3. května 2016

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 3.května 2016

Usnesení č. 68/16 ke změně kategorie Jednotky požární ochrany v Malíně
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
změnu kategorie Jednotky požární ochrany v Malíně z kategorie V na kategorii III.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 69/16 k ukončení partnerství s městem Bamenda v Kamerunu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s ukončením partnerství s městem Bamenda v Kamerunu z důvodu neprodloužení partnerské smlouvy o vzájemné spolupráci.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 70/16 k záměru zřízení Mezinárodní Univerzity
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se záměrem zřízení Mezinárodní Univerzity Svatého Prokopa v Kutné Hoře.
Zodpovídá : Bc.Martin Starý,starosta      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 71/16 k přijetí investičního úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zveřejněním „Výzvy veřejného zadavatele k podání nabídky“ a následným uzavřením smlouvy o přijetí investičního úvěru v limitní výši 94.000.000,- Kč na akce a za podmínek uvedených v důvodové zprávě. Smlouva bude podepsána s vítězem výběrového řízení.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 72/16 k rozpočtovému opatření EKO č. 10 - poskytnutí půjčky
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) poskytnutí úročené půjčky TJ Sparta Kutná Hora, na nákup tenisové haly, ve výši 1.699.800,- Kč.
b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 10 - na pokrytí schválené půjčky TJ Sparta Kutná Hora dle bodu a), která bude kryta snížením rozpočtové rezervy, zapojením dodatečných příjmů a splátek uvedené půjčky a úroků v roce 2016.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.05.16
Zrušeno usnesením ZM č. 181/16 ze dne 8. 11. 2016.

Usnesení č. 73/16 k rozpočtovým opatřením přijatým radou města
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 16. 3. 2016 - 13. 4. 2016


Usnesení č. 74/16 k obnovení kontokorentního úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s obnovením kontokorentního úvěru na běžném účtu Města, vedeném u ČS a.s., ve výši 15.000.000,- Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů pro financování výdajů rozpočtu Města. Konečná splatnost - jeden rok od podpisu smlouvy o úvěru, tj. konec června roku 2017. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 75/16 k plnění rozpočtu města k 31.3.2016
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 31. 3. 2016.


Usnesení č. 76/16 k zápisu Finančního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 25. 4. 2016


Usnesení č. 77/16 k bezúplatnému nabytí pozemku v k.ú. Neškaredice (ČR - SPÚ)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
bezúplatné nabytí pozemku p.č. 195/7 o výměře 15 m2 v k.ú. Neškaredice z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.18
Zrušeno usnesením ZM č. 19/19 ze den 29. 01. 2019.   
   
Usnesení č. 78/16 k odkupu nemovitostí v k.ú. Kutná Hora (A-Trading, a.s.)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
odkoupení pozemku p.č. 1984, jehož součástí je stavba č.p. 352, a pozemku p.č. 1985, vše v k.ú. Kutná Hora od společnosti A - Trading, a.s., IČ 48289540, se sídlem Karlova 455/48, Praha 1.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 79/16 k prodeji části pozemků v k.ú. Kutná Hora (pí Uhrová)
Zastupitelstvo města I. n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 4816 o výměře cca 50 m2 a p.č. 4818/5 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Karolině Uhrové, Kutná Hora.

II. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemků p.č. 3993/1, 3994/5, 3997/2, 3998/1, 3998/7, 3998/10, 3999/3, 4000/1, 4000/5, 4002, 4816, 4818/5, 4819/1, 4819/17 a 4819/18 nebo jejich částí, vše v k.ú. Kutná Hora do doby zpracování a projednání projektové dokumentace na zainvestování lokality U všech svatých technickou a dopravní infrastrukturou.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 80/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Vondráková, p. Pánek)
Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 1454/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora paní JUDr. Michaele Vondrákové a panu MVDr. Lukáši Pánkovi,Miskovice.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 15.05.16


Usnesení č. 81/16 k prodeji Tellerova cukrovaru s přilehlými pozemky
Zastupitelstvo města I. t r v á
na svém usnesení č. 152/13 ze dne 10.9. 2013

