29. ledna 2019

Zastupitelstvo města Kutné Hory přijalo na svém zasedání dne 29.ledna 2019

Usnesení č. 1/19 k Jednacímu řádu ZM
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
upravený předložený Jednací řád Zastupitelstva Města Kutná Hora s účinností od 1.2.2019.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 2/19 k financování příspěvku r. 2019 pro Pečovatelskou službu KH
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s financováním příspěvku Města Kutná Hora pro Pečovatelskou službu Kutná Hora pro rok 2019 ve výši 7.000.000,- Kč na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-16796/SOC/2016, které bylo vydáno Pečovatelské službě Města Kutná Hora Středočeským krajem dne 29.12.2016 s platností do 31.12.2019 a ke kterému Město Kutná Hora přistupuje s tím, že částka ve výši 2 100.000,- Kč je určena pro registrovanou sociální službu "Centrum denních služeb" a částka ve výši 4 900.000,- Kč pro registrovanou sociální službu "Pečovatelská služba".
Zodpovídá : Bc. M. Šlesingr      Termín : 31.12.19


Usnesení č. 3/19 k čerpání finančních prostředků ze Stabilního fondu soc. služeb
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o čerpání finančních prostředků ze Stabilního fondu pro podporu a rozvoj sociálních služeb na území města Kutná Hora v roce 2018.


Usnesení č. 4/19 k inf. zprávě o projektu "Podpora procesu plánování soc. služeb"
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ve věci realizace projektu s názvem Podpora procesu plánování soc. služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006582, Operační program Zaměstnanost.


Usnesení č. 5/19 k dotaci na rekonstrukci ulice Fučíkova
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Fučíkova v Kutné Hoře z dotačního titulu MMR 117d8230A Podpora obnovy místních komunikací u obcí nad 10.000 obyvatel a dofinancování akce dle případné obdržené dotace do výše celkových nákladů.

II. u k l á d á
Odboru investic zajistit podání žádosti.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 30.01.19


Usnesení č. 6/19 ke kupní smlouvě v lokalitě "ZTV Malín"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s uzavřením předložené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě řešící koupi pozemku na parc.č. 484/1,484/2,493/9 a 494 v k.ú. Malín, stavby komunikace s odvodněním a veřejného osvětlení vybudované na těchto pozemcích, a to ve výši 10.000,- Kč.
Zodpovídá : Ing. J.Janál      Termín : 28.03.19


Usnesení č. 7/19 k projektu "Analýza rizik znečištění v lokalitě Kaňk"
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu projektu s názvem "Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".

II. u k l á d á
Mgr. Vítu Šnajdrovi, místostarostovi
a) zpracovat do 31. 3. 2019 metodické pokyny pro jednotlivé odbory MÚ Kutná Hora k aplikaci závěrů "Analýzy rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".
b) Zpracovat a předložit radě města do 28. 2. 2019 harmonogram realizace opatření navazujících na "Analýzu rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk".

Zodpovídá : Mgr. Šnajdr, místostarosta      Termín : 31.03.19


Usnesení č. 8/19 k průběhu poskytování zápůjček z FRB
Zastupitelstvo města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o průběhu poskytování zápůjček z FRB v roce 2018

II. s c h v a l u j e
zahájení výběrového řízení pro rok 2019 na poskytování zápůjček z Fondu rozvoje bydlení ze zvláštního účelového účtu dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 v měsíci únor 2019

III. s o u h l a s í
s kriterii pro výběrové řízení dle předložené důvodové zprávy
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 30.06.19


Usnesení č. 9/19 ke jmenování určeného zastupitele města pro územní plánování
Zastupitelstvo města u r č u j e
v souladu s § 6, odst. 5), písm. f) zák. č.183/2006 Sb., paní Mgr. Bc. Silvii Doušovou, jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu Kutná Hora pro volební období 2018 - 2022.
Zodpovídá : Ing. V. Kapička      Termín : 01.02.19


Usnesení č. 10/19 k VPS na poskytnuní neinv. dotace pro rok 2019 - kultura
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2019 v oblasti KULTURA.
Zodpovídá : Ing.Bulánková, Ing.Seifert      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 11/19 k pravidlům pro vydávání Kutnohorských listů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
směrnicí "Pravidla pro vydávání periodika Kutnohorské listy", která byla schválena Radou města Kutné Hory 22. 8. 2018.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 01.02.19


Usnesení č. 12/19 k VPS na poskytnuní neinv. dotace pro rok 2019 - sport
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předložené veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2019 pro oblast - SPORT.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 13/19 k VPS na poskytnuní neinv. dotace pro rok 2019 - vzdělávání
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
předloženou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestičních dotací na činnost organizací v roce 2019 v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ dle důvodové zprávy.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 14/19 k VPS pro nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO"
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s předloženou veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace nadaci "Kutná Hora - památka UNESCO" pro rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem Města Kutná Hora.
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 15/19 k finančním prostředkům (granty) pro rok 2019 - sport
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2019 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti SPORT, dle předložené důvodové zprávy

b) s upravenými návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle předložené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.19
 
 
Usnesení č. 16/19 k finančním prostředkům (granty) pro rok 2019 - vzdělání a volný čas
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s rozdělením finančních prostředků z příspěvkového programu Města Kutná Hora pro rok 2019 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti VZDĚLÁVÁNÍ a VOLNÝ ČAS dle předložené důvodové zprávy

b) s uzavřením veřejnoprávních smluv dle bodu a)
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 28.02.19


