30. ledna 2018

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 30.ledna 2018

Usnesení č. 1/18 k doplnění člena Rady města Kutná Hora
Zastupitelstvo města v o l í
pana RNDr. Ivo Šance, CSc., Kutná Hora do funkce člena Rady Města Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 2/18 ke změnám v Radě města Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. o d v o l á v á
pana Radima Fedoroviče, 284 01 Kutná Hora - Malín, z Rady města Kutná Hora.

II. v o l í
paní PhDr. Moniku Válkovou, 284 01 Kutná Hora členkou Rady města Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 3/18 k rozpočtovému opatření KAN č. 1
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) poskytnutí dotace pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, nemocnici Kutná Hora ve výši 1 000.000,- Kč na zajištění vybavení nově budované stanice paliativní péče na pracovišti nemocnice Kutná Hora, pro rok 2018 na základě žádosti.

b) předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

c) předložené rozpočtové opatření KAN č. 1 - pokrytí dotace pro Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje, nemocnici Kutná Hora ve výši 1 000 000,- Kč,- Kč.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.18


Usnesení č. 4/18 k tvorbě a čerpání Sociálního fondu na rok 2018
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tvorbou a čerpáním Sociálního fondu na rok 2018 a se Zásadami čerpání a užití Sociálního fondu na rok 2018

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.02.18


Usnesení č. 5/18 k VPS o poskytnutí dotace nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" pro rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem Města Kutná Hora.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.18


Usnesení č. 6/18 k zápisu Osadního výboru Malín
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis Osadního výboru Malín ze dne 05. 01. 2018

II. j m e n u j e
paní Denisu Kleinovou, Kutná Hora - Malín do funkce předsedkyně Osadního výboru Malín.

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.18


Usnesení č. 7/18 k odměnám za výkon funkce neuvolněným členům ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1.2.2018 ve výši maxima pro obce do 20.000 obyvatel.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.18


Usnesení č. 8/18 k připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s připojením se ke kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2018.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 10.03.18


Usnesení č. 9/18 ke zrušení částí usnesení ZM č. 42/17, 118/17 a 132/17
Zastupitelstvo města r u š í
a) bod II. písmeno b) usnesení zastupitelstva města číslo 42/17 ze dne 28. 3. 2017
b) druhou větu bodu b) usnesení zastupitelstva města číslo 118/17 ze dne 6. 6. 2017
c) bod b) usnesení zastupitelstva města číslo 132/17 ze dne 20. 6. 2017

Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.01.18


Usnesení č. 10/18 k OZV č. 1/2018 o změně vyhlášky č. 8/2015
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 o změně vyhlášky č. 8/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění vyhlášky č. 3/2017.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 11/18 k návrhu na rozpočtové opatření EKO č. 3 - 6
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 - kterým dochází k navýšení rozpočtových prostředků z důvodu zapojení nedočerpaného úvěru z roku 2016 ve výši 24 635 205,30 Kč a zapojení úvěru z roku 2017 ve výši 45 450 000 Kč dle důvodové zprávy č 1.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4 - kterým dochází k dodatečnému zapojení finančního zůstatku z roku 2017 ve výši 30 671 065 Kč dle důvodové zprávy č. 2

c) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 5; zapojení nedočerpaných prostředků z depozitního účtu do rozpočtu roku 2018 ve výši 1 335 847 Kč dle důvodové zprávy č. 3

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 12/18 ke konečné úpravě rozpočtu 2017
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
konečnou úpravu rozpočtu Města Kutná Hora 2017.


Usnesení č. 13/18 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ZM ze dne 22. 1. 2018


Usnesení č. 14/18 k prodeji Tellerova cukrovaru v Kutné Hoře
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

I. prodej části pozemku p.č. 2952 o výměře 6.002 m2 (dle geometrického plánu číslo 3324-29/2013 pozemek p.č. 2952/1), včetně inženýrských sítí a všech součástí a příslušenství, kterými je zejména stavba č.p. 1, v k.ú. Kutná Hora panu Ing. Pavlu Tomášovi, 198 00 Praha 9 za celkovou kupní cenu ve výši 5.000.000,- Kč.

