31. ledna 2017

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 31.ledna 2017

Usnesení č. 1/17 k žádosti o spolupráci s Městem Kutná Hora
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s navázáním spolupráce s Hospodářskou komorou města Pokhara v Nepálu na základě jejich žádosti.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 02.02.17


Usnesení č. 2/17 k tvorbě a čerpání sociálního fondu na r.2017
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2017 a se zásadami čerpání a užití sociálního fondu na rok 2017.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, T.Hobl      Termín : 15.02.17


Usnesení č. 3/17 k připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s připojením se ke kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.17


Usnesení č. 4/17 k pověření starosty zastupováním Města K. Hora na VH
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
pana Bc. Martina Starého, starostu města (v případě jeho nepřítomnosti PhDr. Ivu Pospíšilovou, členku rady města), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice- Maleč, a.s. v roce 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 03.02.17


Usnesení č. 5/17 k přijetí dotace (podpory) na projekt-strategické řízení MÚ KH
Zastupitelstvo města p ř i j í m á
dotaci (podporu) od MPSV ČR na projekt "Zavedení strategického řízení MÚ Kutná Hora", registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0./16 - 033/0002825.
Zodpovídá : p.Hobl, tajemník MÚ      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 6/17 k pověření kontrolního výboru
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
kontrolní výbor provedením kontroly zadání veřejné zakázky "Sankturinovský dům - administrátor VŘ".
Zodpovídá : kontrolní výbor      Termín : 30.09.17


Usnesení č. 7/17 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 7. 12. 2017 - 11.1.2017


Usnesení č. 8/17 k rozpočtovým opatřením EKO č. 3-6
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu zapojení nedočerpaného úvěru ve výši 53.533.872,03,- Kč dle důvodové zprávy č 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - kterým dochází k dodatečnému zapojení finančního zůstatku z roku 2016 ve výši 12.225.000,- Kč dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5; zapojení nedočerpaných prostředků z depozitního účtu do rozpočtu roku 2017 ve výši 1.292.448,- Kč dle důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6; přesun rozpočtových prostředků z úroků na úhradu jistiny dle aktualizovaného plánu splátek úvěru na byty Benešova 54 až do roku 2021 dle důvodové zprávy č. 4
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.17


Usnesení č. 9/17 ke konečné úpravě rozpočtu
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
konečnou úpravu rozpočtu Města Kutná Hora 2016Usnesení č. 10/17 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 23. 1. 2017


Usnesení č. 11/17 ke směně pozemků v k.ú.KH - ZO Českého zahrádkářského svazu)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 2781 o výměře cca 39 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za pozemky p.č. 3528/1 o výměře 38 m2 a p.č. 3528/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kutná Hora, IČ 61926418, se sídlem Slavíkova 575, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 12/17 k prodeji pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Geier)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2168/10 o výměře 62 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Geierovi, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 13/17 k prodeji pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Geier)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 624/3 o výměře 258 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Pavlu Geierovi,284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 14/17 k odkupu pozemku v k.ú. Hetlín (p. Douda)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 246 o výměře 896 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Hetlín od pana Josefa Doudy, 285 41 Malešov do vlastnictví Města Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 30.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.17
Zrušeno usnesením ZM č. 54/17 ze dne 28. 3. 2017

Usnesení č. 15/17 k prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení

II. r u š í
své usnesení č. 83/16 ze dne 3.5. 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.17


Usnesení č. 16/17 k poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací - kultura
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2017 v oblasti KULTURA.
Zodpovídá : Zahradníček,Seifert      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 17/17 poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací - sport
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2017 pro oblast - SPORT.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 18/17 k příspěvkovému programu (granty) - SPORT
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2017 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SPORT
b) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 19/17 k příspěvkovému programu (granty) - KULTURA + CALENDARIUM CUTHNA
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
ve znění protinávrhu
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2017 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti KULTURA

b) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2017 v kategorii CALENDARIUM CUTHNA dle upravené důvodové zprávy

c) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 20/17 k příspěvkovému programu (granty) - VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2017 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS dle důvodové zprávy

b) předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 21/17 k veřejnopráv.smlouvě o poskytnutí neinvest.dotace na činnost organizace
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2017 v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.02.17


Usnesení č. 22/17 k projektu Revitalizace NKP Vlašský dvůr v KH
Zastupitelstvo města I. p ř i j í m á
dotaci na projekt "Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře" - č. 117D03J000012, CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339

II. p o v ě ř u j e
radu města předložením investičního výhledu a finančního plánu Města K.Hora na příští dva roky.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.01.17


Usnesení č. 23/17 k Energetické koncepci města Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Energetickou koncepci města zpracovanou firmou EVČ Pardubice
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : . .


Usnesení č. 24/17 k přestavbě bývalé ZŠ J.A.Komenského na knihovnu
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
a) záměr podání žádosti o dotaci z výzvy č. 52 IROP na přestavbu bývalé základní školy J. A. Komenského na knihovnu dle projektu DSP zpracovaného ARN studiem Hradec Králové, Ing. Arch. Krejčíkem dle důvodové zprávy.

b) záměr, že žadatelem o dotaci z výzvy č. 52 IROP na přestavbu školy J. A. Komenského na knihovnu bude příspěvková organizace města Městská knihovna Kutná Hora dle důvodové zprávy.

II. u k l á d á
Odboru investic a odboru správy majetku zahájit administrativní kroky spojené s podáním žádosti o dotaci
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 25/17 k financování příspěvku roku 2017 pro Pečovatelskou službu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s financováním příspěvku Města Kutná Hora pro Pečovatelskou službu Kutná Hora pro rok 2017 ve výši 6.500.000,- Kč na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-16796/SOC/2016, které bylo vydáno Pečovatelské službě Města Kutná Hora Středočeským krajem dne 29.12.2016 a ke kterému Město Kutná Hora přistupuje s tím, že částka ve výši 1.900.000,- Kč je určena pro sociální službu "Centrum denních služeb" a částka ve výši 4.600.000,- Kč pro sociální službu "Pečovatelská služba".
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 26/17 k Stabilnímu fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 217/08 ze dne 9. září 2008, kterým schválila Pravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
aktualizovaná Pravidla pro tvorbu a použití prostředků stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 27/17 odvolání a jmenování správce a členů komise
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
současnou správkyni Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora paní Mgr. Ladislavu Krčmářovou - členku Zastupitelstva města a současné členky komise "Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" paní PhDr. Drahomíru Hurtovou - bývalou vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a paní Bc. Barboru Novákovou - specialistku na komunitní plánování

II. j m e n u j e
a) nového správce Stabilního fondu na podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora pana Bc. Mariána Šlesingra, DiS.

b) nové členky Komise pro podporu a rozvoj sociálních služeb:
paní PhDr. Ivanu Pospíšilovou - členku Rady města,
paní Mgr. et Bc. Moniku Válkovou - členku Zastupitelstva města,
paní Mgr. Ladislavu Krčmářovou - členku Zastupitelstva města,
paní Bc. Barboru Novákovou - specialistku na komunitní plánování
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 28.02.17


Usnesení č. 28/17 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2017
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná Hora na sociální účely v roce 2017 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Povídej, z.s. jako příjemcem ve výši 430.000,- Kč
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 29/17 ke změně předmětu darovací smlouvy - sociální služba "Taxík Maxík"
Zastupitelstvo města I. r u š í
své usnesení č. 235/16 ze dne 13.12.2016

II. s c h v a l u j e
a) dohodu o zániku závazku, který vznikl dne 15.12.2016 uzavřením darovací smlouvy mezi Nadací Charty 77 a Městem Kutná Hora.

b) darovací smlouvu mezi Městem a Nadací Charty 77 na jejímž základě nadace daruje Městu motorové vozidlo zn. Ford Tourneo Custom L2, VIN WF03XXTTG3GY66921, a to za účelem jeho provozování v rámci projektu "Taxík Maxík".

c) schvaluje smlouvu, o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu "Taxík Maxík" kterou se Město zavazuje hradit veškeré náklady spojené s provozem automobilu v rámci projektu Taxík Maxík po dobu 5 let a službu poskytovat prostřednictvím příspěvkové organizace Pečovatelská služba Kutná Hora.
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.03.17


Usnesení č. 30/17 k zápisu o kontrole č. 1/16/KV + prodloužení termínu plnění usnesení
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis o kontrole č. 1/16/KV - "Kontrola poskytování a vyúčtování náhodně vybraného velkého grantu poskytnutého městem Kutná Hora v roce 2015 v oblasti kultury"

II. s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usnesení č. 211/16 (prověření zadání veřejné zakázky "Sanace odvalu dolu Kuntery") do 10.3.2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.03.17


Usnesení č. 31/17 k prodloužení termínu plnění usnesení ZM č. 210/16
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění svého usnesení č. 210/16 ze dne 13.12.2016 do 10.3.2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.03.17


Usnesení č. 32/17 ke smlouvě na úhradu části prokazatelné ztráty z provozování linky PID
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s podepsáním dodatku č. 11 smlouvy s organizací ROPID, Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy na úhradu části prokazatelné ztráty provozováním linky PID č. 381 Praha,Háje - Kutná Hora, aut.st. na rok 2017.
Zodpovídá : Ing. J. Ďoubal      Termín : 31.12.17


Usnesení č. 33/17 ke jmenování člena Finančního výboru
Zastupitelstvo města j m e n u j e
pana Martina Hlavatého členem Finančního výboru ZM.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : . .Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2017 » 31. ledna 2017

Nahoru