Usnesení č. 17/19 k finančním prostředkům pro rok 2019 - kultura
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
a) s výběrem projektů a rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Města Kutná Hora pro rok 2019 v kategorii CALENDARIUM CUTHNA dle předložené důvodové zprávy

b) s rozdělením finančních prostředků z dotačního programu Města Kutná Hora pro rok 2019 v kategoriích velkých a středních grantů v oblasti KULTURA dle předložené důvodové zprávy

c) s návrhy veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle předložené důvodové zprávy
Zodpovídá : Mgr. O. Seifert      Termín : 29.01.19


Usnesení č. 18/19 ke vzájemnému darování pozemků v ul. Kremnická (Středočeský kraj)
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a) bezúplatné nabytí následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 3847-145/2016 ze dne 7.2. 2018:část pozemku p.č. 4517/1 o výměře 445 m2, nově označená jako parcela č. 4517/15, část pozemku p.č. 4517/1 o výměře 86 m2, nově označená jako parcela č. 4517/16, část pozemku p.č. 4517/1 o výměře 450 m2, nově označená jako parcela č. 4517/17, díl "m" o výměře 5 m2, oddělený z parcely č. 4517/1 a sloučený do parcely č. 3895, díl "a" o výměře 28 m2, oddělený z parcely č. 4517/2 a sloučený do parcely č. 4517/19, díly "g+d" o výměře 15 m2, oddělené z parcely č. 4517/2 a sloučené do parcely č. 4517/10,
vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, do vlastnictví Města Kutná Hora.

b) bezúplatný převod následujících pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 3847 145/2016 ze dne 7.2. 2018: díl "b" o výměře 7 m2, oddělený z parcely č. 4517/8 a sloučený do parcely č. 4517/2, díly "c+e+f" o výměře 10 m2, oddělené z parcely č. 4517/10 a sloučené do parcely č. 4517/2, část pozemku p.č. 4517/10 o výměře 11 m2, nově označená jako parcela p.č. 4517/13, díl "n" o výměře 4 m2, oddělený z parcely č. 3895 a sloučený do parcely č. 4517/1, vše v k.ú. Kutná Hora, včetně všech součástí a příslušenství, z vlastnictví Města Kutná Hora, do vlastnictví Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
Zodpovídá : Ing. B. Maternová      Termín : 31.12.22
 
 
Usnesení č. 19/19 k prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM
Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e
prodloužení předložených termínů na splnění svých usnesení dle přeedložené důvodové zprávy.

II. r u š í
svá usnesení č. 249/12 ze dne 18.12. 2012, č. 42/13 ze dne 19.3. 2013, č. 121/14 ze dne 24.6. 2014, č. 9/15 ze dne 27.1. 2015, č. 45/15 ze dne 31.3. 2015, č. 77/16 ze dne 3.5. 2016 a č. 128/16 ze dne 28.6. 2016.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 20/19 ke konečné úpravě rozpočtu 2018
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
konečnou úpravu rozpočtu 2018. 
 
 
Usnesení č. 21/19 k zápisu Finančního výboru
Zastupitelstvo města I. s o u h l a s í
se zahájením ekonomických konzultací s TS Města Kutná Hora, s.r.o.

II. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 22.1.2019
Zodpovídá : předseda FV      Termín : 12.03.19


Usnesení č. 22/19 k tvorbě a čerpání, zásady a užití sociálního fondu na rok 2019
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s tvorbou a čerpáním sociálního fondu na rok 2019 a se zásadami čerpání a užití sociálního fondu na rok 2019
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková, Hobl      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 23/19 k pověření zastupováním Města Kutná Hora na valných hromadách
Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
a) pana Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti pana místostarostu Mgr. Bc. Víta Šnajdra), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti MVE PLUS, s.r.o. konaných v roce 2019.

b) pana Ing. Josefa Viktoru (v případě jeho nepřítomnosti pana místostarostu Mgr. Bc. Víta Šnajdra), v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupováním Města Kutná Hora na Valných hromadách společnosti VHS Vrchlice-Maleč, a.s. konaných v roce 2019.
Zodpovídá : E. Hnátková      Termín : 31.01.19


Usnesení č. 24/19 k zápisům osadních výborů
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) zápis Osadního výboru Malín ze dne 10. 01. 2019
b) zápis Osadního výboru Neškaredice ze dne 17. 01. 2019


Usnesení č. 25/19 k přijetí daru od Nadačního fondu Mikuláše Daczického z Heslova
Zastupitelstvo města s o u h l a s í
s přijetím finančního daru ve výši 30.000,- Kč na obědy od Nadačního fondu Mikuláše Daczického z Heslova pro příspěvkovou organizaci Mateřské školy Kutná Hora.
Zodpovídá : Ing. M. Bulánková      Termín : 15.02.19


Usnesení č. 26/19 k dotacím a grantové politice města
Zastupitelstvo města u k l á d á
Radě města Kutná Hora
připravit na jednání zastupitelstva návrh pravidel pro zařazování dotací do rozpočtu města a návrh pravidel pro hodnocení grantů.
Zodpovídá : Rada města KH      Termín : 18.06.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Zastupitelstvo » Usnesení ZM » 2019 » 29. ledna 2019

Nahoru