29. října 2013

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 29.října 2013

Usnesení č. 179/13 k účasti obce ve společnosti VHS Vrchlice-Maleč
Zastupitelstvo města I. r u š í
a) bod a) svého usnesení č. 31/13 ze dne 19. března 2013.
b) bod a) svého usnesení č. 147/13 ze dne 10. září 2013

II. s c h v a l u j e
a) koupit 60,59 % z celkového počtu akcií na majitele v listinné podobě společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČ: 46356967 a to však maximálně v počtu 1.983 kusů za cenu 250,-- Kč za jednu akcii.

b) nákup 60,57 % z celkového počtu akcií na majitele v listinné podobě, společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČ: 46356967 a to však maximálně v počtu 5 482 kusů za cenu 250,- Kč za jednu akcii.

Zodpovídá : RNDr. Šanc, Ing.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 180/13 k plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.9.2013
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění rozpočtu města k 30. 9. 2013.


Usnesení č. 181/13 ke stanovisku pracovní skupiny "Výherní hrací přístroje"
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
konečné stanovisko pracovní skupiny "Výherní hrací přístroje", které doporučuje Zastupitelstvu města Kutná Hora provoz loterií i po 1.1.2015.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 182/13 k obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č. 3/2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 3 /2013 , kterou se zrušuje OZV 09/2011.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 183/13 k obecně závazné vyhlášce Města Kutná Hora č. 4/2013
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Kutná Hora č. 4 /2013 regulaci provozu loterií a jiných podobných her.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 184/13 k rozpočtovým opatřením přijatých Radou města Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření přijatá Radou města dne 11. 9. 2013 - 9. 10. 2013.


Usnesení č. 185/13 k zápisu finančního výboru
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis Finančního výboru ze dne 21. 10. 2013.


Usnesení č. 186/13 k rozpočtovému opatření EKO č. 55
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 55 - kterým dochází k navýšení provozního příspěvku pro TJ Sparta Kutná Hora na pokrytí ztráty z venkovních bazénů za rok 2013 v celkové výši 1.088.465,-- Kč. Toto navýšení bude kryto z rozpočtové rezervy na pokrytí ztráty PO dle důvodové zprávy č. 1.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 187/13 ke schválení návrhu soudního smíru a přijetí překlenovacího úvěru
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
1. s uzavřením soudního smíru, kde na straně žalobce je AS ZIZLAVSKY v.o.s. a na straně žalovaného mimo jiné i Město Kutná Hora s tím, že návrh na schválení soudního smíru tvoří přílohu tohoto usnesení.

2. s přijetím poptaného překlenovacího úvěru v limitní výši 16.000.000,- Kč, který bude použit na úhradu mimosoudního vyrovnání v rámci insolvenčního řízení kauzy Nemocnice KH. Úvěr bude splatný do konce roku 2015. Smlouva bude podepsána s vítězem poptávkového řízení. Zdroje budou použity v souladu s předmětem poptaného úvěru.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 188/13 k uložení finančních prostředků do spořících státních dluhopisů
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s pořízením spořících státních dluhopisů, které budou emitovány v r. 2013, a to až do výše 1 mil. Kč s maximální splatností 5 let, a to za předpokladu, že výnos do splatnosti bude minimálně 2,3 % p.a.

b) předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 56 - kterým dochází k zapojení zůstatku běžného účtu /položka 8115/ ve výši 1 mil. Kč. Tyto zdroje budou využity na nákup výše uvedených státních spořících dluhopisů.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.01.14


Usnesení č. 189/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Špírová, p. Krejdl)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 868 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Kutná Hora paní Anitě Špírové, Kutná Hora a panu Jaroslavu Krejdlovi, Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.11.13


Usnesení č. 190/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (p. Ducháček)
Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 615/1 o výměře 23 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory panu Františku Ducháčkovi, Stará Paka.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 15.11.13


Usnesení č. 191/13 k prodeji části pozemku v k.ú. Červené Janovice (pí Svobodová)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s vyvěšením záměru na prodej části pozemku p.č. 479/3 o výměře cca 135 m2 v k.ú. Červené Janovice dle žádosti paní Gabriely Svobodové, Kutná Hora.


Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 04.12.13


Usnesení č. 192/13 k prodeji části pozemku v Poličanech (p. Štengl)
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s prodejem pozemku p.č. 77/1 o výměře 279 m2 v k.ú. Poličany panu Josefu Štenglovi,Kutná Hora

II. s o u h l a s í
s prodejem části pozemku p.č. 77/1 o výměře 178 m2 (dle geometrického plánu č. 179-59/2013 ze dne 9.7. 2013 pozemek p.č. 77/5) v k.ú. Poličany panu Josefu Štenglovi, Kutná Hora za celkovou kupní cenu ve výši 49.935,- Kč.
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 193/13 k zániku věcného práva předkupního k nemovitostem v Kutné Hoře (man. Čechovi)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zánikem věcného práva předkupního založeného kupní smlouvou ze dne 5.12. 1997 ve prospěch Města Kutná Hora k domu čp. 23 na pozemku p.č. 1765, pozemku p.č. 1765 o výměře 150 m2 a pozemku p.č. 1766/3 o výměře 265 m2 v k.ú. Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 194/13 k bezúplatnému převodu pozemků v KH od Státního pozemkového úřadu
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s bezúplatným převodem pozemků p.č. 911/2 o výměře 1.252 m2 a p.č. 911/17 o výměře 403 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 195/13 k bezúplatnému převodu části pozemků v k.ú. K.Hora od ČR - ÚZSVM
Zastupitelstvo města I. n e s o u h l a s í
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 4127/4 o výměře cca 1.280 m2 a pozemků p.č. 4127/42 o výměře 34 m2 a p.č. 4128/492 o výměře 588 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

II. s o u h l a s í
s bezúplatným převodem části pozemku p.č. 4127/4 o výměře cca 30 m2 a části pozemku p.č. 4128/492 o výměře cca 90 m2 v kat. území Kutná Hora Městu Kutná Hora od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.12.14


Usnesení č. 196/13 ke kupní ceně za pozemky v Kutné Hoře (Lesy ČR I.)
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í ,
že odkup pozemků p.č. 4210 o výměře 1.352 m2, p.č. 4255 o výměře 2.941 m2, p.č. 4260 o výměře 1.255 m2, p.č. 4523/4 o výměře 1.604 m2 a p.č. 4523/7 o výměře 3.503 m2, včetně lesních porostů, v k.ú. Kutná Hora Městem Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové bude realizován za celkovou kupní cenu ve výši 357.300,- Kč.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 197/13 ke kupní ceně za pozemky (Lesy ČR II.), rozpoč.opatření EKO č. 53
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
že odkup pozemků p.č. 4258/2 o výměře 1.399 m2, p.č. 4258/4 o výměře 1.713 m2, p.č. 4259/2 o výměře 752 m2, p.č. 4259/3 o výměře 1.253 m2, p.č. 4259/8 o výměře 2925 m2, p.č. 4263/7 o výměře 15 m2, p.č. 4267/1 o výměře 1.141 m2, p.č. 4537/3 o výměře 11.562 m2, včetně lesních porostů, v k.ú. Kutná Hora Městem Kutná Hora od ČR - Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové bude realizován za celkovou kupní cenu ve výši 546.000,- Kč.

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření EKO č. 53 - navýšení výdajů z důvodu výkupu pozemků p.č. 4258/2, p.č. 4258/4, p.č. 4259/2, p.č. 4259/3, p.č. 4259/8, p.č. 4263/7, p.č. 4267/1, p.č. 4537/3, včetně lesních porostů, v k.ú. Kutná Hora ve výši 546.000,- Kč. Výdaje budou kryty navýšením příjmů na položce vybraných pokut Městské policie a Odboru životního prostředí dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 31.03.14


Usnesení č. 198/13 k plnění usnesení ZM - prodloužení termínů usnesení
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s prodloužením předložených termínů na splnění usnesení ZM dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.11.13


Usnesení č. 199/13 k uzavření dohody o splácení dluhu (paní Červeňáková)
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené dohody o splácení dluhu na částku 124.589,00 Kč pro paní Vierku Červeňákovou,Kutná Hora.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.11.13


Usnesení č. 200/13 k uzavření smlouvy o bezplatném převodu majetku - Sparta Kutná Hora
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o bezplatném převodu majetku, která je obsažena ve Smlouvě o nájmu nemovitostí a nebytových prostor v čl. XIII. mezi Městem Kutná Hora, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora a občanským sdružením Sparta Kutná Hora, IČ 70827427, se sídlem U Lorce 57, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 15.11.13


Usnesení č. 201/13 ke zbourání zděného přístřešku - Čáslavská čp. 28
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
se zbouráním zděného přístřešku v bývalém areálu ČSAD v ulici Čáslavská čp. 28, Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 30.09.14


Usnesení č. 202/13 ke zbourání zdi včetně zděných přístřešků
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k usnesení zastupitelstva města č. 175/12 týkající se zbourání dělící zdi včetně zděných přístřešků a oplocení na pozemku p.č. 2952 v k.ú. Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 29.10.13


