30. června 2015

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 30.června 2015

Usnesení č. 124/15 k vyhodnocení VŘ č.M 1/15 na prodej areálu pivovaru Lorec v KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) prodej pozemku p.č. 1931/1 o výměře 10390 m2, jehož součástí je stavba č.p. 11 a další stavby, pozemku p.č. 1931/2 o výměře 12 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/3 o výměře 279 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/4 o výměře 184 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/5 o výměře 46 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/6 o výměře 829 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/7 o výměře 180 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/8 o výměře 925 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/9 o výměře 42 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1931/10 o výměře 101 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1934/1 o výměře 628 m2, pozemku p.č. 1934/2 o výměře 70 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1934/3 o výměře 48 m2, jehož součástí stavba bez čp/če, pozemku p.č. 1935/2 o výměře 898 m2, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech inženýrských sítí a všech součástí a
příslušenství, společnosti SMART estate a.s., se sídlem Jožky Silného 2683/14, Kroměříž za celkovou kupní cenu ve výši 16.333.000,- Kč.

b) předložené znění kupní smlouvy č. 9/2015 na prodej nemovitých věcí uvedených v bodě I. tohoto usnesení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 125/15 k uzavření Dohody o společném postupu při prodeji pozemku p.č.785/100
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
uzavření Dohody o společném postupu při prodeji nemovité věci týkající se pozemku p.č. 785/100 o výměře 268 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory se společností InterCora, spol. s r.o., se sídlem Lochotínská 18, Plzeň a spol. Záveská a spol., v.o.s., se sídlem Ostrovského 253, 150 00 Praha 5, správce konkurzní podstaty úpadce Státní statek Čáslav, se sídlem Nad Rezkovcem 1114, Čáslav za podmínky, že bude se společností InterCora, spol. s r.o., se sídlem Lochotínská 18, Plzeň uzavřena dohoda o spolupráci, ve které se společnost InterCora, spol. s r.o., se sídlem Lochotínská 18, Plzeň zaváže mimo jiné k vybudování kruhové křižovatky, dětského hřiště a zeleni v dotčené lokalitě dle požadavků Města Kutné Hory, a dále za podmínky, že soud předloženou Dohodu o společném postupu při prodeji nemovité věci týkající se pozemku p.č. 785/100 o výměře 268 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory odsouhlasí a rovněž bude odsouhlasena věřitelským výborem.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 126/15 ke schvalování účetní závěrky Města KH za rok 2014
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
účetní závěrku Města Kutná Hora za rok 2014.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 127/15 k Závěrečnému účtu za rok 2014
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
s celoročním hospodařením Města Kutná Hora za rok 2014 bez výhrad

II. b e r e n a v ě d o m í
informace o výsledcích hospodaření za rok 2014 městem zřízených obchodních společností, které jsou součástí závěrečného účtu a příspěvkových organizací, jejichž účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku schválila Rada města dne 10. 6. 2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 128/15 k Závěrečnému účtu DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2014
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion KUTNOHORSKO za rok 2014.
Zodpovídá : Ing.Viktora,místostarosta      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 129/15 k rozpočtovým opatřením přijatým Radou města KH
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 13. 5. 2015 - 10. 6. 2015


Usnesení č. 130/15 k rozpočtovým opatřením EKO 12-13
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 12 - navýšení příjmů a výdajů na základě daňového přiznání za rok 2014. Položka "Daně z příjmů právnických osob za obec" ve výši 18 972 970 Kč dle důvodové zprávy.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 13 - navýšení příjmů u položky "nájem MLaR" ve výši 688 122 Kč a dosud vybraných pokut jednotlivých správců v celkové výši 1 580 709 Kč. Současně dojde navýšení rozpočtové rezervy v celkové výši 2 268 831 Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 131/15 k odpisu pohledávek
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na vzdání se práva a odpis pohledávek a jejich příslušenství v celkové výši 210.490,- Kč. Jedná se o pohledávky za zemřelými osobami.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 132/15 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 22. 6. 2015.


Usnesení č. 133/15 k rozpočtovému opatření EKO 14
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 14 - zapojení podílu na zisku společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. ve výši 700.000,-- Kč a navýšení rozpočtové rezervy dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.15


Usnesení č. 134/15 k rozpočtovému opatření EKO 15
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) Příplatek Průvodcovské službě Kutná Hora, spol. s r.o (dále PSKH) podle § 163 a násl. zák. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ve výši závazků PSKH za Městem Kutná Hora v celkové výši 1.730.000 Kč a příplatek peněžitým vkladem ve výši 984.000 Kč.

b) Přiloženou smlouvu o příplatku

c) Předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 15 - kterým dojde k rozpočtovému pokrytí příplatku poskytnutého PSKH dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.15