II. n e s c h v a l u j e
prodej pozemku p.č. 2930/1, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 2930/2, jehož součástí je stavba č.p. 208, pozemku p.č. 2930/4, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 2930/6, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku p.č. 2931, pozemku p.č. 2932/1, jehož součástí je stavba č.p. 190, pozemku p.č. 2932/2, pozemku p.č. 2933, pozemku p.č. 2948/1, pozemku p.č. 2949/4, pozemku p.č. 2952, jehož součástí je stavba č.p. 1, o celkové výměře 20.720 m2, vše v k.ú. Kutná Hora dle žádosti p. Marka Bartese,Praha 7, p. Franciscuse Achtena,Praha a p. Martina Kiekenapa,Vídeň.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.05.16


Usnesení č. 82/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Kaňk (TJ Sokol Kaňk z.s.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 626 o výměře 24 m2 (dle geometrického plánu č. 511-20/2015 pozemek p.č. 626/4) v k.ú. Kaňk Tělovýchovné jednotě Sokol Kaňk z.s., IČ 65248929, se sídlem Kaňk č.ev. 01, 284 04 Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 9.600,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 83/16 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Pulda, Šturmovi)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
prodej části pozemku p.č. 3689/2 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, do podílového spoluvlastnictví pana Martina Puldy (podíl ve výši id. 1/3), paní Lenky Šturmové (nar.1965, podíl ve výši id. 4/9), paní Lenky Šturmové (nar.1997, podíl ve výši id. 1/9) a paní Zdeňky Šturmové (podíl ve výši id. 1/9), všichni bytem Kutná Hora za kupní cenu ve výši 550,- Kč/m2 pozemku (+ 2.420,- Kč znalečné).
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16
Zrušeno usnesením ZM č. 15/17 ze dne 31. 1. 2017.

Usnesení č. 84/16 k odstranění stavby vodojemu v k.ú. Poličany
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
odstranění stavby bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. 49 o výměře 50m2 v k.ú. Poličany.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 85/16 k rozpočtovým opatřením OSM č. 4/16, č. 7/16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 4/16, kterým dochází ke snížení příjmové položky KH TEBIS s.r.o. nájem o částku 1.210.000,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude snížena výdajová položka "rozpočtová rezerva".

b) předložený návrh na rozpočtové opatření OSM č. 7/16, kterým dochází k navýšení výdajové rozpočtové položky Dačického dům - provozní náklady o částku 200.000,-- Kč s tím, že o stejnou částku bude navýšena příjmová položka Odboru dopravy a silničního hospodářství.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 07.05.16


Usnesení č. 86/16 ke směně části pozemků v k.ú. KH (spol.HOME INTERIORS s.r.o.)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
směnu části pozemku p.č. 4366/1 o výměře 72 m2 (dle geometrického plánu č. 3678-17/2016 pozemek p.č. 4366/3), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví Města Kutná Hora za část pozemku p.č. 4376 o výměře 72 m2 (dle geometrického plánu č. 3678-17/2016 pozemek p.č. 4376/2), včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Kutná Hora ve vlastnictví společnosti HOME INTERIORS s.r.o., IČ 27887278, se sídlem Kateřinská 1541/5, 120 00 Praha 2 s finančním doplatkem ze strany spol. HOME INTERIORS s.r.o. ve výši 1.820,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. A. Šorčíková      Termín : 31.08.16


Usnesení č. 87/16 k udělení čestného občanství
Zastupitelstvo města u d ě l u j e
titul Čestný občan města Kutná Hora panu Miroslavu Jiřištovi.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 31.07.16