Usnesení č. 203/13 ke sml.o budoucí sml.darovací - Lesní cesta k Havířské boudě
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené smlouvy o budoucí smlouvě darovací a o zřízení věcného břemene řešící převod stavby lesní cesty k Havířské boudě se všemi jejími součástmi a příslušenstvím.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 204/13 k rozpočtovému opatření - OSM - OSN č. 35/13
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem OSM - OSN č.35/13, kterým dochází k přesunu rozpočtových prostředků ve výši 455.016,-- Kč do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře jako investiční příspěvek na rekonstrukci topení, a to na úkor rozpočtových položek byty teplo (149.116,-- Kč), neprivatizované byty - FO (85.000,-- Kč), neprivat.byty - el.en. (10.000,-- Kč), neprivat.byty - výtah, úklid (2.900,-- Kč), neprivat.byty poplatky ( 33.000,-- Kč), neprivat.byty-teplo (72.000,-- Kč), neprivat.byty - TUV ( 57.000,-- Kč) a položky neprivat.byty - vodné, stočné (46.000,-- Kč).
Zodpovídá : Ing. R.Zahradníček      Termín : 01.11.13


Usnesení č. 205/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 8
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 8:
1. navýšení příjmové části rozpočtu Města Kutná Hora (příjmy SRP 2867) v celkové výši 18.486,- Kč

2. navýšení neinvestičních příspěvků v celkové výši 18.486,- Kč:
a) pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora, Benešova 149 ve výši 10.000,- Kč na částečnou úhradu odstranění havarijního stavu rozvodu teplé vody
b) pro příspěvkovou organizaci Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora ve výši 8.486,- Kč na částečnou úhradu odstranění nebezpečných dřevin dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Mgr.Seifert      Termín : 10.11.13


Usnesení č. 206/13 k navýšení příspěvku z Fondu regenerace města
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým návrhem na navýšení příspěvku z Fondu regenerace města Kutné Hory na rok 2013 na akci "Restaurování kamenných článků vnějšího pláště předsíně a presbytáře jihovýchodní stěny kostela sv. Vavřince" Kutná Hora - Kaňk o částku 80.000,- Kč dle důvodové zprávy. Celková částka příspěvku po navýšení bude činit 180.000,- Kč.


Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 08.11.13


Usnesení č. 207/13 k rozpočtovému opatření OPPŠ č. 10
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložený návrh na rozpočtové opatření OPPŠ č. 10 -
přesun prostředků z rozpočtové rezervy města na neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Základní škola T.G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 ve výši 80.000 Kč na bezpečnostní opatření - odstranění havarijní situace na křídle budovy ZŠ a školní jídelny dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Ing. Zahradníček, Mgr.Seifert      Termín : 31.10.13


Usnesení č. 208/13 ke vzorům smluv o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženým vzorem Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost organizace dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.11.13


Usnesení č. 209/13 k poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku na výstavbu kanalizačních přípojek ve výši 5000,- Kč na jednu nemovitost (stavební parcelu) na území Města v rámci investiční akce kanalizace Kutnohorsko - Čáslavsko žadatelům dle předloženého seznamu.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 210/13 k vyhlášce č. 5/13 - Fond rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 5/13 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.12.13


Usnesení č. 211/13 k pozdnímu vyúčtování neinv.dotace za rok 2012 -Prominutí pohledávky
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
ve smyslu § 85 písm.f) zákona č.128/2000 Sb. o obcích s prominutím pohledávky ve výši 35.000,-Kč a penále 7.455,- Kč za pozdní vyúčtování neinvestiční dotace organizace Roska Kutná Hora dle Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2012 č. SML/0057/2012.
Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 31.12.13


Usnesení č. 212/13 k dotaci z Humanitárního fondu Střč. kraje - plánování soc. služeb
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s podáním žádosti o dotaci z Humanitárního fondu Středočeského kraje na rok 2014 - na projekt Podpora procesů plánování rozvoje sociálních služeb na území středočeského kraje - Komunitní plánování

b) se spolufinancováním uvedeného projektu ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu

Zodpovídá : PhDr. D. Hurtová      Termín : 20.12.13


Usnesení č. 213/13 k zápisu z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 3/2013 z jednání Kontrolního výboru ZM Kutná Hora ze dne 11.9.2013.RNDr. Ivo Šanc, CSc., v r., starosta
Ing. Jiří Franc, v. r., místostarosta
Mgr. Dana Vepřková, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2013 » 29. října 2013

Nahoru