Usnesení č. 135/15 k bezúplatnému nabytí pozemků v k.ú.KH od ČR-SPÚ
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 3233/9 o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu č. 3535-016/2014 pozemek p.č. 3233/21), části pozemku p.č. 3233/10 o výměře 3 m2 (dle geometrického plánu č. 3535-016/2014 pozemek p.č. 3233/20), pozemku p.č. 3233/11 o výměře 2 m2 a pozemku p.č. 3233/12 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Kutná Hora z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 136/15 k vzájemnému darování pozemků na kruhové křižovatce na Kaňku
Zastupitelstvo města I. r u š í
bod II. svých usnesení č. 7/09 a č. 8/09 ze dne 27.1. 2009

II. s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 472-25/2012 ze dne 19.12. 2012:
- díl "b3" o výměře 154 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 757/10,
- díl "a6" o výměře 8 m2, oddělený z parcely č. 739/6 a sloučený do parcely č. 637/15,
- díl "b8" o výměře 1 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 646/9,
- díl "a4" o výměře 37 m2, oddělený z parcely č. 739/6 a sloučený do parcely č. 646/10,
- dílu "b2" o výměře 22 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 646/10,
- díl "b4" o výměře 45 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 646/10,
- část pozemku p.č. 739/6 o výměře 394 m2, nově označená jako parcela č. 739/16,
- část pozemku p.č. 739/6 o výměře 116 m2, nově označená jako parcela č. 739/17,
- díl "a1" o výměře 385 m2, oddělený z parcely č. 739/6 a sloučený do parcely č. 739/18,
- díl "b6" o výměře 49 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 739/18,
- díl "b7" o výměře 1 m2, oddělený z parcely č. 757 a sloučený do parcely č. 739/18,
a dále staveb parkoviště na pozemku p.č. 739/16 v účetní hodnotě ve výši 525.990,- Kč a komunikace na pozemku p.č. 637/15 v účetní hodnotě ve výši 555.360,- Kč, vše v k.ú. Kaňk, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, do vlastnictví Města Kutná Hora.

III. s c h v a l u j e
bezúplatný převod následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 472-25/2012 ze dne 19.12. 2012:
- díl "d1" o výměře 65 m2, oddělený z parcely č. 565/2 a sloučený do parcely č. 739/19,
- díl "c2" o výměře 690 m2, oddělený z parcely č. 637 a sloučený do parcely č. 739/19,
- díl "h5" o výměře 102 m2, oddělený z parcely č. 646/1 a sloučený do parcely č. 739/19,
- díl "g2" o výměře 114 m2, oddělený z parcely č. 565/1 a sloučený do parcely č. 757/11,
- díl "d2" o výměře 5 m2, oddělený z parcely č. 565/2 a sloučený do parcely č. 757/11,
- díl "f1" o výměře 98 m2, oddělený z parcely č. 566 a sloučený do parcely č. 757/11,
- díl "c5" o výměře 7 m2, oddělený z parcely č. 637 a sloučený do parcely č. 757/11,
vše v k.ú. Kaňk, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Města Kutná Hora do vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 137/15 k prodeji části pozemků v k.ú.KH - p.Tvrdík
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemků p.č. 3993/1 o výměře cca 270 m2 a p.č. 3994/5 o výměře cca 810 m2 v k.ú. Kutná Hora panu Tomáši Tvrdíkovi, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.07.15


Usnesení č. 138/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - p.Hubička
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 2544 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Radku Hubičkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m2 pozemku za podmínky, že nový vlastník na své náklady vybuduje do 31.12. 2016 na hranici části pozemku p.č. 2544, která zůstane ve vlastnictví Města Kutné Hory, a kupované části pozemku p.č. 2544, vše v k.ú. Kutná Hora zděné oplocení výšky cca 2m. V případě nedodržení této podmínky je Město Kutná Hora oprávněno odstoupit od kupní smlouvy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 139/15 k prodeji pozemků v k.ú.KH - HPH, spol. s r.o.
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej pozemků p.č. 3246/2 a p.č. 3691/3 v k.ú. Kutná Hora společnosti HPH, spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora.

II. s c h v a l u j e
prodej podílu ve výši id. 2/3 pozemku p.č. 3246/29 o výměře 1.410 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, společnosti HPH, spol. s r.o., se sídlem Čáslavská 234, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 98.297,- Kč + DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.09.15


Usnesení č. 140/15 k prodeji části pozemku v k.ú.KH - pí Jarošová, p.Němeček
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) prodej části pozemku p.č. 3688/1 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, panu Mgr. Jiřímu Němečkovi, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 140,- Kč/m2 pozemku + 1.000,- Kč (1/2 znalečného) + DPH.
b) prodej části pozemku p.č. 3688/1 o výměře cca 310 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, paní Mgr. Evě Jarošové, Kutná Hora za kupní cenu ve výši 140,- Kč/m2 pozemku + 1.000,- Kč (1/2 znalečného) + DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.18
  Zrušeno usnesením ZM č. 122/18 ze dne 19. 06. 2018.
  