Usnesení č. 88/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s firmou BLUE POINT CZ s.r.o., Vladimír Střihavka, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 200.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 89/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s paní Danuškou Mertovou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 80.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 90/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s panem Tomášem Dáňou,
284 01 Kutná Hora na částku ve výši 100.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 91/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s Římskokatolickou farností Kutná Hora - Sedlec se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora na částku ve výši 180.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 92/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s paní Ing. Ivou Vopěnkovou a Mgr. Janem Vopěnkou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 150.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 93/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s Českomoravskou provincií Římské unie řádu sv. Voršily se sídlem Ostrovní 139/11, 110 00 Praha 1 na částku ve výši 300.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 94/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s paní Ing. Janou Vokřálovou a Ing. Drahoslavem Vokřálem, 280 02 Kolín 2 na částku ve výši 80 000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 95/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s panem Mgr. Janem Chejnem, 120 00 Praha 2 na částku ve výši 250.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 96/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s panem Romanem Sádlem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 80.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 97/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s paní Ingrid Loudovou a Miroslavem Loudou, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 200.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 98/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s Římskokatolickou farností Arciděkanství Kutná Hora se sídlem Jakubská ulice 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 500.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 99/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s Římskokatolickou farností Arciděkanství Kutná Hora se sídlem Jakubská ulice 1, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 300.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 100/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s panem Bc. Adamem Princem, 284 01 Kutná Hora na částku ve výši 20.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 101/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s panem Bc. Pavlem Andrlem, 538 64 Jenišovice na částku ve výši 30.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 102/16 k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z FRM KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2016 s firmou EGUS INVEST a.s., Ing. Jiřím Procházkou, se sídlem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2 - Nové Město na částku ve výši 100.000,- Kč.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 20.05.16


Usnesení č. 103/16 k poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení žadatelům mimo VŘ dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 31.12.16


Usnesení č. 104/16 k přijetí dotace - Územní plán Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím dotace na projekt "Územní plán Kutná Hora"
Zodpovídá : Mgr. V. Klimentová      Termín : 30.05.16


Usnesení č. 105/16 k rozpočtovému opatření OI č. 12 - 16
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) Rozpočtové opatření OI č. 12 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Revitalizace Vrchlice v Kutné Hoře" ve výši 102.850,- Kč.

b) Rozpočtové opatření OI č. 13 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Protipovodňová opatření v povodí Vrchlice - Denemarkův mlýn" ve výši 260.000,- Kč.

c) Rozpočtové opatření OI č. 14 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Lesopark Kaňk - západní část" ve výši 139.150,- Kč.

d) Rozpočtové opatření OI č. 15 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Cyklostezka Sídliště - Kaňk" ve výši 19.965,- Kč.

e) Rozpočtové opatření OI č. 16 - přesun rozpočtových prostředků z položky "Zdroje financování investičních akcí" na investiční položku "Přístřešek na autobusovém nádraží" ve výši 12.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 05.05.16


Usnesení č. 106/16 k zařazení nových položek do zásobníku investičních akcí
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
zařazení těchto nových akcí do zásobníku prací připravovaných pro žádosti o dotace do dalšího období dle důvodové zprávy:
Rekonstrukce Sankturinovského domu
Protipovodňová opatření na toku Vrchlice a jejích přítocích
Revitalizace toku Vrchlice pod Vlašským Dvorem
Turistická stezka Sídliště Kaňk
Lesopark na Kaňku

II. u k l á d á
OI a EO zařadit tento seznam do Zásobníku prací

Zodpovídá : Janál, Zahradníček      Termín : 25.06.16


Usnesení č. 107/16 k veřejnopráv.sml. o poskytnutí dotace - Protialkohol.záchytná stanice
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Městem Kolín jako příjemcem ve výši 70.000,- Kč.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 108/16 k veřejnopráv. sml. o poskytnutí dotace na r.2016 (sociální služby)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Digno (důstojnost) z.s. (dříve název: Občanské sdružení Digno(důstojnost)) jako příjemcem ve výši 80.000,- Kč

b) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2016 mezi Městem Kutná Hora jako poskytovatelem a Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii (dříve název: Dítě a kůň - Sdružení pro hipoterapii) jako příjemcem ve výši 50.000,- Kč
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 30.06.16


Usnesení č. 109/16 k zápisu č. 02/2016 z jednání Kontrolního výboru ZM
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
Zápis č. 02/2016 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutné Hory ze dne 30.03.2016.Bc. Martin Starý, DiS., v. r., starosta
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2016 » 3. května 2016

Nahoru