zdravotní péče v roce 2006 a 2007.


Usnesení č. 213/07 k návrhu spolupráce s Ing. Kolářem při realizaci záměru spol. Foxconn
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
zahájit jednání s panem Ing. Milanem Kolářem MBA o podmínkách možné spolupráce v rámci pracovní skupiny vytvořené za účelem koordinace prací při realizaci investičního záměru společnosti FOXCONN TECHNOLOGY CZ s.r.o. v městě Kutná Hora.
Zodpovídá : I.Šalátek,starosta      Termín : 30.09.07


Usnesení č. 214/07 k přípravě rozpočtu a rozpočtového výhledu
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
Finanční výbor Zastupitelstva města Kutná Hora
koordinací a účastí na přípravě rozpočtu města na rok 2008 a rozpočtového výhledu na další období.


Zodpovídá : finanční výbor ZM      Termín : 15.10.07Ivo Šalátek, v. r., starosta
MVDr. Václav Vančura, v.r., 1. místostarosta
Ing. Tomáš Benada, 2. místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2007 » 4. září 2007

Nahoru