Usnesení č. 141/15 k odkupu části pozemku v k.ú.Malín - pí Zvolánková
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odkoupení části pozemku p.č. 227/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Malín (dle geometrického plánu č. 492-19/2015 díl "e") od paní Heleny Zvolánkové, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 2.100,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 142/15 ke zřízení věcného břemene - rekonstrukce ul.Na Plácku v Malíně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Odvodňovací potrubí a výústní objekt" dle projektové dokumentace vypracované Projektovou a konzultační kanceláří pro dopravní stavby Ing. Jiří Kejval, Jana Hubalová, se sídlem Nádražní 437, 284 01 Kutná Hora na rekonstrukci ul. Na Plácku v Malíně na části pozemku p.č. 566/8 v k.ú. Malín ve vlastnictví ČR - Povodí Labe, s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene, minimálně částku ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Roční užitek pro tento účel je 20,- Kč/m2 plochy věcného břemene + DPH.

b) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Odvodňovací potrubí" dle projektové dokumentace vypracované Projektovou a konzultační kanceláří pro dopravní stavby Ing. Jiří Kejval, Jana Hubalová, se sídlem Nádražní 437, 284 01 Kutná Hora na rekonstrukci ul. Na Plácku v Malíně na části pozemku p.č. 580/2 v k.ú. Malín ve vlastnictví paní Evy Malinové,Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 350,- Kč/bm bez DPH.

c) zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v právu zřídit stavbu "Odvodňovací potrubí" dle projektové dokumentace vypracované Projektovou a konzultační kanceláří pro dopravní stavby Ing. Jiří Kejval, Jana Hubalová, se sídlem Nádražní 437, 284 01 Kutná Hora na rekonstrukci ul. Na Plácku v Malíně na části pozemku p.č. 187 v k.ú. Malín ve vlastnictví paní Mgr. Ladislavy Krčmářové, Kutná Hora, včetně práva vstupu za účelem kontroly, oprav a údržby stavby, ve prospěch Města Kutná Hora. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 350,- Kč/bm bez DPH.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 143/15 k ukončení exekuce - pí Tomková
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s ukončením exekuce č.j. 070 Ex 1133/09 a uzavřením dohody o splácení dluhu nebo s prominutím další sankce z prodlení proti Věře Tomkové,Jíkev.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.07.15


Usnesení č. 144/15 k vybudování rampy pro imobilní osoby v ul.Puškinská před čp.577
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s umístěním trvalé stavby - rampy pro imobilní osoby - v ulici Puškinská před čp.577, pozemek parc.č. 4591/5 v k.ú. Kutná Hora
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 10.07.15


Usnesení č. 145/15 k rozpočtovému opatření OSM-OSN č.14/15
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - OSN č. 14/15, kterým dochází ke zřízení nové
příjmové položky Šultysova 154 -155 náhrady ve výši 712.498,-- Kč a ve stejné finanční výši dochází k navýšení výdajové položky byty opravy.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.07.15


Usnesení č. 146/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.7 a 10
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 7:
přesun prostředků z položky školství - rezerva u SRP 2867 v celkové výši 150.000,00 Kč na položku Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora neinvestiční prostředky na částečné finanční zajištění odstranění havárie podlahy v tělocvičně školy dle důvodové zprávy

b) návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 10:
přesun prostředků z položky školství - rezerva u SRP 2867 v celkové výši 200.000,00 Kč na položku Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora neinvestiční prostředky na částečné finanční zajištění odstranění havárie podlahy v tělocvičně školy dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing..Zahradníček,Mgr.Seifert      Termín : 15.07.15


Usnesení č. 147/15 ke snížení příspěvku z Fondu regenerace města KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se snížením poskytnutého příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2015 na obnovu domu čp. 4 U Splavu v Kutné Hoře a to z poskytnutých 80.000,- Kč na 40.000,- Kč dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.12.15


Usnesení č. 148/15 ke zbourání výrobní budovy umístěné na pozemku p.č.595/1
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zbouráním výrobní budovy (starých pecí) umístěné na pozemku p. č. 595/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : . .


Usnesení č. 149/15 k rozpočtovému opatření OPPŠ č.9 Fond regenerace města KH
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
rozpočtové opatření OPPŠ č. 9 - zapojení zůstatku Fondu regenerace města Kutné Hory z roku 2014 ve výši 596.640,- Kč dle důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 06.07.15


Usnesení č. 150/15 ke schválení Zadání Územního plánu Kutná Hora
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
na základě ustanovení § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb. zadání Územního plánu Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.17


Usnesení č. 151/15 ke schválení 3.aktualizace Akčního plánu Strategic.plánu rozvoje města
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
3. aktualizací Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Kutné Hory v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.07.15


Usnesení č. 152/15 k dotaci - Regenerace zeleně města Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s přijetím dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce "Regenerace zeleně města Kutná Hora", ve výši 255.095,95,-Kč

b) se zněním smlouvy č. 14178046 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, která je přílohou tohoto návrhu
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 153/15 k závěrečnému účtu DSO Česká inspirace za rok 2014
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2014.


Usnesení č. 154/15 k závěrečnému účtu DSO České dědictví UNESCO za rok 2014
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2014.Bc. Martin Starý, v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2015 » 30. června 2015

Nahoru