31. března 2015

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 31.března 2015

Usnesení č. 37/15 k volbě přísedících Okresního soudu Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
pana Milana Duška, Kutná Hora,
paní Ivu Kubicovou, Kutná Hora,
paní Jitku Kubicovou, Kutná Hora,
a paní Jitku Zimmermannovou, Kutná Hora
přísedícími Okresního soudu Kutná Hora na funkční období 2015 - 2019.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 38/15 k obecně závazné vyhlášce č.1/2015
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 "POŽÁRNÍ ŘÁD".
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.04.15


Usnesení č. 39/15 ke změně zřizovacích listin příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
následující změny zřizovacích listin příspěvkových organizací:
Ve zřizovacích listinách všech příspěvkových organizací zřízených městem Kutná Hora se v čl. VI mění písm. b) posledního odstavce takto:

Do svého vlastnictví může příspěvková organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, a to:
"b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele s tím, že zřizovatel uděluje souhlas k přijímání peněžitých účelově neurčených darů ve smyslu § 37b odst.1 zákona č. 250/2000 Sb."
Zodpovídá : Mgr. Zahradníčková      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 40/15 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 31.12.2014
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2014.


Usnesení č. 41/15 k rozpočtovému opatření EKO č.1 - Dačického dům
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) Poskytnutí dotace Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO ve výši 600.000,- Kč na realizaci projektu: Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, pro rok 2015 na základě žádosti.

b) Předložený návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 1 - přesun rozpočtových prostředků z rozpočtové rezervy na pokrytí příspěvku Nadaci Kutná Hora - památka UNESCO ve výši 600.000,- Kč + pokrytí provozních nákladů roku 2015 Dačického domu ve výši 160.000 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 42/15 k rozpočtovému opatření EKO č.3-7
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3, snížení rozpočtových příjmů a výdajů ve výši 700 Kč a to z důvodu přijetí sdělení od Krajského úřadu Středočeského kraje o přesné výši příspěvku na výkon státní správy pro rok 2015 dle důvodové zprávy č. 1

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přijetí příspěvku od Městyse Suchdol za projednávání přestupků za předchozí roky 2004-2013 ve výši 206.837 Kč dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu vrácených finančních prostředků z vyúčtování dotací za rok 2014 v celkové výši 327.216 Kč důvodové zprávy č. 3

d) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 6, zapojení nedočerpaných prostředků z depozitního účtu do rozpočtu roku 2015 ve výši 2.501.281 Kč dle důvodové zprávy č. 4

e) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 7, navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu nového soudního rozhodnutí ve věci náhrady škody žalobce Jaroslava Boudy proti Jiřímu Šikalovi a Městu Kutná Hora ve výši 84.150 Kč. Jedná se o snížení již zaplacených soudních nákladů dle důvodové zprávy č. 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15


Usnesení č. 43/15 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 20. 1. 2015 - 18. 3. 2015.


Usnesení č. 44/15 k Zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 23. 3. 2015


Usnesení č. 45/15 k bezúplatnému nabytí části pozemku v k.ú.KH od ČR-SPÚ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3957/69 o výměře cca 240 m2 v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.18
Zrušeno usnesením ZM č. 19/19 ze den 29. 01. 2019.