II. uzavření předložené Kupní smlouvy se zřízením věcného práva předkupního č. KS - 1/OSM/JAJ/2018 v souladu s bodem I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18


Usnesení č. 15/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Malín (p. Mejstřík)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 525/1 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Malín panu Vojtěchu Mejstříkovi, 100 00 Praha 10.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.02.18


Usnesení č. 16/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Neškaredice (man. Vokálkovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 208/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Neškaredice manželům Václavu a Daniele Vokálkovým, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.02.18


Usnesení č. 17/18 k prodeji pozemků v k.ú. Kutná Hora (man. Lučivňákovi)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 1977/15 o výměře 566 m2 a p.č. 1977/16 o výměře 367 m2 v k.ú. Kutná Hora manželům Zuzaně a Alojzu Lučivňákovým, 284 01 Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.02.18


Usnesení č. 18/18 k prodeji části pozemku v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi)
Zastupitelstvo města I. r u š í
bod I. svého usnesení č. 164/16 ze dne 13.9. 2016.

II. s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 414/1 o výměře 22 m2 (dle geometrického plánu č. 504-21/2016 pozemek p.č. 414/16), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Malín manželům Luboši a Miroslavě Bubeníkovým, 284 01 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 24.300,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.04.18


Usnesení č. 19/18 k prodeji domu č.p. 71 v ul. Táborská, Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 3645 o výměře 266 m2 v k.ú. Kutná Hora, jehož součástí je stavba č.p. 71, společnosti Ambition s.r.o., IČ 28257430, se sídlem Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, 150 00 Praha 5.

II. u k l á d á
Radě města Kutná Hora předložit návrhy na řešení a využití této lokality. 
 
 
Zodpovídá : Ing.Viktora,starosta      Termín : 15.06.18


Usnesení č. 20/18 k prodeji budovy bývalé ZŠ č.p. 167 s pozemky v k.ú. Malín
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, vše v k.ú. Malín společnosti Ambition s.r.o., IČO 28257430, se sídlem Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, 150 00 Praha 5.

II. s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 1 o výměře 936 m2, jehož součástí je stavba č.p. 167, p.č. 2 o výměře 1218 m2, p.č. 3 o výměře 120 m2 a p.č. 4 o výměře 61 m2, včetně všech součástí a příslušenství, vše v k.ú. Malín formou výběrového řízení za následujících podmínek:
- nemovité věci budou využity k bydlení pro seniory,
- pozemek p.č. 2 o výměře 1218 m2 v k.ú. Malín bude nabízen k prodeji formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že vlastní kupní smlouva bude uzavřena, jakmile kolaudační rozhodnutí na rekonstrukci stavby č.p. 167, která je součástí pozemku p.č. 1 v k.ú. Malín, nabude právní moci.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 30.06.18
Bod II. zrušen usnesením ZM č. 139/20 ze dne 15. 9. 2020.

Usnesení č. 21/18 k prodloužení termínů plnění a zrušení usnesení
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení dle důvodové zprávy.

II. r u š í
svá usnesení č. 170/15 ze dne 15.9. 2015, č. 137/16 ze dne 28.6. 2016 a č. 219/17 ze dne 7.11. 2017.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.18


Usnesení č. 22/18 k VPS o poskyt. neinvestičních dotací na činnost - KULTURA
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2018 v oblasti KULTURA.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 23/18 k VPS o poskytnutí neinvestičních dotací - SPORT
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2018 pro oblast - SPORT.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 24/18 k VPS o poskytnutí neinvestiční dotace - VZDĚLÁVÁNÍ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2018 v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.02.18


Usnesení č. 25/18 k příspěvkovému programu (granty) - VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) rozdělení finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2018 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS dle důvodové zprávy

b) předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 26/18 k příspěvkovému programu (granty) - SPORT
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2018 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SPORT dle upravené důvodové zprávy

b) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle upravené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 27/18 k dotačnímu program (granty) - KULTURA + CALENDARIUM CUTHNA
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Města Kutná Hora pro rok 2018 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti KULTURA dle upravené důvodové zprávy

b) s výběrem projektů a rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Města Kutná Hora pro rok 2018 v kategorii CALENDARIUM CUTHNA dle upravené důvodové zprávy

c) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle upravené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 28/18 k výstavbě tréninkové haly - Sportovní hala Klimeška
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na tréninkovou halu
Akce Sportovní hala Klimeška

b) podání žádosti o dotaci na tuto dostavbu z budoucího dotačního titulu MŠMT, který bude vyhlášen pro letošní rok s tím, že žádost bude připravovat Odbor investic MÚ Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 29/18 k rozpočtovému opatření OI č. 01
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým rozpočtovým opatřením OI č. 01 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Rozpočtová rezerva" na investiční položku "Chodníky - Masarykova ul. Kutná Hora" ve výši 36.300,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 30/18 k vybudování mikrozáporového pažení p.č. 3775
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním trvalé stavby - mikrozáporového pažení v ulici Za Barborou, pozemek parc.č. 3775 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 31/18 k rozdělení dotací z rozpočtu na sociální účely pro rok 2018
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s návrhem na rozdělení finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kutná hora na sociální účely pro rok 2018 na základě přijatých žádostí a s veřejnoprávními smlouvami k níže uvedeným dotacím a) - i), k), l), n) - z):

a) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. - základní organizace Kutná Hora, na činnost sociálního charakteru pod názvem: Aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, ve výši 13.160,- Kč

b) Povídej, z. s., na činnost sociálního charakteru pod názvem: Psychologické poradenství pro rodiny vyhodnocené OSPOD jako ohrožené, ve výši 40.000,- Kč

c) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Kutná Hora, na činnost sociálního charakteru pod názvem: Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, ve výši 35.600,- Kč

d) Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, na činnost sociálního charakteru pod názvem: Sociální poradenství, ve výši 7.800,- Kč

e) Povídej, z. s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Poradna pro lidi v tísni, ve výši 184.233,- Kč

f) Povídej, z. s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Linka důvěry, ve výši 93.066,- Kč

g) DIGNO (důstojnost) z. s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Osobní asistence, ve výši 79.771,- Kč

h) Prostor plus o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Klubus, 44.634,- Kč

i) Prostor plus o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Terénní programy, ve výši 61.886,- Kč

j) Život 90, z. ú. na registrovanou sociální službu pod názvem: Tísňová péče, ve výši 114.372,- Kč.

k) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální poradenství, ve výši 39.220,- Kč

l) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociálně aktivizační služba (pro seniory a zdravotně postižené), ve výši 30.834,- Kč

m) Centrum pro integraci cizinců, o.p.s., na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální poradenství pro migranty, ve výši 21.256,- Kč

n) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Odborné sociální poradenství, ve výši 288.506,- Kč

o) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální rehabilitace při středisku Duhové Atrium, ve výši 66.254,- Kč

p) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Aktivizační programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ve
výši 94.206,- Kč

q) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Triangl, ve výši 170.368,- Kč.

r) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Charitní pečovatelská služba při středisku Duhové Atrium, ve výši 82.825,- Kč

s) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem:
Raná péče Na Sioně, ve výši 96.169,- Kč

t) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Sociální rehabilitace Ahoj, ve výši 140 739,- KČ

u) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Čtyřlístek - aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ve výši 261.156,- Kč

v) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Nízkoprahové denní centrum při středisku Duhové Atrium, ve výši 39.220,- Kč

w) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Noclehárna při středisku Duhové Atrium, ve výši 132.952,- Kč

x) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Terénní programy při středisku Duhové Atrium, ve výši 144.348,- Kč

y) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Aktivizační služby pro rodiny s dětmi Na Sioně, ve výši 94.966,- Kč

z) Oblastní charita Kutná Hora, na registrovanou sociální službu pod názvem: Terénní programy Racek, ve výši 122.189,- Kč


Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 28.02.18


Usnesení č. 32/18 k financování příspěvku roku 2018 pro Pečovatelskou službu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s financováním příspěvku Města Kutná Hora pro Pečovatelskou službu Kutná Hora pro rok 2018 ve výši 7.000.000,- Kč na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-16796/SOC/2016, které bylo vydáno Pečovatelské službě Města Kutná Hora Středočeským krajem dne 29.12.2016 s platností do 31.12.2019 a ke kterému Město Kutná Hora přistupuje s tím, že částka ve výši 2 100.000,- Kč je určena pro registrovanou sociální službu "Centrum denních služeb" a částka ve výši 4 900.000,- Kč pro registrovanou sociální službu "Pečovatelská služba".
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.18


Usnesení č. 33/18 k zápisu Kontrolního výboru ZM Kutná Hora
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 01/2018 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora, konaného dne 23.01.2018.

II. s o u h l a s í
s prodloužením termínů splnění usnesení ZM č. 160/17 ze dne 12. 9. 2017 a usnesení ZM č. 203/17 ze dne 7. 11. 2017 do 13. 3. 2018.
Zodpovídá : kontrolní výbor      Termín : 13.03.18
  
 
 
Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Karel Koubský, st., v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2018 » 30. ledna 2018

Nahoru