Usnesení č. 46/15 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú.Sedlec u KH od KSÚS SK
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 597/8, p.č. 747/44, p.č. 747/46 a p.č. 747/47 o celkové výměře 1.917 m2, vše v k.ú. Sedlec u Kutné Hory z vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 47/15 ke směně části pozemků v k.ú.Sedlec u KH - p.Adamec
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 631/2 (dle geometrického plánu č. 868-71/2014 díl "b") o výměře 97 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 631/12 (dle geometrického plánu č. 868-71/2014 díl "a") o výměře 10 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví pana Václava Adamce,280 02 Kolín s finančním doplatkem ze strany p. Adamce ve výši 30.100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 48/15 k prodeji části pozemku v areálu pivovaru - p.Turek
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 1931/1 o výměře cca 370 m2 s garážemi a dílnou v k.ú. Kutná Hora panu Pavlu Turkovi, IČO 10244018, se sídlem Přítoky 71, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 49/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - Král obchodní centrum s.r.o.
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 1768/3 o výměře cca 1.100 m2 v k.ú. Kutná Hora společnosti Král obchodní centrum s.r.o., se sídlem Kollárova 311, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 50/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - pí Blažková
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 3994/5 o výměře cca 1200 - 1500 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Kláře Blažkové, Jaroměř.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 51/15 k prodeji pozemku v k.ú.KH - man.Petržílkovi
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 4271 o výměře 1.126 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Radku a Janě Petržílkovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 52/15 k prodeji pozemku v k.ú.Kaňk - Agro Pro CZ s.r.o.
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 702/39 o výměře 844 m2 v k.ú. Kaňk společnosti Agro Pro CZ s.r.o., se sídlem Cejl 29/76, Brno.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 53/15 k prodeji pozemku v k.ú.Kaňk - man.Férovi
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 703 o výměře 1.578 m2 v k.ú. Kaňk manželům panu Mgr. Janu a paní Ing. Magdaleně Férovým, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 54/15 k prodeji pozemku v k.ú.Červené Janovice - Obec Červené Janovice
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 1206 o výměře 85 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Červené Janovice Obci Červené Janovice, se sídlem č.p. 102 Červené Janovice, 285 42 Červené Janovice za celkovou kupní cenu ve výši 9.200,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.15


Usnesení č. 55/15 k odkupu lesních pozemků v k.ú.KH - Lesy ČR, s.p.
Zastupitelstvo města I. r u š í
bod II. usnesení č. 184/14 ze dne 23.9. 2014

II. s c h v a l u j e
odkoupení pozemků p.č. 3990/6 o výměře 34 m2 a p.č. 3991/4 o výměře 937 m2, včetně lesních porostů a všech dalších součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové za celkovou kupní cenu ve výši 22.900,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 56/15 k odkupu pozemků v k.ú.KH - HPH, spol. s r.o.
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení části pozemku p.č. 4155/1 o výměře cca 100 m2 a části pozemku p.č. 4158 o výměře cca 37 m2 v k.ú. Kutná Hora od společnosti HPH, spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 pozemku.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 57/15 ke zřízení věcného břemene - teplovodní propoj kotelen v KH - ČR - ŘSD
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Teplovodní propoj kotelen Hlouška a Šipší v Kutné Hoře" na pozemku p.č. 4512/1 v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 14.556,30,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 58/15 ke zřízení věcného břemene - doplňkové osvětlení přechodu pro chodce
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Doplňkové osvětlení přechodu pro chodce v ul. Hrnčířská, Kutná Hora" na pozemku p.č. 779/11 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude 87,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 59/15 ke zřízení věcného břemene - rozšíření veřejného osvětlení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Malín - rozšíření veřejného osvětlení pro ul. Křenová" na pozemku p.č. 625/2 v k.ú. Malín ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, včetně práva vstupu za účelem oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s tím, že záloha činí 500,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 60/15 ke zřízení věcného břemene - doplňkové osvětlení přechodu pro chodce
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Kutná Hora - Sedlec, Nad Sady - doplňkové osvětlení přechodu pro chodce" na pozemku p.č. 779/2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, včetně práva vstupu za účelem oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s tím, že záloha činí 1.650,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 61/15 ke zřízení věcného břemene - rozšíření veřejného osvětlení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Malín - rozšíření veřejného osvětlení pro ul. Starokolínská" na pozemcích p.č. 625/2 a p.č. 414/8 v k.ú. Malín ve vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, včetně práva vstupu za účelem oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude stanovena dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě a za omezené užívání silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji s tím, že záloha činí 1.470,- Kč bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 62/15 k uzavření dohody o přistoupení k dluhu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o přistoupení k dluhu s dohodou o jeho zaplacení na částku 53 076,00 Kč, dle žádosti paní Jany Davidové a Jany Vrbické, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 63/15 k uzavření smlouvy o koupi nemovité věci - MLaR
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
smlouvu o koupi nemovité věci, zřízení zástavního práva a věcného břemene na pozemek parc.č. 642 v k.ú. Předbořice mezi společností Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o., se sídlem Opatovice I čp. 43, Čáslav, Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora a společností Eko-ano s.r.o., se sídlem Havlíčkova čp. 104, Nové Dvory.

II. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene - služebnosti cesty na pozemku parc.č. 642 v k.ú. Předbořice ve vlastnictví Městských lesů a rybníků Kutná Hora, s.r.o., se sídlem Opatovice I. č.p. 43, Čáslav, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezplatně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 64/15 k rozdělení finančních prostředků z Fondu regenerace města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s rozdělením finančních prostředků v celkové výši 2.570.000,- Kč z Fondu regenerace města Kutné Hory pro rok 2015 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 65/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.3
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 3: přesun neinvestičních prostředků z rezervy rozpočtu města na rok 2015 ve výši 1.065.000,- Kč na položku Základní škola TGM Kutná Hora neinvestiční prostředky na částečně finanční zajištění odstranění havárií na budově školy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.04.15


Usnesení č. 66/15 k rozdělení finančních prostředků - Program regenerace MPR a MPZ
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na rozdělení finančních prostředků v celkové výši 1.790.000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2015 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 03.04.15


Usnesení č. 67/15 k pořízení nového územního plánu pro město Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s pořízením nového Územního plánu města Kutná Hora, jehož I. etapou budou přípravné práce pořizovatele včetně zpracování konceptu zadání pro vypracování nového Územní plánu města Kutné Hory (§ 6, odst. (5) staveb. zák. č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 19.05.15


Usnesení č. 68/15 k zastavení pořizování změny č.31 Územ.plánu města Kutné Hory
Zastupitelstvo města z a s t a v u j e
na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. pořizování změny č. 31 lokalizovanou na pozemky ve zjednodušené evidenci 135, 173/11 a 176/7 v katastrálním území Perštejnec.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 69/15 k zastavení pořizování změny č.34 Územního plánu města Kutné Hory
Zastupitelstvo města z a s t a v u j e
na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. pořizování změny č. 34 (parcely č. 71, 72, 73 a 281 v katastrálním území Neškaredice.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 70/15 k zastavení pořizovní změny č.37 Územního plánu města Kutné Hory
Zastupitelstvo města z a s t a v u j e
na základě ustanovení § 6, odst. (5), písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. pořizování změny č. 37 (parcely č. 685/107 v katastrálním území Kaňk.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 71/15 k pořizování změny č.49 Územního plánu města Kutné Hory
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o odmítnutí pořízení změny č. 49 Územního plánu města Kutné Hory (§ 46, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.) v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 1923/2 a 3841 v katastrálním území Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.04.15


Usnesení č. 72/15 k rozdělení finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2015
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.03.16


Usnesení č. 73/15 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 74/15 k pořízení změny č.51 Územního plánu města Kutné Hory
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s pořízením změny č. 51 Územního plánu města Kutné Hory v lokalitě vymezené pozemky parc. č. 3928/4, 3929/3 a 3934/8 v katastrálním území Kutná Hora ( § 6, odst. (5) a § 46, odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb.).
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 75/15 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města mimo investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 76/15 k hospodaření s prostředky Stabilního fondu v roce 2014
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování půjček ze "Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora" v roce 2014.


Usnesení č. 77/15 k zápisu č.02/2014 z jednání Kontrolního výboru ZM KH
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 02/2015 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutné Hory konaného dne 3.3.2015.

II. s c h v a l u j e
předložený plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města K. Hory na rok 2015.

III. u k l á d á
Kontrolnímu výboru ZM Kutná Hora
provést celkovou kontrolu investiční akce regenerace sídliště Šipší I. a

II. etapa.
Zodpovídá : Karel Koubský st.      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 78/15 k rozpočtovému opatření OK č.5
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OK č. 5 - navýšení rozpočtových příjmů a výdajů z důvodu přijetí platby na základě opravného daňového dokladu od Pavla Hlaváčka na výrobu ceny pro Mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže Kutná Hora ve výši 18.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.04.15


Usnesení č. 79/15 k výroční poštovní známce - 20.výročí zapsání KH na Seznam UNESCO
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OK č. 6 - navýšení a přesun rozpočtových prostředků pro vydání zvláštní poštovní známky u příležitosti 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam UNESCO v celkové výši 347.050,-- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.15Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2015 » 31. března 2015

Nahoru